شرکت بامسیولیت محدود

شرکت پایا صنعت رخش

راه‌های ارتباطی

تهران سردار جنگل شمالی بلوار امام رضا کوچه سوم غربی پلاک 11 واحد 11
1470032141
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 45 : 15

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۷۷/۰۷/۳۰
وضعیت شرکت:
غیر فعال مالیاتی
نوع شرکت:
شرکت بامسیولیت محدود
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
شماره ثبت:  
 144742
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 10101876924
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت رخش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۴۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۶۹۲۴
روزنامه رسمی
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت رخش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۴۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۶۹۲۴
روزنامه رسمی
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت رخش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۴۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۶۹۲۴

تاریخچه

به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.
نمایش بیشتر

نقشه

تهران سردار جنگل شمالی بلوار امام رضا کوچه سوم غربی پلاک 11 واحد 11


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 3:45:44 PM

اخبار

(5 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت رخش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۴۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۶۹۲۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا آبنوسی به کدملی وارد شوید آقای حمیدرضا دهقانی اشکذری به کدملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت رخش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۴۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۶۹۲۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا آبنوسی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا دهقانی اشکذری به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت رخش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۴۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۶۹۲۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای فریدون آژیده به کدملی وارد شوید با دریافت وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند خانم شهربانو حسنی به کدملی وارد شوید با دریافت وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء به قرار زیر است: آقای حمیدرضا آبنوسی به کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا دهقانی اشکذری به کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پايا صنعت رخش شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۱۴۴۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۶۹۲۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
به موجب نامه شماره 152915/20/1394 مورخ 9/10/1394 اداره ثبت شرکتهای استان البرز و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/6/1394 مرکز اصلی شرکت پایا صنعت رخش بامسئولیت محدود به نشانی تهران:سردار جنگل شمالی بلوار امام رضا کوچه سوم غربی پلاک 11 واحد 11 کدپستی وارد شوید انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره وارد شوید به ثبت رسیده است.
پ941118175979932 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت رخش شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۶۹۲۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۷/۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمیدرضا آبنوسی به کد ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. ـ آقای حمیدرضا دهقانی اشکذری به کد ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. ـ سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. ـ محل شرکت از آدرس قبلی به نشانی: تهران سردار جنگل شمالی بلوار امام رضا کوچه سوم غربی پلاک 11 واحد 11 به کد پستی: وارد شوید انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد. در نتیجه لیست سهامداران به قرار ذیل است: ـ آقای فریدون آژیده دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه ـ خانم شهربانو حسنی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه ـ آقای حمیدرضا آبنوسی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه ـ آقای حمیدرضا دهقانی اشکذری دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه
ش940712526779386 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت پایا صنعت رخش کجاست؟

تهران سردار جنگل شمالی بلوار امام رضا کوچه سوم غربی پلاک 11 واحد 11

📅 شرکت پایا صنعت رخش در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۳۰ تأسیس شده است

🏢 شرکت پایا صنعت رخش چه نوعی است؟

از نوع شرکت بامسیولیت محدود به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.