رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 100 میلیون ریال
Thriva
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
غیر فعال کدپستی
  • تاریخ تأسیس  -
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  171336
  • شناسه ملی  10102137951
  • کد اقتصادی  411131616735
  • اشخاص  25
  • آگهی‌ها  46
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
ابطال شناسه ملی توسط دفتر توسعه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   25
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   6
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   39
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   100 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  46
تاریخ
متن آگهی
1396/1/26
آگهی 13369178
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/12/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 18/12/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قسمت 2 بند (د) ماده 20 اساسنامه بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: انحلال شرکت پیش از موعد مقرر با رعایت مقررات قانون تجارت و ادغام سایر شرکت‌ها در شرکت و یا ادغام شرکت در سایر شرکت‌ها پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/5
آگهی 13350115
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی وارد شوید شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت با شناسه ملی وارد شوید شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت با شناسه ملی وارد شوید شرکت هواپیمائی شرکت نفت با شناسه ملی وارد شوید شرکت فاوا نفت صبا کیش با شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/6
آگهی 13086230
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب صورت سود وزیان سال مالی منتهی به 31/02/1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/2
آگهی 12969865
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/03/1395 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 9831 , 122 مورخ 2/5/95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی زین الدین به کد ملی شماره وارد شوید به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی به کد ملی شماره وارد شوید به نمایندگی از شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای نصرت رحیمی کد ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقایان فریدون ثقفیان کد ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و عباس حاجی صادق کد ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسنا د تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. امضا اوراق و اسناد بهادار تا سقف وارد شوید (بیست میلیارد) ریال با امضای معاونت مالی و بودجه همراه با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در بندهای 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 و 22 ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/3/17
آگهی 12810502
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/10/1394 و مجوز شماره 4464 , 122 مورخ 26/11/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر عارفی با کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود وکلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. امضا اوراق و اسناد بهادار تا سقف 20. 000. 000. 000 (بیست میلیارد) ریال با امضای معاونت مالی و بودجه همراه با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبراست. اختیارات بندهای 1 4 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 و 22 ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/3/3
آگهی 12801481
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 31/2/1394 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/4
آگهی 12743868
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/06/1394 واجازه مجمع عمومی فوق العاده 19/2/94 ومجوز شماره 3764/122 مورخ 6/11/94 سازمان بورس مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 25 هزار میلیارد ریال به مبلغ هفتاد هزار میلیارد ریال منقسم به هفتاد هزار میلیون سهم یک هزار ریالی عادی بانام تماما پرداخت شده از محل سود افزایش یافت و ماده 7 اساسنامه اصلاح گردید وذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/7/11
آگهی 12400747
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
پیرو آگهی تغییرات شماره وارد شوید مورخ 24/4/1394 شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی ناصر مالکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی عباس حاجی صادقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پ940704344644320 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/24
آگهی 12304127
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۱۳۳۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/11/1393 ومجوز شماره 308160,121 مورخ 18/1/94 سازمان بورس واوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرت رحیمی به کدملی وارد شوید به موجب معرفی نامه شماره ص ب پ /515500/10 مورخ 1393/11/01 به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی شماره وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عباس فریور به کد ملی شماره وارد شوید به موجب معرفی نامه شماره وارد شوید مورخ 1393/11/06 به نمایندگی از شرکت فاوا نفت کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 9044 وشناسه ملی10980213230 به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر مالکی به کد ملی شماره وارد شوید به موجب معرفی نامه شماره 288040مورخ 1393/11/06 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) ثبت شده به شماره وارد شوید وشناسه ملی10101402182 به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای فریدون ثقفیان به کد ملی شماره وارد شوید به موجب معرفی نامه شماره وارد شوید مورخ 1393/11/06 به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره وارد شوید وشناسه ملی10101401260 به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس حاجی صادق به کد ملی شماره وارد شوید به موجب معرفی نامه شماره وارد شوید مورخ 1393/11/06 به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره وارد شوید وشناسه ملی10101862356 کلیه اوراق و اسنا د تعهد آور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. امضا اوراق و اسناد بهادار تا سقف 20.000.000.000 (بیست میلیارد) ریال با امضای معاونت مالی و بودجه یا قائم مقام مدیرعامل همراه با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است. اختیارات بندهای 1 ـ 2 ـ 4 ـ 5 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 13 ـ 15 ـ 17 ـ 21 ـ 22و 23 ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ940512739808847 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/1/27
آگهی 12099596
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 31/2/93 به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی10100182550 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پ940117872101288 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/1/15
آگهی 12091391
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/1393 و مجوز شماره 299252,121 مورخ 28/10/93 اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت هواپیمائی نفت ایران به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید ـ صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی 14000271640
پ931227593413941 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/4
آگهی 12035187
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/03/1393 و مجوز شماره وارد شوید , 121 مورخ 16/10/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون ثقفیان به شماره ملی وارد شوید به جای آقای مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/3
آگهی 12035188
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/08/1393 و مجوز شماره وارد شوید , 121 مورخ 21/10/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند 14 از ماده 41 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: «رهن گذاری اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا در چارچوب اهداف شرکت به نفع خود و اشخاص ثالث (منظور از اشخاص ثالث صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی وارد شوید و کلیه شرکت‌های زیر مجموعه صندوق مذکور و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید می‌باشد) در جهت قبول تعهدات اخذ وام و اعتبارات از بانک‌ها و سایر اشخاص)» پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/5
آگهی 9392423
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نفت و گاز صبای کنگان درتاریخ 28/10/1393 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: توسعه میدان نفتی شامل تهیه طرح توسعه، اجرای طرح توسعه با لرزه نگاری، مطالعات مهندسی، حفاری چاه های نفتی و گازی، نصب تاسیسات تولید وخطوط انتقال نفت و گاز، تفکیک گرها، نمک زدایی، شیرین سازی نفت و گاز، تلمبه خانه ها، ایستگاه های تقویت فشار گاز، خرید کالا، تجهیزات و مواد تامین مالی مورد نیاز اجرای پروژه با روش بیع متقابل. انجام هرگونه عملیات در جهت ارتقای سطح کیفی و دانش راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری صنایع مذکور. نظارت، پشتیبانی و ارایه کلیه خدمات و سرویس های لازم مربوط به عملیات صنایع مذکور. انجام هرگونه عملیات مجاز بازرگانی برای تامین مواد اولیه، مصالح و ابزار ماشین آلات لازم از داخل و خارج از کشور در محدوده و در اجرای اهداف فوق. اخذ هرگونه وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور جهت اجرای عملیات موضوع فعالیت شرکت. ( انجام کلیه فعالیت های فوق الذکر در صورت نیاز پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان شیخ بهایی خیابان ونک غربی روبروی پارک آفتاب شماره 172 کدپستی: وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی که تعداد وارد شوید سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 382 مورخ 17/9/1393 نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی محمدحسین نجارزاده به کد ملی شماره وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره وارد شوید و شناسه ملی 10101401260با نمایندگی حمیدرضا طاهریان به کد ملی شماره وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره ـ شرکت فاوا نفت صبا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 9044 و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی مجید طیاری به کد ملی شماره وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چکها، بروات و سفته ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی اصلاح گر رایانه به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ931028663454294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/5
آگهی 9392445
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه نفت و گاز صبا کارون درتاریخ 28/10/1393 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: توسعه میدان نفتی شامل تهیه طرح توسعه، اجرای طرح توسعه با لرزه نگاری، مطالعات مهندسی، حفاری چاه های نفتی و گازی، نصب تاسیسات تولید وخطوط انتقال نفت و گاز، تفکیک گرها، نمک زدایی، شیرین سازی نفت و گاز، تلمبه خانه ها، ایستگاه های تقویت فشار گاز، خرید کالا، تجهیزات و مواد تامین مالی مورد نیاز اجرای پروژه با روش بیع متقابل. انجام هرگونه عملیات در جهت ارتقای سطح کیفی و دانش راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری صنایع مذکور. نظارت، پشتیبانی و ارایه کلیه خدمات و سرویس های لازم مربوط به عملیات صنایع مذکور. انجام هرگونه عملیات مجاز بازرگانی برای تامین مواد اولیه، مصالح و ابزار ماشین آلات لازم از داخل و خارج از کشور در محدوده و در اجرای اهداف فوق. اخذ هرگونه وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور جهت اجرای عملیات موضوع فعالیت شرکت (انجام کلیه فعالیت های فوق الذکر در صورت نیاز پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان شیخ بهایی خیابان ونک غربی روبروی پارک آفتاب شماره 172 کدپستی: وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی که تعداد وارد شوید سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 381 مورخ 17/9/1393 نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدحسین نجارزاده به کد ملی شماره وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت مدیره ـ شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حمیدرضا طاهریان به کد ملی شماره وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت فاوا نفت صبا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 9044 و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای مجید طیاری به کد ملی شماره وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره به مدت دو انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چکها، بروات و سفته ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی ایران مشهود به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ931028531200341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/2
آگهی 9389491
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه صنعتی و شیمیائی صبا دهلران درتاریخ 27/10/1393 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانه های صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور مشتقات نفتی و محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد معدنی، شیمیایی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیت های تولیدی و صنعتی، فنی و مهندسی و بازرگانی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مرتبط با عملیات مذکور باشد. تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکت های دیگر، مبادرت به خرید و فروش اموال و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی. انجام عملیات خدماتی و کلیه عملیات مجاز بازرگانی در خصوص موضوع شرکت، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. برپایی نمایشگاه های عمومی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی. انجام سایر عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد، انجام کلیه موضوعات فوق الذکر در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های مربوطه از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهرستان تهران میدان شیخ بهایی خیابان ونک غربی روبروی پارک آفتاب، شماره 172 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 200 ریالی که تعداد وارد شوید سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 378 مورخ 16/9/93 نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: • شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای احسان باباخانلو به کد ملی شماره وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل • شرکت فاوا نفت صبا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 9044 و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای فرهاد حمیدی زاده به کد ملی شماره وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره • شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای ستار شکوری به کد ملی شماره وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردید دارندگان حق امضا: امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چکها، بروات و سفته ها با امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره با مهر شرکت، در غیاب رییس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی نهان نیک نگر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. بهمن ظهرابی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال تعیین گردید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پ931027986799469 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/8/11
آگهی 1672129
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس در تاریخ 30/07/1393 به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: ـ اکتشاف،استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی از جمله سنگ آهن و تولیدسنگ آهن دانه بندی شده کنسانتره گندله فولاد و انواع محصولات فولادی نصب راه اندازی تعمیر ونگهداری و بازرسی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکت خرید و تهیه انواع ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز برای انحام موضوع شرکت مبادرت به کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه امور و عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل یا خارج در سایر شرکتها و طرح ها انعقاد قرارداد های پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی مشارکت در ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد. انجام کلیه فعالیت های فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ونک ونک غربی روبروی بوستان آفتاب پلاک 172 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی که تعداد وارد شوید سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 239 مورخ 22/4/93 نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص)به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی فریبرز دویران به ش م وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محسن علی حسینی به ش م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فاوا نفت صبا کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی اسماعیل عابدی شیرین آبادی به ش م وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نهان نیک نگر به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای بهمن ظهرابی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پ930730404323897  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/8/3
آگهی 1667195
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1393 ومجوز شماره 269904,121 مورخ 11/3/93 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 66 ماده و 24تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پ930727257205906  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/4
آگهی 1534262
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/07/1392 و مجوز شماره 272345,121 مورخ 28/3/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرت رحیمی به شماره وارد شوید به جای احمد وحید دستجردی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی 14000271640به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید .
پ930429936266998 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/4
آگهی 1534263
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/07/1392 و مجوز شماره 272345,121 مورخ 28/3/93سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی عزیزی به شماره ملی وارد شوید به جای آقای رکن الدین جوادی ابهری به نمایندگی شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پ930429494974454 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/24
آگهی 1527511
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/8/1391 و مجوز شماره 256271/121 مورخ 27/11/92 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) بشناسه ملی وارد شوید و شرکت هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) بشناسه ملی وارد شوید و شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) بشناسه ملی وارد شوید و شرکت نفت سپاهان (سهامی خاص) بشناسه ملی وارد شوید و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) بشناسه ملی وارد شوید بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدند.
پ1850381 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/24
آگهی 1527536
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1/9/1391 و مجوز شماره 256271/121 مورخ 27/11/92 سازمان بورش و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد وحید دستگردی به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی شماره 14000271640
آقای عباس حاجی صادق به کد ملی شماره وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) بشناسه ملی 10101401260
آقای عباس فریور به کد ملی شماره وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت نفت سپاهان (سهامی خاص) بشناسه ملی 10101978329
آقای ناصر مالکی به کد ملی شماره وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی 10101402182
آقای رکن الدین جوادی ابهری به کد ملی شماره وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) بشناسه ملی وارد شوید انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. امضاء اوراق و اسناد بهادار تا سقف 000/000/000/10 ریال بامضاء معاونت مالی و بودجه همراه باامضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل باامضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر است.
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در متن صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ1850380 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/7
آگهی 1443624
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 2/8/91 و مجوز شماره 256271/121 مورخ 27/11/92 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان شیخ بهایی خیابان ونک غربی روبروی پارک آفتاب پلاک 172 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ1823120 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/2/31
آگهی 1436218
آگهی تغییرات شرکت سرمایه ‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 5/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به31/2/1392 بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی بشماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ1817624 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/1/24
آگهی 1010024
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/6/91 شرکت مزبور که در تاریخ 18/11/91 واصل گردید: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/17
آگهی 959636
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۱۵۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ6/8/91 شرکت مزبورکه در تاریخ6/10/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: اکرم یارمحمدی به کدملی1282717472 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی10102137951، محمدرضا مشایخ به کدملی0042713420 به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی10101402182، سید جعفر سجادی به کدملی0041309065 به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی10101862356، مجتبی جواهرنشان به کدملی0043333346 و مهدی بتیان به کدملی4622849577، بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ15/8/91 اکرم یارمحمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی جواهرنشان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین ارضاء خارج از اعضا به کدملی0062497014 به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا مستلزم واگذاری حقی از سوی شرکت باشد با دو امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای1و5و9و10و11و12و14و15و16و17و28 موضوع ماده40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ18279000011109174211 اداره ثبت شرکتها و موسسات
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/17
آگهی 11147468
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۱۵۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ6/8/91 شرکت مزبورکه در تاریخ6/10/91 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: اکرم یارمحمدی به کدملی1282717472 به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه‌ملی10102137951، محمدرضا مشایخ به کدملی0042713420 به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه‌ملی10101402182، سید جعفر سجادی به کدملی0041309065 به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه‌ملی10101862356، مجتبی جواهرنشان به کدملی0043333346 و مهدی بتیان به کدملی4622849577، بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ15/8/91 اکرم یارمحمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی جواهرنشان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین ارضاء خارج از اعضا به کدملی0062497014 به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا مستلزم واگذاری حقی از سوی شرکت باشد با دو امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در بندهای1و5و9و10و11و12و14و15و16و17و28 موضوع ماده40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/6
آگهی 693166
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۱۳۳۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ26/4/91 شرکت مزبورکه در تاریخ10/5/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1390 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی10100182550 به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کدملی0049314742 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ18279000011105000182 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/6
آگهی 693167
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۱۳۳۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ20/2/91 شرکت مزبورکه در تاریخ10/5/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سال مالی شرکت به پایان اردیبهشت ماه تغییریافت و ماده اساسنامه اصلاح شد.
پ18279000011105000285 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/6
آگهی 11041230
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ26/4/91 شرکت مزبورکه در تاریخ10/5/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1390 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه‌ملی10100182550 به سمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی به کدملی0049314742 به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/6
آگهی 11463318
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ20/2/91 شرکت مزبورکه در تاریخ10/5/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سال مالی شرکت به پایان اردیبهشت ماه تغییریافت و ماده اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/1/29
آگهی 540604

آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‎گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت 171336
و شناسه ملی 10103137951
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 16/12/90 احمدوحید دستجردی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی پس‎انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‎مدیره و ناصر مالکی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و عباس فریور به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس حاجی‎صادق به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید و رکن‎الدین جوادی‎ابهری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ20145000011102975583 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/1/29
آگهی 9878940
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‎گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 16/12/90 احمدوحید دستجردی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی پس‎انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‎مدیره و ناصر مالکی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و عباس فریور به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباس حاجی‎صادق به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید و رکن‎الدین جوادی‎ابهری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/23
آگهی 454003

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت 171336
و شناسه ملی 10102137951
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 28/10/90 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1389 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ20145000011102048259 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/23
آگهی 9700968
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 28/10/90 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1389 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/18
آگهی 451750

آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری
صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
سهامی خاص به شماره ثبت 171336
و شناسه ملی 10102137951
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/12/89 تعداد 10 سهم بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل گردید و سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/200/2 ریال به مبلغ 000/000/000/000/25 ریال منقسم به 000/000/000/25 سهم 000/1 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده 6 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 1/11/90 تکمیل امضاء گردیده است.
پ20145000011101998795 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/18
آگهی 10086883
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/12/89 تعداد 10 سهم بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل گردید و سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/200/2 ریال به مبلغ 000/000/000/000/25 ریال منقسم به 000/000/000/25 سهم 000/1 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده 6 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 1/11/90 تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/7/20
آگهی 9628857
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ31/6/89 شرکت مزبور که در تاریخ3/8/89 واصل گردید: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی10100182550 بسمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی به ش‌ملی0049314742 بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/10/5
آگهی 10893774
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 27/8/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شرکت هواپیمایی نفت ایران بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی علیرضا علی‌احمدی کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و شرکت عملیات اکتشاف نفت بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی نجات‌امینی کد ملی وارد شوید بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت نفت سپاهان بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی اصغر ابوالحسنی کد ملی وارد شوید و شرکت خدمات و پشتیبانی صبا نفت بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی عباس حاجی‌صادق کد ملی وارد شوید و صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بنمایندگی عباس حاج‌فتحعلی‌ها کد ملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت پالایش نفت جی بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی ابراهیم رادوافزون کد ملی وارد شوید و شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت بشناسه ملی وارد شوید بنمایندگی موسی سوری کد ملی وارد شوید بسمت اعضای علی‌البدل بمدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/9/22
آگهی 11181128
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۱۳۳۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ21/6/89 شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی10102593361 مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی10102380616 بسمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره تا تاریخ26/8/89 انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/9/17
آگهی 11105081
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاصبه شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/7/89 به موجب احکام صادره نجات امینی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی‌رضا علی‌احمدی به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عباس حاجی‌صادقی به کد ملی وارد شوید به جای علی محمدی به نمایندگی شرکت خدمات و پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید و اصغر ابوالحسنی به کد ملی وارد شوید به جای مهدی کرباسیان به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی وارد شوید و عباس حاجی‌فتحعلی‌ها به کد ملی وارد شوید به جای حسین جمالی به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی پس‌انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و ابراهیم راد و افزون به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی وارد شوید و موسی موسوی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. امضای اوراق و اسناد بهادار تا سقف مبلغ 10.000.000.000 ریال با امضای مدیر مالی همراه با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است. اختیارات بندهای 17ـ 18ـ 22 قسمت دوم و همچنین 1ـ 2ـ 6 ‌ـ 7ـ 8 قسمت سوم ماده 26 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/8/10
آگهی 10082462
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/4/89 علیرضا علی احمدی بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تا پایان تصدی هیات مدیره تعیین گردید.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/8/9
آگهی 11913048
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ27/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 10/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/1/8
آگهی 11972385
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‎گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی‎خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
پیرو آگهی شماره 36020/ت32 مورخ 9/12/88 نام بهروز کره بند بوشهری و حسین جمالی نسب بدین ترتیب اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/12/18
آگهی 9661175
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 20/10/88 علیرضا علی‌احمدی به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران و حسین جمالی‌نسب به نمایندگی از صندوق‌های بازنشستگی ـ پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت‌مدیره به عنوان اعضا هیئت‌مدیره انتخاب و در نتیجه علیرضا علی‌احمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مهدی کرباسیان به نمایندگی شرکت نفت سپاهان به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و بهروز کردبند‌بوشهری به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف و علی محمدی به نمایندگی از شرکت خدمات و پشتیبانی صبا نفت به سمت اعضاء هیئت‌مدیره و حسین جمالی‌نسب به نمایندگی از صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای باقی‌مانده دوران تصدی هیئت‌مدیره تعیین و هیئت‌مدیره اختیارات بندهای 17 ـ 18 ـ 21 قسمت دوم و بندهای 1 ـ 2 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ قسمت سوم ماده 26 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و همچنین مدیرمالی شرکت برای امضا اوراق و اسناد بهادار با سقف مبلغ ده میلیارد ریال به همراه امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت‌مدیره اختیار دارد و این امر مورد تنفیذ قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/10/26
آگهی 10657528
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 30/9/88 شرکت مزبور که در تاریخ 7/10/88 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هواپیمایی نفت ایران به نمایندگی سیف‌اله جشن‌ساز و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به نمایندگی علی محمدی.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi