رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 200 میلیارد ریال
Thriva
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) انتهای خیابان چهارم کوچه رفیع پلاک 2 کدپستی 1511719411
  • تاریخ تأسیس  1381/12/12
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  199942
  • شناسه ملی  10102417115
  • کد اقتصادی  411111138817
  • اشخاص  31
  • آگهی‌ها  38
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   31
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   4
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی کارگزاری بانک ملی ایران

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   200,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  38
تاریخ
متن آگهی
1400/7/7
آگهی 16056653
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 199942 و شناسه ملی 10102417115
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/04/1400 و مجوز شماره 86752/122مورخ 28/04/1400 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای سید علی پور قره سید به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران به شناسه ملی10101687420 به سمت رییس هیأت مدیره آقای حسام الدین جعفری ندوشن به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت داده ورزی سداد به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره 3- آقای علی م مرادی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسه ملی10861677542 سمت نایب رییس هیأت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد‌آور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق 2 نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مندرج در بندهای 1، 9، 10، 15، 19، 20، 21، 22، 27 و بند 28 ماده 40 اساسنامه به جز تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت به مدیر عامل تفویض گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/11/26
آگهی 15509020
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 199942 و شناسه ملی 10102417115
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/07/1399 و تاییدیه شماره 73182/122 مورخ 6/8/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1398 به تصویب رسید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/8/14
آگهی 15486530
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 199942 و شناسه ملی 10102417115
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/04/1399 و مجوز شماره 67187/122 مورخ 18/4/99 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هییت مدیره بمدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: بانک ملی ایران شناسه ملی وارد شوید شرکت داده ورزی سداد شناسه ملی وارد شوید شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران شناسه ملی وارد شوید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/8/4
آگهی 14786836
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 199942 و شناسه ملی 10102417115
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1398 و مجوز شماره وارد شوید / 122 مورخ 16/5/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 به تصویب رسیدسازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی شرکت برای سال مالی 1398 انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ980612131918295  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/9
آگهی 14323846
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 199942 و شناسه ملی 10102417115
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/07/1397 و به موجب مجوز شماره 40944,122 مورخ 14/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نامبردگان ذیل به عنوان اعضاء حقوقی هیأت مدیره برای مدت دو سال لغایت 29/07/1399تعیین گردیدند: بانک ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید 2 پ970830348311390  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/8/26
آگهی 14191772
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/03/1397 و تاییدیه شماره 37014,122 مورخ 24/4/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید .
پ970607592898160  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/3
آگهی 13614044
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/04/1396 و تاییدیه شماره وارد شوید , 122 مورخ 20/6/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/3
آگهی 13616530
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/06/1396 و تاییدیه شماره وارد شوید , 122 مورخ 6/6/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران سهامی خاص شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سیدعلی پور قره سیدبه شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره بانک ملی ایران سهامی عام شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سعید عظیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی سهامی خاص شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حسن خان جمالی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره محمد حسن ابراهیمی سرو علیا به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق 2 نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره ویا با امضای متفق 2 نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای 1، 9، 10، 15، 19، 20، 21، 22، 27 و بند 28 به جز تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/3/13
آگهی 13445326
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران درتاریخ 03/03/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها، گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه گذاری در هریک از آنها در امیدنامه ذکر شده_است. مدت: از تاریخ ثبت برای مدت سه سال مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران شهید بهشتی کوچه چهارم کوچه رفیع پلاک 2 طبقه همکف کدپستی وارد شوید سرمایه صندوق: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید واحد سرمایه گذاری وارد شوید ریالی (که مشتمل بر وارد شوید واحد سرمایه گذاری با نام ممتاز و وارد شوید واحد سرمایه گذاری با نام عادی میباشد) اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (شرکت سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید دارنده 8500 واحد سرمایه گذاری بانام ممتاز و وارد شوید واحد سرمایه گذاری با نام عادی شرکت سرمایه گذاری توسعه گروه ملی (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید دارنده 1500 واحد سرمایه گذاری بانام ممتاز ارکان صندوق: کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی محمدحسن ابراهیمی سرو علیا به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرصندوق شرکت بانک ملی ایران به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی ابو الفضل خراسانی با کد ملی وارد شوید به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق مؤسسه حسابرسی فریوران با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی مریم بستانیان با کدملی وارد شوید به عنوان متولی صندوق؛ مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی محمود رجائی با کد ملی وارد شوید به عنوان حسابرس صندوق؛ شرکت بانک ملی ایران به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگیحسین نجاتی پور قوژدی با کد ملی وارد شوید به عنوان مدیر ثبت صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر (آقایان پژمان شعبان پور فرد با کد ملی وارد شوید و علی محمد احمدی با کد ملی وارد شوید و مهرزاد ذاکری با کد ملی 2063737703) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای پژمان شعبانپور فرد و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. این آگهی به استناد مجوز شماره 20283/122 مورخ 10/2/96 سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/10
آگهی 13037913
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/06/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 24/06/95 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: بانک ملی ایران سهامی عام شناسه ملی وارد شوید شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی سهامی خاص شناسه ملی وارد شوید شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران سهامی خاص شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/25
آگهی 13008096
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/04/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 19/5/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره از 5 نفر به 3 یا 5 عضو تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/6
آگهی 12976508
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/04/1395 باستناد مجوز به شماره وارد شوید , 122 مورخ 13/05/95 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 29/12/1394 به تصویب رسید موسسه سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/23
آگهی 12428361
آگهی تغییرات شرکت كارگزاری بانك ملی ایران شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1394 باستناد مجوز به شماره 326935,121 مورخ 10/6/94 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 29/12/1393 به تصویب رسیدموسسه سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد، برای نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ940719270866668 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/7/18
آگهی 12408226
آگهی تغییرات شرکت كارگزاري بانك ملي ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/02/1394 ومجوز شماره 325597,121 مورخه31/05/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد مهدی بهشتی نژاد به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صرافی ملی ایران به سمت رئیس هیأت مدیره و پژمان شعبان پورفرد به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت چاپ ونشر بانک ملی ایران به سمت نایب رییس هیأت مدیره و علی محمد احمدی به کد ملی4549463783 به نمایندگی از شرکت داده ورزی سداد به سمت عضو هیأت مدیره و مهرزاد ذاکری به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک ملی ایران به سمت عضو هیأت مدیره و علیرضا فهیمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل به اتفاق 2 نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره و نامه ها و کلیه اوراق که موجب تعهدات مالی شرکت نمی باشد با امضاء مدیرعامل به تنهایی و یا در غیاب ایشان با 2 نفر از اعضای هیأت مدیره به اتفاق، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940707777200523 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/4/31
آگهی 12265555
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/02/1394 و مجوز شماره 317666,121 مورخ 30/3/94 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی وارد شوید شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت صرافی ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت داده ورزی سداد (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) به شناسه ملی 10101015205
پ940414668793616  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/4/4
آگهی 12230194
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب درتاریخ 27/03/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امیدنامه صندوق(امید نامه تیپ سازمان بورس اوراق بهادار) از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحد های ساختمانی پروژه و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران ـ بلوار میرداماد ـ میدان مادر ـ خیابان شاه نظری ـ شماره8 کدپستی وارد شوید سرمایه صندوق:5000000000 میباشد اسامی و سمت ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای ایرج معزی به کدملی وارد شوید به سمت متولی صندوق شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شناسه ملی10101236571به نمایندگی آقای محمد مهدی نادری نور عینی به کدملی وارد شوید به سمت مدیر و بازارگردان صندوق شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب(سهامی عام) شناسه ملی10200248803به نمایندگی آقای علی اکبر کریمی به کدملی وارد شوید به سمت مدیر ساخت صندوق شرکت مهندسین مشاور شهرآیند تبریز (سهامی خاص) شناسه ملی10104069022 به نمایندگی آقای آیدین آصفی به کدملی وارد شوید به سمت ناظر صندوق شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) شناسه ملی 10100687843به نمایندگی آقای مهدی شهریاری به کدملی وارد شوید به سمت متعهد پذیره نویس صندوق موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی10861873119 به نمایندگی آقای محمد سعید اصغریان به کدملی وارد شوید به سمت حسابرس صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه صاحبان مجاز برای امضاء اوراق و اسناد صندوق عبارتند از: 1ـ مصطفی ازگلی 2ـ ایرج معزی به نمایندگی از متولی صندوق 3ـ محمد مهدی نادری نورعینی به نمایندگی از مدیر صندوق، کلیه اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک،سفته،بروات صندوق با امضای دو نفر از سه نفر مذکور به همراه مهر صندوق معتبر است سایر مکاتبات عادی با امضای آقای محمد مهدی نادری نورعینی به همراه مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید.
پ940327779727798  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/9/6
آگهی 1703119
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/07/1393 و باستناد مجوز به شماره 289122,121 مورخ 6/8/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه سلطانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت داده ورزی سداد به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره(عضو غیرموظف) و آقای سید محمد مهدی بهشتی نژاد به کد ملی1285156382به نمایندگی از شرکت صرافی ملی ایران به شناسه ملی10102875397 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره(عضو موظف) وآقای مهرزاد ذاکری به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک ملی ایران به شناسه ملی10861677542 به سمت عضو هیئت مدیره(عضو غیر موظف)و آقای پژمان شعبان پور فرد به کد ملی0070281033 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره(عضو غیر موظف) وآقای علیرضا فهیمی به کد ملی0452491045 به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره(عضو موظف) برای باقیمانده دوره تصدی گری در این سمت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به اتفاق 2نفر دیگراز اعضای هیئت مدیره و نامه ها و کلیه اوراق که موجب تعهدات مالی شرکت نمی باشد با امضاء مدیرعامل به تنهایی و یا در غیاب ایشان با امضای 2 نفر از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق،همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ930828474207611  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/9/5
آگهی 1658188
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 29/12/1392 به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ930719172490419  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/5
آگهی 1539591
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری شرکت مشتر ک ذوب آهن اصفهان در تاریخ 24/04/1393 به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است ـ مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت 3 سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. ـ مرکز اصلی صندوق: تهران ـ خیابان خالد اسلامبولی ـ خیابان چهارم ـ کوچه رفیع ـ پلاک 2 کد پستی وارد شوید ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ 000/000/161/20 ریال می باشد. ـ ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی روحی به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرصندوق و ضامن نقد شوندگی صندوق ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی هانیه حکمت به کد ملی وارد شوید به سمت متولی صندوق ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به کد ملی وارد شوید به سمت حسابرس صندوق برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای مشترک دو نفر از بین سه نفر آقایان مصطفی شهریاری، علی احمدی و علی روحی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای علی روحی و مهر صندوق معتبر است. ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید ـ بموجب مجوز شماره 268770,121 مورخ 31/2/93 سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پ930501479372717  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/4
آگهی 1541391
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 13/3/93 و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/11/92 و پیرو مجوز به شماره 257420/121 مورخ 4/12/92 سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ 200 میلیارد ریال به مبلغ 350 میلیارد ریال منقسم به 350 میلیون سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 14/4/1393 تکمیل امضاء گردیده است.
پ1853218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/4
آگهی 1440756
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 14/11/1392 و مجوز بشماره نامه 258101/121 مورخ 7/12/1392 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم فاطمه سلطانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت داده ورزی سداد به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهرزاد ذاکری کد ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک ملی ایران به شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی احمدی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره، آقای علی روحی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سید محمد مهدی بهشتی نژاد کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صرافی ملی ایران به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بامضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به اتفاق دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و نامه ها و کلیه اوراق که موجب تعهدات مالی شرکت نمیباشد بامضای مدیرعامل به تنهایی و در غیاب ایشان با دونفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
پ1819766 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/4
آگهی 1440768
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/11/92 و مجوز به شماره نامه 257420/121 مورخ 4/12/92 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مواد 54 اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید.
پ1819761 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/4
آگهی 1440769
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/10/92 و مجوز به شماره نامه 255745/121 مورخ 21/11/92 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 31/6/92 به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ1819763 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/19
آگهی 1150425
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/1/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
بانک ملی ایران وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) وارد شوید و شرکت صرافی ملی ایران (سهامی خاص) وارد شوید و شرکت داده ورزی سداد (سهامی خاص) وارد شوید و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) 10101015205.
پ1690717 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/2/7
آگهی 1025530
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک ملی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/8/91 شرکت مزبور که در تاریخ 22/12/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/91 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م 1010 بسمت بازرس اصلی و محمود رجائی به ک م وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/12
آگهی 953669
آگهی تصمیمات شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۶۴۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ23/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ19/9/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل: مجید احمدپور به کدملی2062964668 به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسه ملی10861677542 و موسی نظری پور به کدملی6309267760 به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه ملی10102417115 و محمدحسین یزدان پرست به کدملی0045429022 به نمایندگی شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران به شناسه ملی10101687420 انتخاب گردیدند. مجید احمدپور به سمت رئیس هیئت مدیره، موسی نظری پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پ18279000011109098543 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/12
آگهی 11548558
آگهی تصمیمات شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۶۴۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ23/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ19/9/91 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل: مجید احمدپور به کدملی2062964668 به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسه‌ملی10861677542 و موسی نظری‌پور به کدملی6309267760 به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه‌ملی10102417115 و محمدحسین یزدان‌پرست به کدملی0045429022 به نمایندگی شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران به شناسه‌ملی10101687420 انتخاب گردیدند. مجید احمدپور به سمت رئیس هیئت‌مدیره، موسی نظری‌پور به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/16
آگهی 563422
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/8/90 شرکت مزبور که در تاریخ 28/10/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ20163000011102410868 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/16
آگهی 9660601
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/8/90 شرکت مزبور که در تاریخ 28/10/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و محمود رجائی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/7/13
آگهی 10056924
آگهی افزایش سرمایه شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/6/90 و هیئت مدیره مورخ 20/6/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/33 ریال به مبلغ 000/000/000/200 ریال منقسم به 000/000/200 سهم 1000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/502/157 ریال بموجب گواهی شماره 910 مورخ 21/6/90 بانک ملی ایران شعبه خیابان پارک کد 183 پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 30/6/90 تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/5/4
آگهی 10362800
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 18/4/90 واصل گردید.. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی وارد شوید و شرکت صرافی ملی ایران به شناسه ملی وارد شوید و شرکت داده ورزی سداد به شناسه ملی وارد شوید و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/3/24
آگهی 11089716
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 27/1/90 فاطمه سلطانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف بانک ملی به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی احمدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و علی روحی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی‌خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مصطفی شهریاری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت داده‌ورزی سداد (سهامی‌خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اسماعیل فرقی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت صرافی ملی ایران (سهامی‌خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. محل شرکت به تهران ـ خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) انتهای خیابان چهارم کوچه رفیع پلاک 2 ـ کدپستی وارد شوید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل به اتفاق 2 نفر دیگر از اعضای هیئت‌مدیره و نامه‌ها و کلیه اوراق که موجب تعهدات مالی شرکت نمی‌باشد با امضای مدیرعامل به تنهایی و یا در غیاب ایشان با 2 نفر از اعضای هیئت‌مدیره به اتفاق همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/11/30
آگهی 11122503
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۹۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/8/89 شرکت مزبور که در تاریخ 19/10/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 31/6/89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/8/12
آگهی 10656662
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۹۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 16/1/89 و احکام صادره علی احمدی به نمایندگی شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران به سمت عضو هیئت‌مدیره و علی روحی به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مصطفی شهریاری به نمایندگی شرکت داده‌ورزی سداد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فاطمه سلطانی به نمایندگی بانک ملی ایران بسمت رئیس هیئت‌مدیره، مژگان ارجمندوکیل‌آبادی به نمایندگی شرکت صرافی ملی ایران بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و کلیه اوراق که موجد تعهدات مالی شرکت نمی‌باشد با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/7/14
آگهی 9580467
آگهی تغییرات در شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی ‌‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 9/5/89 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره به اتفاق و در غیاب مدیرعامل به اتفاق دو نفر دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره و نامه‌ها و کلیه اوراق بهادار که موجب تعهدات مالی شرکت نمی‌باشد با مدیرعامل بتنهایی و یا در غیاب ایشان با دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره به اتفاق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/3/16
آگهی 9555154
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۹۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 16/1/89 و احکام صادره علی احمدی به نمایندگی شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی روحی به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مصطفی شهریاری به نمایندگی شرکت داده‌ورزی سداد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فاطمه سلطانی به نمایندگی بانک ملی ایران بسمت رئیس هیئت‌مدیره، مژگان ارجمندوکیل‌آبادی به نمایندگی شرکت صرافی ملی ایران بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و کلیه اوراق که موجد تعهدات مالی شرکت نمی‌باشد با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/2/9
آگهی 11734583
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2/9/88 شرکت مزبور که در تاریخ 12/11/88 واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/88 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/2/9
آگهی 11369325
آگهی تصمیمات در شرکت کارگزاری بانک ملی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۹۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 1/12/88 محل شعبه شرکت در کیش از نشانی م امیرکبیر برج آنا سازمان بورس به نشانی م امیرکبیر برج صدف ط دوم واحد 206 انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi