مشاور طراح مدیا

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 15 میلیارد ریال
Thriva
مشاور طراح مدیا
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، خاک سفید ، خیابان پنجم شیدایی ، بن بست دوم شمالی ، پلاک 7 ، طبقه همکف کدپستی 1658956838
  • تاریخ تأسیس  1382/8/27
  • نوع شخصیت حقوقی  شرکت سهامی خاص
  • شماره ثبت  212198
  • شناسه ملی  10102536289
  • کد اقتصادی  نیاز به تکمیل است
  • اشخاص  7
  • آگهی‌ها  21
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   7
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   15,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  21
تاریخ
متن آگهی
1399/8/19
آگهی 15491549
آگهی تغییرات شرکت مشاور طراح مدیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 212198 و شناسه ملی 10102536289
آگهی تغییرات شرکت مشاور طراح مدیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و( زیان ) سال1398 به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای سید داود شریف شیخ الاسلامی به کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/3/6
آگهی 15218734
آگهی تغییرات شرکت مشاور طراح مدیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 212198 و شناسه ملی 10102536289
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند: ونوشه رحیمی زند به شماره ملی وارد شوید به عنوان رییس هیات مدیره و آقای محمد رضا جهانشاهی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیات مدیره وآقای محمد هوشنگ نژاد به شماره ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره . اسناد واوراق بانکی وتعهدآور درابتدا با امضای محمد هوشنگ نژاد همراه با مهر شرکت و در نبود ایشان با امضای ونوشه رحیمی زند بامهرشرگت معتبر می باشد ، سایر اوراق ومکاتبات اداری با امضای محمد هوشنگ نژاد همراه با مهر شرکت و معتبرخواهدبود. پ990230417761977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/28
آگهی 14846614
آگهی تغییرات شرکت مشاور طراح مدیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 212198 و شناسه ملی 10102536289
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و(زیان) شرکت و عملکرد سال مالی منتهی به29/12/1397 مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای سیدداود شریف شیخ الاسلامی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ980720744307463  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/12/27
آگهی 14522427
آگهی تغییرات شرکت مشاور طراح مدیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/20
آگهی 14411945
آگهی تغییرات شرکت مشاور طراح مدیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد.
پ971015648218198 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/22
آگهی 14344348
آگهی تغییرات شرکت مشاور طراح مدیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خاک سفید، خیابان پنجم شیدائی، بن بست دوم شمالی، پلاک 7، طبقه همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ970914274726964 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/25
آگهی 14198195
آگهی تغییرات شرکت مشاور طراح مدیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای سیدداود شریف شیخ الاسلامی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت مالی یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ970612520869870  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/2/23
آگهی 14009742
آگهی تغییرات شرکت مشاور طراح مدیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ونوشه رحیمی زند کدملی وارد شوید به عنوان رییس هیات مدیره و آقای محمدرضاجهانشاهی کدملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای محمدهوشنگ نژاد کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآورشرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل به تنهایی بامهرشرکت ودرنبود ایشان با امضاء رییس هیات مدیره به تنهایی با مهرشرکت معتبرمی باشد 0 پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/26
آگهی 13687366
آگهی تغییرات شرکت مشاور طراح مدیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و سید داود شریف شیخ الاسلامی به شماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/20
آگهی 12998160
آگهی تغییرات شرکت مشاور طراح مدیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال 1394 مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای سید داود شریف شیخ الاسلامی به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/9
آگهی 12982867
آگهی تغییرات شرکت مشاور طراح مدیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین هوشنگ نژاد کدملی وارد شوید رئیس و عضو هیئت مدیره و خانم زینت السادات لاجوردی فاطمی کدملی وارد شوید بسمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای محمد هوشنگ نژاد کدملی وارد شوید به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکتو اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/31
آگهی 12126886
آگهی تغییرات شرکت مشاورطراح مدیا شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به دو هزار سهم بانام 5 میلیون ریالی که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تأمین گردیده افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است.
پ940130534533180 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/31
آگهی 12358912
آگهی تغییرات شرکت مشاورطراح مدیا شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1393 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون حساب تدبیر به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و سیدداوود شریف الاسلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ940609994221457 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/7/15
آگهی 1172222
آگهی تغییرات شرکت مشاور طراح مدیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۲۱۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به تهران خیابان پاسداران خیابان گل نبی خیابان ناطق نوری پلاک 31، 33 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید
پ1702262 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/13
آگهی 698138
آگهی تصمیمات شرکت مشاور طراح مدیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 9/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 15/5/91 واصل گردید: اعضاء هیئتمدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین هوشنگنژاد به کدملی وارد شوید و محمد هوشنگنژاد به کدملی وارد شوید و زینت السادات لاجوردیفاطمی به کدملی 0038123088ـ
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ 9/5/91 حسین هوشنگنژاد به سمت رئیس هیئتمدیره، زینتالسادات لاجوردیفاطمی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره، محمد هوشنگنژاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئتمدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ18279000011105103392 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/13
آگهی 11359171
آگهی تصمیمات شرکت مشاور طراح مدیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 15/5/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین هوشنگ نژاد به کدملی وارد شوید و محمد هوشنگ نژاد به کدملی وارد شوید و زینت السادات لاجوردی فاطمی به کدملی 0038123088ـ

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 9/5/91 حسین هوشنگ نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره، زینت السادات لاجوردی فاطمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمد هوشنگ نژاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/17
آگهی 671375
آگهی تصمیمات شرکت مشاور طراح مدیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 27/4/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1390 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ18279000011104540714 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/17
آگهی 11686802
آگهی تصمیمات شرکت مشاور طراح مدیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ 20/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 27/4/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1390 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه‌ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/5/10
آگهی 10494291
آگهی تصمیمات شرکت مشاور طراح مدیا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۲۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/4/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 22/4/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1389 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آریابهروش به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و مرتضی شعبانی به ش ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/5/14
آگهی 10570278
آگهی تصمیمات شرکت مشاور طراح مدیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۲۱۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ1/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 27/4/89 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین هوشنگ‌نژاد و محمد هوشنگ‌نژاد و زینت‌السادات لاجوردی‌فاطمی. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 1/4/89 حسین هوشنگ‌نژاد به سمت رئیس هیئت‌مدیره، زینت‌السادات لاجوردی‌فاطمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، محمد هوشنگ‌نژاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/5/14
آگهی 11600958
آگهی تصمیمات شرکت مشاور طراح مدیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۲۱۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ7/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 27/4/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. داود شریف‌شیخ‌الاسلامی بسمت بازرس اصلی و محمدحسین ملکی‌گرجی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi