سهامی خاص

شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

راه‌های ارتباطی

استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله حسن آباد - زرگنده ، خیابان رودکی شمالی ، کوچه الهیه ، پلاک 2 ، طبقه همکف ، واحد 1
1914733441
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ 43 : 21

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۸۲/۰۹/۲۳
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۰۶/۰۹
شماره ثبت:  
 213472
کد اقتصادی:  
 411138637894
شناسه ملی:  
 10102548855
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۶/۰۹
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 213472 و شناسه ملی 10102548855
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۱/۱۸
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 213472 و شناسه ملی 10102548855
روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۱۰/۰۹
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 213472 و شناسه ملی 10102548855

نقشه

استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله حسن آباد - زرگنده ، خیابان رودکی شمالی ، کوچه الهیه ، پلاک 2 ، طبقه همکف ، واحد 1


آگهی‌های رسمی

10/7/2022, 9:43:31 PM

اخبار

(52 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 213472 و شناسه ملی 10102548855
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1399توسط مجمع مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی10100617632 به سمت بازرس اصلی و جناب آقای اصغر پارسایی با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 213472 و شناسه ملی 10102548855
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی10100617632 به سمت بازرس اصلی وآقای اصغر پارسایی با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 213472 و شناسه ملی 10102548855
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1398 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اصغر پارسایی با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 213472 و شناسه ملی 10102548855
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد حسن شانه ساززاده کد ملی 0072582741به سمت رییس هیات مدیره ، شجاع الدین میرطاوسی مهیاری کد ملی1199517909 به سمت نایب رییس هیات مدیره، و سید احمد نخجوانی کد ملی0059560967 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و کلیه چک ها ، سفته ها و بروات ، قراردادهای عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضاء متفق 2 نفر از 3 نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 213472 و شناسه ملی 10102548855
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل قانونی شرکت در واحد ثبتی تهران به استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله حسن آباد - زرگنده ، خیابان رودکی شمالی ، کوچه الهیه ، پلاک 2 ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپستی 1914733441تغییر یافت. پ981023311809471 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق شد وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع فعالیت شرکت به انجام امور انفورماتیکی شامل ارائه خدمات رایانه ای مرتبط فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و خدمات مخابراتی انتقال داده ها و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی (پس از اخذ مجوزهای لازم) خرید و فروش، واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاههای جانبی رایانه قطعات و ملزومات رایانه ای ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه، واردات و خرید و فروش تجهیزات رادیویی اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه نشر دیجیتال حامل دیجیتال از قبیل سی دی، دی وی دی، بلوری و مانند آنها رسانه های بر خط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام با محتوی سمعی و بصری و متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات نرم افزارهای مخصوص فعالیت های یاد شده تغییر یافت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم)
پ980709677306424 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اصغر پارسایی با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پ980612760182792 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدحسن شانه ساززاده به شماره ملی0072582741، آقای شجاع الدین میرطاوسی مهیاری به شماره ملی1199517909، آقای سید احمد نخجوانی به شماره ملی0059560967 به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. - آقای محمد حسن شانه ساززاده به سمت رئیس هیات مدیره، آقای شجاع الدین میرطاوسی مهیاری به سمت نایب رئیس هیات مدیره، و آقای سید احمد نخجوانی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه چک ها، سفته ها و بروات، قراردادهای عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق 2 نفر از 3 نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ971012516452708 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای اصغر پارسایی با کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پ970701863539666  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد 400. 000. 000 سهام ممتاز با نام 1000 ریالی، به تعداد 400. 000. 000 سهام عادی با نام 1000 ریالی تغییر و در نتیجه ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید. ماده 5 اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ 2. 000. 000. 000. 000 ریال نقدی منقسم به 2. 000. 000. 000 تعداد سهام با نام عادی 1000 ریالی که تماما پرداخت گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی 1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اصغر پارسائی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا رسانه تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا رسانه تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم عادی و وارد شوید سهم ممتاز 1000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا رسانه تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدحسن شانه ساززاده با کدملی وارد شوید - شجاع الدین میرطاوسی مهیاری دارنده با کدملی وارد شوید - سید احمد نخجوانی با کدملی وارد شوید به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا رسانه تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسن شانه ساززاده محمدحسن شانه ساززاده با کدملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره، شجاع الدین میرطاوسی مهیاری دارنده با کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره، سید احمد نخجوانی با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره سال انتخاب گردیدند. کلیه چک ها، سفته ها و بروات، قراردادهای عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق 2 نفر از 3 نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا رسانه تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اریا رسانه تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ 23/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 تصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای ایرج شریفی با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اريا رسانه تدبير شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم عادی و وارد شوید سهم ممتاز بانام 1000 ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پ940902100449429  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اریا رسانه تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی 1393مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای ایرج شریفی با کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
پ940707711382640 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اریا رسانه تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
پیرو آگهی صادره به شماره 139430400901052813مورخ 25/5/94 سرمایه شرکت از مبلغ 350.000.000.000 ریال به مبلغ 500.000.000.000 ریال منقسم به 400.000.000 سهم عادی با نام 1.000 ریالی و 100.000.000 سهم ممتاز با نام 1.000 ریالی با خصوصیت داشتن دو برابر حق رای نسبت به سهام عادی افزایش یافته است، که مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد.
پ940708229957190 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اریا رسانه تدبیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۳۴۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/03/1394 سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی بانام و وارد شوید سهم بی نام 1000 ریالی که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پ940528235833952  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اریا رسانه تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و جناب آقای ایرج شریفی با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
پ940416407467953 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اریا رسانه تدبیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۳۴۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین شانه ساززاده به کد ملی0081678215 به سمت نایب رییس هیئت مدیره، آقای محمد حسن شانه ساز زاده به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره و آقای سید احمد غروی نخجوانی به کد ملی0059560967 به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند کلیه چک ها، سفته ها و بروات، قراردادهای عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضاء متفق 2 نفر از 3 نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940220835379396 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اریا رسانه تدبیر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 150.000.000.000ریال به مبلغ 350.000.000.000 ریال منقسم به 350.000.000 سهم با نام ( که تعداد945,999,279 سهم عادی وتعداد 055/000/70 سهم ممتاز میباشد ) هزار ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت . در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین تر تیب اصلاح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 350.000.000.000 ریال منقسم به 350.000.000 سهم با نام ( که تعداد 945,999,279 سهم عادی وتعداد055/000/70 سهم ممتاز میباشد ) هزار ریالی است . ضمناً خصوصیت هر سهم ممتاز داشتن دو برابر حق رای نسبت به سهام عادی می باشد ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا شد.
پ930817419225836 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اریا رسانه تدبیر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و جناب آقای ایرج شریفی با کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پ930817394667394 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اریا رسانه تدبیر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد شانه ساززاده ک.م وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای محمد حسن شانه ساز زاده ک.م وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره و آقای سید احمد غروی نخجوانی ک.م وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و کلیه چک ها ، سفته ها و بروات ، قراردادهای عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضاء متفق 2 نفر از 3 نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
پ930817417627983 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اریا رسانه تدبیر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدحسن شانه ساز زاده ک.م وارد شوید آقای احمد شانه ساز زاده ک.م وارد شوید آقای سید احمد غروی نخجوانی ک.م وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
پ930817499885693 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت اریا رسانه تدبیر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال 92 به تصویب رسید.
پ930817263830668 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا رسانه تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ06/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی10103646819 بسمت بازرس اصلی و ایرج شریفی با .م0051722690 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پ1779296 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا رسانه تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ07/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شجاع الدین میرطاوسی مهیاری با ک.م1199517909 محمدحسن شانه ساززاده با ک.م0072582741 سید احمد غروی نخجوانی با ک.م0059560967 بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت2 سال انتخاب گردیدند.
پ1779295 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا رسانه تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ08/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شجاع الدین میرطاوسی مهیاری با کدملی1199517909 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن شانه ساززاده با ک.م0072582741 بسمت رئیس هیئت مدیره و سید احمد غروی نخجوانی با ک.م0059560967 بسمت مدیرعامل برای مدت2 سال انتخاب گردیدند.
کلیه چکها سفته ها و بروات قراردادها عقوداسلامی و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق 2 نفر از 3 نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1779294 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا رسانه تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ31/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به30/12/1391 مورد تصویب قرار گرفت.
پ1779293 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد 037755/30 سهم از سهام عادی شرکت به سهام ممتاز تبدیل گردید درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:
سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/150 ریال منقسم به وارد شوید سهم عادی و وارد شوید سهم ممتاز 000/1 ریالی میباشد.
پ1718328 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۳/۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/6/91 موضوع شرکت انجام امور انفورماتیکی شامل ارائه خدمات رایانه ای مرتبط فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و خدمات مخابراتی انتقال داده ها و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی (پس از اخذ مجوزهای لازم) خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاههای جانبی رایانه قطعات و ملزومات رایانه ای ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه نشر دیجیتال حامل دیجیتال از قبیل سی دی، دی وی دی، بلوری و مانند آنها رسانه های بر خط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوی سمعی بصری و متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات نرم افزارهای مخصوص فعالیت های یاد شده تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پ1651014 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت آریا رسانه تدبیرسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۸/۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/6/91 شرکت مزبور که در تاریخ 27/6/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 به تصویب رسید.
پ18279000011106679636 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۸/۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/6/91 شرکت مزبور که در تاریخ 27/6/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 12/4/91 واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی101003646819 بسمت بازرس اصلی و ایرج شریفی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پ18279000011104409710 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 12/4/91 واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی101003646819 بسمت بازرس اصلی و ایرج شریفی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۳/۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/9/90 موضوع شرکت به انجام امور انفورماتیکی شامل ارائه خدمات رایانه ای مرتبط فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و خدمات مخابراتی انتقال داده ها و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و سایر کالاهای مجاز و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری و دولتی و خصوصی داخل و خارج کشور و اخذ و اعطای نمایندگی و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص به‌شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۳/۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/9/90 موضوع شرکت به انجام امور انفورماتیکی شامل ارائه خدمات رایانه ای مرتبط فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و خدمات مخابراتی انتقال داده ها و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و سایر کالاهای مجاز و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری و دولتی و خصوصی داخل و خارج کشور و اخذ و اعطای نمایندگی و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پ20145000011103762269 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی افزایش سرمایه شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۳/۰۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/9/90 و هیئت مدیره مورخ 20/9/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/000/150 ریال منقسم به 000/000/150 سهم 000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 25/2/91 تکمیل امضاء گردیده است.
پ20145000011103762166 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی افزایش سرمایه شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۳/۰۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/9/90 و هیئت مدیره مورخ 20/9/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/000/150 ریال منقسم به 000/000/150 سهم 000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 25/2/91 تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
‏ آگهی تصمیمات شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۲۱۳۴۷۲‏ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵‏
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‏‏16/6/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 19/9/90 واصل گردیداعضاء ‏هیئت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شجاع الدین ‏میرطاووسی مهیاری به کدملی وارد شوید و محمدحسن ‏شانه ساززاده به کدملی وارد شوید و محمد میرطاووسی مهیاری به ‏کدملی وارد شوید و حنیفه میرطاووسی مهیاری به کدملی ‏‏0059195223 و سیداحمد غروی نخجوانی به کدملی ‏‏0059560967 ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/6/90 ‏محمحسن شانه ساززاده بسمت رئیس هیئت مدیره و شجاع الدین ‏میرطاووسی مهیاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیداحمد ‏غروی نخجوانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و ‏تعهدآور مالی چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با ‏امضاء 2 نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق ‏عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ‏شرکت معتبر است.‏

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات ‏غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/6/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 19/9/90 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ایرج شریفی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و فرهاد کرم زاده به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
عنوان آگهی مشخص نشده
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
آگهی تصمیمات شرکت آریا رسانه تدبیر
سهامی خاص ثبت شده به شماره213472
و شناسه ملی10102548855
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/6/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 19/9/90 واصل گردیداعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شجاع الدین میرطاووسی مهیاری به کدملی وارد شوید و محمدحسن شانه ساززاده به کدملی وارد شوید و محمد میرطاووسی مهیاری به کدملی وارد شوید و حنیفه میرطاووسی مهیاری به کدملی وارد شوید و سیداحمد غروی نخجوانی به کدملی وارد شوید ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/6/90 محمحسن شانه ساززاده بسمت رئیس هیئت مدیره و شجاع الدین میرطاووسی مهیاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیداحمد غروی نخجوانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و تعهدآور مالی چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء 2 نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ20145000011102431150 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
عنوان آگهی مشخص نشده
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
آگهی تصمیمات شرکت آریا رسانه تدبیر
سهامی خاص ثبت شده به شماره213472
و شناسه ملی10102548855
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/6/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 19/9/90 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ایرج شریفی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و فرهاد کرم زاده به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پ20145000011102431253 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت آریا شاتل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۸۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/3/90 و 11/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 5/5/90 واصل گردید: ایرج شریفی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و رقیه دلجودهی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسن شانه ساززاده به کدملی وارد شوید و شجاع الدین میرطاووسی مهیاری به کدملی وارد شوید و سیداحمد غروی نخجوانی به کدملی وارد شوید ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/3/90 شجاع الدین میرطاووسی مهیاری به سمت رئیس هیئت مدیره، سیداحمد غروی نخجوانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدحسن شانه ساززاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی افزایش سرمایه شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۵/۱۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/3/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/350/23 ریال به مبلغ 000/000/000/100ریال منقسم به 000/000/100 سهم 000/1 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است و ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 4/5/90 تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی افزایش سرمایه شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۵/۱۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/3/89 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/20 ریال به مبلغ 000/000/350/23 ریال منقسم به 000/350/23 سهم 1000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 24/5/1389 تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۰۴/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۵/۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/1/90 شرکت مزبور که در تاریخ 31/3/90 واصل گردید: ایرج شریفی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و فرهاد کرم زاده به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسن شانه ساززاده به کدملی وارد شوید و شجاع الدین میرطاووسی مهیاری به کدملی وارد شوید و سید احمد غروی نخجوانی به کدملی وارد شوید و محمدحسین شانه ساززاده به کدملی وارد شوید و رقیه دلجودهی به کدملی وارد شوید به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/1/90 محمدحسن شانه ساززاده به سمت رئیس هیئت مدیره، شجاع الدین میرطاووسی مهیاری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید احمد غروی نخجوانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء 2 نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۸۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت آریا رسانه تدبیر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۳۴۷۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۸۵۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۱/۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17 و 18/11/88 شرکت مزبور که در تاریخ 15/12/88 واصل گردید: ایرج شریفی بسمت بازرس اصلی و رقیه دلجودهی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شجاع الدین میرطاووسی مهیاری ـ محمدحسن شانه ساززاده ـ سید احمد غروی نخجوانی ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/11/88 محمدحسن شانه ساززاده بسمت رئیس هیئت مدیره و سید احمد غروی نخجوانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شجاع الدین میرطاووسی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل کجاست؟

استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله حسن آباد - زرگنده ، خیابان رودکی شمالی ، کوچه الهیه ، پلاک 2 ، طبقه همکف ، واحد 1

📅 شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۳ تأسیس شده است

🏢 شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل چه نوعی است؟

از نوع سهامی خاص به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.