عمران توسعه گران پیشگام

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
عمران توسعه گران پیشگام
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهرک شهید بهشتی-خیابان چمن آرا-بزرگراه شهید سرلشگر بابائی-پلاک 0-طبقه همکف- کدپستی 1651136965
  • تاریخ تأسیس  1379/2/25
  • نوع شخصیت حقوقی  شرکت سهامی خاص
  • شماره ثبت  162538
  • شناسه ملی  10102051598
  • کد اقتصادی  نیاز به تکمیل است
  • اشخاص  24
  • آگهی‌ها  22

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   24
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   2
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  22
تاریخ
متن آگهی
1396/11/28
آگهی 13861434
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه گران پیشگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن اسمعیلی تمیز به کدملی وارد شوید به نمایندگی از مؤسسه مسکن سازان بتاجا به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد واعظی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از بنیاد تعاون آجا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد رنجبر نوش آبادی به کدملی به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران چیتگر به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل و مجتبی سلیمانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از مؤسسه صندوق بیمه بتاجا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره و محمدرضا رحیمیان به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت عمران آبادگران توسعه اندیشه به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شامل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره (آقای محسن اسمعیلی تمیز به کدملی 0071593391) و مدیرعامل (آقای احمد رنجبر نوش آبادی به کدملی 6199878302) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مدیرمالی (آقای محمد نبی تباری به کدملی 3255374006) معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/12
آگهی 13839462
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه گران پیشگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شامل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل (آقای محسن اسمعیلی تمیز با کد ملی 0071593391) و مدیرمالی (آقای محمد نبی تباری با کد ملی 3255374006) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره (آقای محمد واعظی با کد ملی 3359492501) معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/12
آگهی 13839476
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه گران پیشگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهرک شهید بهشتی خیابان چمن آرا بزرگراه شهید سرلشگر بابائی پلاک 0 طبقه همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/31
آگهی 13386425
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه گران پیشگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: بنیاد تعاون آجا با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمد واعظی با کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، موسسه مسکن سازان بتاجا با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محسن اسمعیلی تمیز با کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، موسسه صندوق بیمه بتاجا با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای مجتبی سلیمانی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت عمران آبادگران توسعه اندیشه با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدرضا رحیمیان با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه وعمران چیتگر با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای احمدرنجبر نوش آبادی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شامل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل (آقای محسن اسمعیلی تمیز با کدملی 0071593391) و مدیرمالی (آقای داود براتی با کدملی 0059101164) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره (آقای محمد واعظی با کدملی 3359492501) معتبرخواهد بود و سایر مکاتبات اداری وعادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/31
آگهی 13386434
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه گران پیشگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمد واعظی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از بنیاد تعاون آجا با شناسه ملی 10100346431، آقای مجتبی سلیمانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه صندوق بیمه بتاجا با شناسه ملی 10100456637، آقای محسن اسمعیلی تمیز با کدملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه مسکن سازان بتاجا با شناسه ملی 10100509078، آقای محمدرضا رحیمیان با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت عمران آبادگران توسعه اندیشه با شناسه ملی وارد شوید و آقای احمد رنجبر نوش آبادی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران چیتگر با شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/16
آگهی 12925621
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه گران پیشگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نادری با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و رضا ثانی با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1392 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/28
آگهی 12784366
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه گران پیشگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای محسن نادری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای رضا ثانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/19
آگهی 12299455
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۲۵۳۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا رستمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل(خارج از اعضا و شرکا)بنیادتعاون آجا با شناسه ملی 10100346431(به نمایندگی مجید اشتری فر به شماره ملی 1285508084)به سمت رییس هیئت مدیره موسسه مسکن سازان بتاجا با شناسه ملی 10100509078(به نمایندگی سیدعبدالحمید حسینی به شماره ملی 2269611985) به سمت نایب رییس هیئت مدیره موسسه صندوق بیمه بتاجا با شناسه ملی 10100456637(به نمایندگی محمدحسین جوانمردی به شماره ملی 2291566938) به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران چیتگر با شناسه ملی 10102382325(به نمایندگی محمدحسین خوشقیافه رضایی به شماره ملی 2593671963) به سمت عضو هیئت مدیره بانک حکمت ایرانیان با شناسه ملی 10100451588(به نمایندگی محمد هوشیاری پور به شماره ملی 1287708439)به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت شامل چک، سفته و برات با امضا مشترک مدیرعامل(محمدرضا رستمی به شماره ملی 405742918) و مدیرمالی(داوود براتی به شماره ملی 0059101164) و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هیئت مدیره(آ مجید اشتری فر به شماره ملی 1285508084) و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ940507696939852 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/24
آگهی 1527439
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه گران پیشگام شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/2/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مجید اشتری فر به کدملی وارد شوید به نمایندگی از بنیاد تعاون آجا با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت و آقای سید عبدالحمید حسینی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از مؤسسه مسکن سازان بتاجا با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین جوانمردی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از مؤسسه صندوق بیمه بتاجا به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شامل چک و سفته و برات با امضاء مشترک، مدیرعامل آقای محمد حسین جوانمردی به کدملی وارد شوید و مدیر مالی شرکت آقای داود براتی به ش ملی وارد شوید و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای مجید اشتری فر به کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پ1850427 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/7
آگهی 1443852
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه گران پیشگام شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مجید اشتری فر به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از بنیاد تعاون آجا با ش م وارد شوید آقای سید عبدالحمید حسینی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه مسکن سازان بتاجا با ش م وارد شوید آقای محمد حسین جوانمردی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از موسسه صندوق بیمه بتاجا با ش م وارد شوید و آقای محمد هوشیاری پور کد ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک حکمت ایرانیان با ش م وارد شوید برای بقیه مدت تصدی به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین شدند.
ش1822962 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/11/9
آگهی 1296103
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه گران پیشگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدعبدالحمید حسینی به شماره ملی: وارد شوید به نمایندگی از طرف موسسه بنیاد تعاون آجا ش م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد صابری آبکوهی به شماره ملی: وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت بنیان توسعه و عمران هادی ش م وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدندـ آقای کامران اصلان زاده آذری به شماره ملی: وارد شوید بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مدیرمالی شرکت (آقای داود براتی) به شماره ملی: 0059101164) مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نیز امضا کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات و قراردادها با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ1760565 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/10/14
آگهی 1259698
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
بنیاد تعاون آجا شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید عبدالحمید حسینی به کد ملی وارد شوید و بانک حکمت ایرانیان شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمدحسین خوشقیافه رضائی به کد ملی وارد شوید و موسسه مسکن سازان بتاجا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد واعظی به کد ملی وارد شوید و شرکت بنیاد توسعه عمران هادی به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی محمد صابری آبکوهی ک. م وارد شوید و صندوق بیمه بتاجا به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی محمد هوشیاری پور ک. م 1287708439.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
پ1744936 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/19
آگهی 673953
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه گران پیشگام بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/2/91 کامران اصلان زاده آذر کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پ18279000011104522916 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/19
آگهی 11296443
آگهی تغییرات شرکت عمران توسعه گران پیشگام بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 25/2/91 کامران اصلان‌زاده‌آذر کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/3/31
آگهی 612701
آگهی تصمیمات شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/10/90 شرکت مزبور که در تاریخ 17/11/90 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بنیاد تعاون آجا به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی علی اصغر ذوالفقاری به کدملی وارد شوید و بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی حمد کیان بخت به کدملی وارد شوید و موسسه صندوق بیمه بتاجا به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی شعاع الدین فلاح دوست به کدملی وارد شوید و موسسه مسکن سازان بتاجا به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی محمد واعظی به کدملی وارد شوید و شرکت بنیان توسعه و عمران هادی به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی فداحسین نعمتی به کدملی وارد شوید ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/10/90 علی اصغر ذوالفقاری به سمت رئیس هیئت مدیره و شعاع الدین فلاح دوست به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مدیر مالی داوود براتی به کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید.
پ20163000011102955066 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/3/31
آگهی 9793424
آگهی تصمیمات شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 17/10/90 شرکت مزبور که در تاریخ 17/11/90 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بنیاد تعاون آجا به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی علی‌اصغر ذوالفقاری به کدملی وارد شوید و بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی حمد کیان‌بخت به کدملی وارد شوید و موسسه صندوق بیمه بتاجا به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی شعاع‌الدین فلاح‌دوست به کدملی وارد شوید و موسسه مسکن سازان بتاجا به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی محمد واعظی به کدملی وارد شوید و شرکت بنیان توسعه و عمران هادی به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی فداحسین نعمتی به کدملی وارد شوید ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 28/10/90 علی‌اصغر ذوالفقاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شعاع‌الدین فلاح‌دوست به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و مدیر مالی داوود براتی به کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/6/24
آگهی 10590952
آگهی تصمیمات شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ28/3/90 هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفوٍیض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/3/3
آگهی 10018315
آگهی تصمیمات شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/11/89 امید رومی به کدملی وارد شوید بعنوان نماینده صندوق بیمه بتاجا به شناسه ملی وارد شوید جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/11/20
آگهی 11531484
آگهی تصمیمات شرکت عمران توسعه گران پیشگام (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۲۵۳۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ28/7/89 حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرمالی (داود براتی به کدملی0059101164) همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/9/29
آگهی 9711541
آگهی تصمیمات شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/6/89 علی اصغر ذوالفقاری به جای محمدحسن صادق‌زاده به نمایندگی شرکت بنیاد تعاون آجا به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. حق امضاء. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره داود براتی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/9/21
آگهی 9986687
آگهی تغییرات در شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۳۸و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 17/7/89 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

حسن مجیدی بجای جمشید مهندس‌سامانی به عنوان نماینده شرکت بنیان توسعه و عمران هادی در هیئت‌مدیره تعیین گردید. حسن مجیدی بسمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر ذوالفقاری بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/12/23
آگهی 11548890
آگهی تصمیمات شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۱۵۹۸
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 26/8/88 محمدحسن صادق‌زاده به نمایندگی از بنیاد تعاون ناجا به سمت رئیس هیئت‌مدیره، جمشید مهندس سامانی به نمایندگی از شرکت بنیان توسعه و عمران هادی به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، حسین توکلی‌خیاوی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و داود براتی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi