مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 15 میلیارد ریال
Thriva
مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران
تهران خ سهروردی شمالی خ زینالی غربی پ 89 واحد 3 کدپستی 1577916614
  • تاریخ تأسیس  1379/4/13
  • نوع شخصیت حقوقی  شرکت سهامی خاص
  • شماره ثبت  164380
  • شناسه ملی  10102069659
  • کد اقتصادی  411119567814
  • اشخاص  7
  • آگهی‌ها  22

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1396/9/8 انقضا 1400/9/5

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   7
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   15,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  22
تاریخ
متن آگهی
1398/11/3
آگهی 15052688
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 164380 و شناسه ملی 10102069659
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی سراج زاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان رییس هیت مدیره و امیر حسین مقدمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیت مدیره و رسول سراج زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدندو مقرر گردید که اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و براوات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی کاشفان به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مجید شاهنگی حق شناس به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. پ981030770557960 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/8/24
آگهی 14299972
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام از طریق نقدی افزایش یافت و مبلغ وارد شوید ریال بموجب گواهی شماره 10048/2/86114 مورخه 21/4/1397 بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی پرداخت گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پ970814698532365 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/19
آگهی 14197780
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه کاشفان با شماره شناسه وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اقای مجید شاهنگی حق شناس با شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ970612905693557 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/7
آگهی 14129666
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: علی سراج زاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و امیر حسین مقدمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و رسول سراج زاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهائی با مهر شرکت و اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی کاشفان به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اقای مجید شاهنگی حق شناس به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود زیان شرکت منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت.
پ970430980667669 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/2/8
آگهی 13989021
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه کاشفان با شماره شناسه وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اقای جعفر عوض پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای مالی سال 1394 به تصویب مجمع رسید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/4
آگهی 12955021
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه کاشفان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. - تراز نامه و صورتهای مالی سال 1393 به تصویب مجمع رسید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/4
آگهی 12969636
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: علی سراج زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره امیر حسین مقدمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل رسول سراج زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل و یا رییس هیات مدیده هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/4
آگهی 12969638
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: «اجرای کلیه پروژه‌های دولتی و غیردولتی انبوه سازی و کلیه عملیات وابسته به آن (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم)» به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/21
آگهی 12067985
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اقای جعفر عوض پور به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال1392بتصویب رسید.
پ931213208579866 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/21
آگهی 12068003
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1800000000ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ وارد شوید ریال بموجب گواهی شماره 116/93,125 مورخ 13/10/93 بانک گردشگری شعبه سهروردی 125 پرداخت گردیده است. وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پ931213308480915 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/18
آگهی 1600129
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی سراج زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره آقای رسول سراج زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره آقای امیر حسین مقدمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور قراردادها و دستورالعمل ها با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره متفقا و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هیات مدیره هریک یه تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ930610179123643 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/26
آگهی 1561738
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/05/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391 به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر عوض پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند
پ930518738779971  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/12
آگهی 1530173
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/05/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و جعفر عوض پور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1390 به تصویب رسید.
پ930424318676245  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/29
آگهی 712794
آگهی تصمیمات شرکت پولاد پادیر تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 14/5/91 واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سراج زاده به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین مقدمی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رسول سراج زاده به کدملی وارد شوید تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ18279000011105488942 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/29
آگهی 11495968
آگهی تصمیمات شرکت پولاد پادیر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ 26/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 14/5/91 واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سراج‌زاده به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین مقدمی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و رسول سراج‌زاده به کدملی وارد شوید تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/13
آگهی 628250
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمانی پولاد پادیر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ 22/3/91 واصل گردید: موسسه کاشفان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و جعفر عوض پور به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پ18279000011103271409 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/13
آگهی 9892895
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمانی پولاد پادیر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ 20/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ 22/3/91 واصل گردید: موسسه کاشفان به شناسه‌ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و جعفر عوض‌پور به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/6/6
آگهی 11829568
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمانی پولاد پادیر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ 22/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 23/3/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. بهروز ابراهیمی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و کیانوش ذوالفقاری به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/6/2
آگهی 11904533
آگهی افزایش سرمایه شرکت مهندسی و ساختمانی پولاد پادیر تهران سهامی‌ خاص ثبت شده به شماره۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ30/4/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/700 ریال به مبلغ 000/000/800/1 ریال منقسم به 000/180 سهم 000/10 ریالی با‌‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ000/000/100/1 ریال بموجب گواهی شماره304/90 مورخ21/2/90 بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ22/5/90 تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/6/11
آگهی 10194011
آگهی تصمیمات شرکت پولاد پادیر تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 10/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1388 به تصویب رسید. بهروز ابراهیمی به سمت بازرس اصلی و کیانوش ذوالفقاری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: رسول سراج زاده به سمت عضو هیئت مدیره و علی سراج زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین مقدمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/1/9
آگهی 10633405
آگهی افزایش سرمایه شرکت مهندسی و ساختمانی پولاد پادیر سهامی‌ خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 23/6/88 و هیئت‌مدیره مورخ 25/6/88 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200 ریال بمبلغ 000/000/700 ریال منقسم به 000/70 سهم 000/10 ریالی بانام که تمام پرداخت شده از نقدی تامین گردیده افزایش یافته است و مبلغ 000/000/500 ریال بموجب گواهی شماره 1280/88 مورخ 23/6/88 بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی شمالی پرداخت گردیده‌است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 19/12/88 تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/1/8
آگهی 10719824
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمانی پولاد پادیر تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۹۶۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ18/6/88 شرکت مزبورکه در تاریخ 27/7/88 واصل گردید: بهروز ابراهیمی بسمت بازرس اصلی و کیانوش ذوالفقاری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi