رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت سخت آژند

معرفی
اطلاعات نماد بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 500 میلیون ریال
Thriva
شرکت سخت آژند
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله امانیه ، بلوار نلسون ماندلا ، خیابان شهید سیدرضا سعیدی ، پلاک -33 ، طبقه دوم ، واحد 5 کدپستی 1967865616
  • تاریخ تأسیس  1374/10/3
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی عام
  • شماره ثبت  118507
  • شناسه ملی  10101620879
  • کد اقتصادی  411111634333
  • اشخاص  43
  • آگهی‌ها  44
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   43
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   13
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   2
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

اطلاعات نماد ثاژن

  • مشاهده در  Tsetmc کدال
  • تلفن  88191995
  • آدرس امور سهام  تهران - خیابان نلسون ماندلا - بالاتر از خیابان ظفر - کوچه نور - پلاک 6

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   500 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  44
تاریخ
متن آگهی
1399/12/24
آگهی 15709989
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت 118507 و شناسه ملی 10101620879
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، محله امانیه ، بلوار نلسون ماندلا ، خیابان شهید سیدرضا سعیدی ، پلاک -33 ، طبقه دوم ، واحد 5 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/7
آگهی 15323365
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت 118507 و شناسه ملی 10101620879
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جمشید صوفی کدملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری زعیم وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد قاید کدملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و... با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هییت مدیره و یا دو نفر از اعضاء متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/18
آگهی 14778191
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت 118507 و شناسه ملی 10101620879
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارایه شده و نیز صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/2/94 و در اجرای ماده 176 لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه پذیره نویسی صادر می گردد. پ980606439976657  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/1
آگهی 14801997
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی معروفی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان (سهامی خاص) به شماره ثبت439655 وشناسه ملی10320878017 به سمت رئیس هیئت مدیره؛ و خانم زینب دلیری کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت442199 وشناسه ملی10320891081 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره؛ و آقای عزیز قشقایی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان (سهامی خاص) به شماره ثبت442877 وشناسه ملی10320894601 به سمت عضو هیأت مدیره؛ و آقای علی عالی پور مرغملکی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت404156 و شناسه ملی 10320553447به سمت عضو هیأت مدیره؛ وآقای محمد امجدی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت236390 و شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ980624478213973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/21
آگهی 14791069
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت 2032 وشناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی 10320878017
پ980613436762224  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/30
آگهی 14751863
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/97 مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/4
آگهی 14434166
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عزیز قشقایی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد قائد کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ؛ آقای علی عالی پور مرغملکی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ؛ خانم زینب دلیری کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ؛ آقای عباسعلی اشرف کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/12
آگهی 14187372
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز قشقایی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به ش.م وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970604960482133  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/19
آگهی 14101984
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به ش. م وارد شوید بنمایندگی آقای عباسعلی اشرف با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حامد نورانی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و … با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/2/5
آگهی 13985995
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1396 مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/2/5
آگهی 13986001
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای طهماسب مظاهری خورزنی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حامد نورانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن فدائی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا شیخ به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/8/1
آگهی 13661836
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی اسلامی زاده به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن فدائی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی اشرف به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدجواد جوادی ندا به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حامد نورانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/10
آگهی 13321508
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/95 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/10
آگهی 13321518
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقای طهماسب مظاهری خورزنی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن رضا دلیری به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی اسلامی زاده به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن فدائی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد نورانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/3
آگهی 13080694
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی اسلامی زاده کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/12
آگهی 13039990
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/6/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای طهماسب مظاهری کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن رضا دلیری کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهدی معروفی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حسن فدائی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل که برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیرهتعیین سمت گردیدند حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/3/29
آگهی 12848722
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای طهماسب مظاهری خورزنی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای حسن رضا دلیری کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای یاسین رامین کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای مهدی معروفی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای حسن فدائی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای یاسین رامین کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. - حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/29
آگهی 12655226
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدمهدی فداکار داورانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره؛ - آقای حسن رضا دلیری با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ - آقای هاشم داداش پور باکدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره؛ - آقای مهدی معروفی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره؛ - آقای حسن فدائی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره؛ - آقای صابر دهقانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره؛ - آقای عباسعلی اشرف با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره؛ - آقای مجتبی اسلامی زاده با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)؛ که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/29
آگهی 12655250
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/94 تصویب شد. - مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین شد. - شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره شناسه ملی وارد شوید - شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی وارد شوید - شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شماره شناسه ملی وارد شوید - شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شماره شناسه ملی وارد شوید - شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شماره شناسه ملی وارد شوید بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید - شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/8/12
آگهی 12455887
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صابر دهقانی با کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.. کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. طبق تصمیم هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ـ عزل و نصب مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان براساس آیین نامه های اداری مالی که با پیشنهاد مدیرعامل و به تصویب هیئت مدیره رسیده است. ـ تهیه و پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیئت مدیره. ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری. ـ تعیین میزان استهلاک اموال شرکت طبق قوانین جاری. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه به هیئت مدیره و بازرس. ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 و ارائه به هیئت مدیره. ـ انجام کلیه امور اجرایی، اداری و جاری شرکت، اداره و نظارت بر سازمان و تنظیم عملیات جاری، اقدام و دفاع از منافع شرکت با توجه به اختیارات تفویض شده از سوی هیئت مدیره. اجرای مصوبات هیئت مدیره
پ940805265925786 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/8/12
آگهی 12455905
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
پیرو آگهی بشماره مکانیزه 139430400901070423مورخ 4/7/94مربوط به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/5/94 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/10/93 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم عادی با نام یک هزار ریالی صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد
پ940805556363656 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/7/18
آگهی 12404485
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/05/1394 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره 324989/121مورخ 26/5/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید میلیون سهم عادی با نام یک هزار ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی که به مبلغ وارد شوید ریال طی گواهی بانکی به شماره 396/94/112مورخ 19/5/94 بانک اقتصاد نوین شعبه تجریش پرداخت شده است، افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
پ940705488523363 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/3/19
آگهی 12188064
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی 10320667817به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رضا دلیری کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هاشم داداش پور کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی وارد شوید به جای آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی کدملی 1291359540به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن فدائی کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی معروفی کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی عسگری کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان به شناسه ملی وارد شوید به جای آقای هاشم داداش پورکدملی وارد شوید وآقای صابر دهقانی کدملی وارد شوید بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی وارد شوید به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و... با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت به آدرس تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از خیابان ظفر، کوچه نور، پلاک 6، ساختمان دلیران پارس کدپستی وارد شوید تغییر یافت.
پ940309576899636  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/2/22
آگهی 12154714
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه آذر منطقه آزاد ماکو (سهامی‌خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که تحت شماره 3253 با شناسه ملی وارد شوید ثبت و در تاریخ 17/1/94 از لحاظ امضاء تکمیل گردیده، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد.

1ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی و شهرک سازی اعم از صنعتی و مسکونی ـ تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی ـ خرید سهام شرکتها و موسسات ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج از کشور ـ انجام هر گونه فعالیت بازرگانی مجاز در داخل و خارج کشور، با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ماکو ـ بازرگان ـ محوطه گمرک ـ ساختمان اداره پست ـ طبقه همکف ـ صندوق پستی 789 ـ وارد شوید

4ـ سرمایه شرکت: به مبلغ 000/000/500 ریال منقسم به 000/500 سهم 000/1 ریالی با نام که 35 درصد آن نقداً برابر گواهی شماره وارد شوید مورخ 18/12/93 بانک صادرات ماکو ـ شعبه بازرگان ـ کد 316 پرداخت گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد و شرکت آورده غیرنقدی و سهام بی نام و ممتاز ندارد.

5ـ مدیران شرکت: 1) آقای مجتبی اسلامی زاده بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 2) شرکت سرمایه گذاری سخت آژند (سهامی عام) بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای مهدی معروفی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره 3) شرکت سرمایه گذاری اعتصام (سهامی عام) بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی آقای محمد مهدی فداکار داورانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه عقود، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی است.

8ـ بازرسان شرکت: آقای سید احمد حسینی تکلردی بشماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی بشماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند و قبولی خود را اعلام نمودند.

9ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

ش03596000011100308659 مدیر امور حقوقی، قراردادها و ثبت شرکتها

جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/25
آگهی 12078304
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد واطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد..موسسه خدمات حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی وارد شوید وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال 31/6/93 به تصویب رسید
پ931219422724862 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/29
آگهی 1614799
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سخت آژند سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم داداش پور به کدملی2909365557 بعنوان مدیرعامل(خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پ930623146332848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/2/8
آگهی 1405675
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سخت آژند سهامی عام شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل است: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی کد ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره.
شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی کد ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسن فدایی کد ملی وارد شوید 92 بعنوان عضو هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه استان هرمزگان شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدرضا مزجی کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و همچنین: شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای هاشم داداش پور کد ملی 2909365557
شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای صابر دهقانی کد ملی 0057767742
بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیده و قبول سمت نمودند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و... با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ1805052 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/20
آگهی 1378296
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سخت آژند سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکارداورانی کد ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره.
شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی کد ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسن فدایی کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسن رضادلیری کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره.
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدرضا مزجی کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره.
همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره
شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای هاشم داداش پور کد ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای علیرضا خائف کد ملی 0047721561
بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره
آقای صابر دهقانی کد ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و... با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پ1790474 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/20
آگهی 1378309
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/92 بتصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
اعضای اصلی هیئت مدیره:
ـ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس با شناسه ملی 10103541440
ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت با شناسه ملی 10320667817
ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی با شناسه ملی 10780143273
ـ شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه استان هرمزگان با شناسه ملی 10320846497
ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان با شناسه ملی 10320878017
اعضا علی البدل:
ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان با شناسه ملی 10320651777
ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم با شناسه ملی 10103636865
پ1790471 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/3/21
آگهی 1067150
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: غلامعلی خورسندی لالوی به ک. م وارد شوید بسمت مدیرعامل جایگزین حسن رضا دلیری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و حدود اختیارات مدیرعامل با شرح صورتجلسه تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق عادی و غیرتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ1651465 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/12/16
آگهی 986089
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 12/10/1391 اساسنامه جدید مشتمل بر 56 ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پ18279000011110193384 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/12/16
آگهی 986225
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/10/91 شرکت مزبور که در تاریخ 16/11/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/91 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش م وارد شوید بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ک م وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به ش م وارد شوید و شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان به ش م وارد شوید و شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان خراسان رضوی به ش م وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به ش م وارد شوید و شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس به ش م وارد شوید بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت آژند توسعه شهرستانک به ش م وارد شوید و شرکت توسعه کارآفرینی دلیران پارس وارد شوید بسمت اعضاء علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/10/91 محمد پرهام به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن رضادلیری به ک م وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جهانگیر نخعی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان هزاره سوم و محمد قائد به ک م وارد شوید به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه شهری استان خراسان رضوی و غلامعلی خورسندی لالوی به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و علیرضا خائف به ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت آژند توسعه شهرستانک و حامد نورانی به ک م0071518789 به نمایندگی شرکت توسعه کارآفرینی دلیران پارس بسمت اعضاء علی البدل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ18279000011110193489 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/9/28
آگهی 931208
آگهی تصمیمات شرکت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/5/91 شرکت سرمایه گذاری توسعه و اقتصاد هزاره سوم به ش م وارد شوید به نمایندگی سید احمد حسینی تلکردی به ک م وارد شوید به جای شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م وارد شوید برای باقی مدت تصدی عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پ18279000011108040383 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/9/28
آگهی 10056984
آگهی تصمیمات شرکت آژند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/5/91 شرکت سرمایه گذاری توسعه و اقتصاد هزاره سوم به ش م وارد شوید به نمایندگی سید احمد حسینی تلکردی به ک م وارد شوید به جای شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م وارد شوید برای باقی مدت تصدی عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/8/3
آگهی 11045867
آگهی تغییر محل شرکت سخت آژند سهامی عام به شماره ثبت۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ29/6/91 محل شرکت به تهران ابتدای بزرگراه چمران بعد از پارک وی ـ خ جوانان بین خ الف و ب پ9 ک‌پ1985635151 منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/20
آگهی 705189
آگهی تغییرات شرکت سخت آژندسهامی عام به شماره ثبت۱۱۸۵۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ18/5/91 حسن رضا دلیری به کدملی3031526368 به نمایندگی شرکت آژند توسعه شهرستانک به شناسه ملی10103347481 به جای شاپور حقیقت خوانساری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند امضا اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پ18279000011105294012 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/20
آگهی 9571521
آگهی تغییرات شرکت سخت آژندسهامی عام به شماره ثبت۱۱۸۵۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ18/5/91 حسن رضا دلیری به کدملی3031526368 به نمایندگی شرکت آژند توسعه شهرستانک به شناسه ملی10103347481 به جای شاپور حقیقت‌خوانساری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند امضا اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا دو عضو هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/27
آگهی 645564
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 1/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 27/3/91 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان به ش م وارد شوید به نمایندگی محمد پرهام به ک م وارد شوید شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی به ش م وارد شوید به نمایندگی محمد قائد به ک م وارد شوید شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م وارد شوید به نمایندگی نعمت اله غلامی به ک م وارد شوید شرکت آژند توسعه شهرستانک به ش م وارد شوید به نمایندگی شاپور حقیقت خوانساری به ک م وارد شوید مهدی معروفی به ک م وارد شوید به عنوان اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم به ش م وارد شوید به نمایندگی سید احمد حسینی به ک م وارد شوید شرکت سرمایه گذاری حقیقت به ش م وارد شوید به نمایندگی رحیم صبوری علمداری به ک م وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/3/91 محمد پرهام بسمت رئیس هیئت مدیره و شاپور حقیقت خوانساری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی معروفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و یا احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل در 11 بند به شرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.
پ18279000011103676727 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/27
آگهی 9933197
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نوبت دوم مورخ 1/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 27/3/91 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان به ش م وارد شوید به نمایندگی محمد پرهام به ک م وارد شوید شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی به ش م وارد شوید به نمایندگی محمد قائد به ک م وارد شوید شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م وارد شوید به نمایندگی نعمت‌اله غلامی به ک م وارد شوید شرکت آژند توسعه شهرستانک به ش م وارد شوید به نمایندگی شاپور حقیقت‌خوانساری به ک م وارد شوید مهدی معروفی به ک م وارد شوید به عنوان اعضای اصلی و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم به ش م وارد شوید به نمایندگی سید احمد حسینی به ک م وارد شوید شرکت سرمایه‌گذاری حقیقت به ش م وارد شوید به نمایندگی رحیم صبوری‌علمداری به ک م وارد شوید به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 24/3/91 محمد پرهام بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شاپور حقیقت‌خوانساری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهدی معروفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق مدیرعامل و یا احدی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در 11 بند به شرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/3/27
آگهی 608728
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ26/10/90 شرکت مزبور که در تاریخ17/11/90 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به31/6/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی10100174240 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی10100168746 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ5/10/90 و 8/11/90 حسین تقدسی به کدملی0059540494 به نمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی10100314757 به جای مجید بنویدی و سید ضیاونکی به کدملی0040347648 به نمایندگی از شرکت توسعه آلتون به شناسه ملی10102732157 به جای سعید هورآذر و اسفندیار منصور به کدملی0450941124 به نمایندگی از شرکت توسعه و سرمایه گذاری اسپیر به شناسه ملی10102756675 به جای سید حسین سلیمی در هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پ20163000011102891485 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/3/27
آگهی 10384944
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/10/90 شرکت مزبور که در تاریخ 17/11/90 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 5/10/90 و 8/11/90 حسین تقدسی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی وارد شوید به جای مجید بنویدی و سید ضیاونکی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه آلتون به شناسه ملی وارد شوید به جای سعید هورآذر و اسفندیار منصور به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه و سرمایه گذاری اسپیر به شناسه ملی وارد شوید به جای سید حسین سلیمی در هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/11/11
آگهی 11855176
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/9/89 شرکت مزبور که در تاریخ 19/10/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و سیروس گوهری به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل: شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی‌عام به شناسه ملی وارد شوید و شرکت توسعه آلتون سهامی‌خاص به شناسه ملی وارد شوید و شرکت مهندسین مشاور گنو سهامی‌خاص به شناسه ملی وارد شوید و شرکت بیمه آسیا سهامی‌عام به شناسه ملی وارد شوید و شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری اسپیر سهامی‌خاص به شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و حمید جابرانصاری به کد ملی وارد شوید و شرکت ایران گچ به شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 22/9/89 سید حسین سلیمی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت اسپیر سهامی‌خاص بسمت عضو هیئت‌مدیره و سعید هورآذر به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت توسعه آلتون بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و پرویز خاکپور به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور گنو سهامی‌خاص بسمت عضو هیئت‌مدیره و مجید بنویدی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت بیمه آسیا سهامی‌عام بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا جابرانصاری به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی‌عام بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی معروفی به کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره باتفاق مدیرعامل و یا احد از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل به شرح ماده 46 اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/3/26
آگهی 11365162
آگهی تغییر محل شرکت سخت آژند سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۸۵۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 1/3/89 محل شرکت به تهران خ دکتر بهشتی خ احمد قصیر (بخارست) پ 1 ط 5 کدپستی وارد شوید منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/12/23
آگهی 11993517
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/88 شرکت مزبور که در تاریخ 28/11/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 31/6/88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به سمت بازرس اصلی و سیروس گوهری به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi