سهامی خاص

شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن

راه‌های ارتباطی

تهران جاده تهران ساوه اسلامشهر روبروی شهرک قایمیه کارخانه بستی پاستوریزه میهن
3316949516
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 16 : 16

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۷۱/۱۱/۲۱
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۶/۰۷
شماره ثبت:  
 95405
کد اقتصادی:  
 411334394639
شناسه ملی:  
 10101394685
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۶/۰۷
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۳/۲۵
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۱/۱۸
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685

نقشه

تهران جاده تهران ساوه اسلامشهر روبروی شهرک قایمیه کارخانه بستی پاستوریزه میهن


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 4:16:06 PM

اخبار

(36 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مجتمع صنایع غذایی میهن به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 95405 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1401 و مجوز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید: انجام امور حمل و نقل جاده ای محمولات متعلقه با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/01/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای ایوب پایداری دارنده کارت ملی به شماره وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل - آقای ابوالفضل پایداری دارنده کارت ملی به شماره وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره - آقای علی پایداری دارنده کارت ملی به شماره وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین عقد قرارداد با وکلای دادگستری با امضای مدیرعامل ، رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیأت مدیره هر یک به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/06/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیأت مدیره حدود اختیارات مدیر عامل را به شرح ذیل به ایشان تفویض نمود: طرح و دفاع از کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، اداری نزد کلیه مراجع قضایی، اداری، انضباطی، مالیاتی و غیر قضای در تمامی محاکم قضایی، شبه قضایی و مرحله ای اعم از : دادسراها، دادگاهای بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، ادارات کار و سایر مراجع قضایی و غیر قضاییدر هر مرحله ای اعم از بدوی ، تجدیدنظر، فرجامی و نیز واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث و ارسال اظهارنامه رسمی با حق انتخاب و اختیار وکیل یا وکلای دادگستری و عزل ایشان و انعقاد قرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی جمهوری اسلامی ایران تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در خصوص موارد مصرح در مواد 35 و 36 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح زیر: وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، وکالت در مصالحه و سازش، وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل، وکالت در ارجاعل دعوی به داوری و تعیین داور، وکالت در توکیل، وکالت در تعیین مصدق و کارشناس، وکالت در دعوای خسارت، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا، وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، وکالت در ادعای اعسار، وکالت در قبول یا رد سوگند، وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی بنام موکل؛ را دارا خواهند بود به مدیر عامل شرکت واگذار گردید و زین پس نظر تصمیم مدیرعامل شرکت در این خصوص و امضای ذیل وکالتنامه های وکلای دادگستری و عقد قراردادهای الکترونیکی یا غیر الکترونیکی وکالت با وکلای دادگستری به تنهایی(منفردا) از سوی مدیرعامل و یا اقدام شخص مدیرعامل و یا اقدام شخص مدیرعامل راسا در کلیه موارد فوق الذکر، به نمایندگی از سوی شرکت و هیات مدیره آن تلقی گردیده و نافذ و معتبر و قابل اجرا می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به 30/12/1399 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ریوف اندیش امین با شناسه ملی10320413991 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی10100468600 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
آگهی رسمی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد نامه شماره 1400091990019695373مورخ08/06/1400 ودادنامه شماره 140091390005516576مورخ 11/05/1400 ونامه شماره وارد شوید مورخ 20/07/1400شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اسلامشهر بدینوسیله صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/03/1400ساعت 8 وصورتجلسه عادی بطورفوق العاده مورخ 17/03/1400ساعت 10و صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 17/03/1400ساعت 11وآگهی های صادره مربوطه ابطال گردیدند و دوفقره صورتجلسات هیات مدیره مورخ 17/03/1400ساعت 7و 9 درخصوص نقل وانتقال سهام ابطال گردیدند و نقل وانتقال سهام وفق مواد 39و40لایحه اصلاحی قانون تجارت از امور داخلی شرکت است و از موارد آگهی نمی باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ: 361.650.000 ریال به مبلغ: 36.165.000.000.000 ریال منقسم به تعداد: 3.616.500.000 سهم با نام 10.000 ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ایوب پایداری بشماره ملی: وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی میهن شناسه ملی: وارد شوید به سمت مدیرعامل و رییس هیأت مدیره - آقای ابوالفضل پایداری بشماره ملی: وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی طبیعت میهن شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره -آقای علی پایداری بشماره ملی: وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین عقد قرارداد با وکلای دادگستری با امضای هر یک از رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیأت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی ریوف اندیش امین شناسه ملی: وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام شناسه ملی: وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ: 36.165.000.000.000 ریال به مبلغ: 361.650.000 ریال منقسم به 36.165 سهم با نام 10.000 ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: احداث واحد های تولیدی وتوزیعی انواع فرآورده های لبنی انواع شیراسترلیزه وهموژنیزه وپنیرپاستوریزه وخامه وماست و دوغ وسایرمواد لبنی،بستنی پاستوریزه وموادغذایی وانواع نوشابه وآب میوه وکنسانتره وآب معدنی وانواع شربت واردات و صادرات مواد اولیه ومحصولات وتجهیزات و لوازم یدکی مرتبط با تولیدات فوق وماشین آلات فنی و صنعتی و بسته بندی و تولیدی و توزیعی و سرمایه گذاری درشرکتها وطرحهای تولیدی فنی وخدماتی وایجاد نمایندگی و شعب در داخل و خارج کشور. احداث سردخانه های زیر صفر و بالای صفر به منظور نگهداری محصولات کشاورزی و دامی (گوشت قرمز و گوشت سفید ) واحداث مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان . وقرارداد با وکیل جهت انجام امورمحوله وانجام امورپژوهشی و تحقیق و توسعه و ایجاد فروشگاههای زنجیره ای با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به مدت نامحدود ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم )

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال شرح ذیل انتخاب گردید: آقای ایوب پایداری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره . آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره . آقای علی پایداری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره - امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، براوت، قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات و قرارداد با وکیل با امضاء مدیرعامل، رییس هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. - موسسه حسابرسی ریوف اندیش امین با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
در شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی10101394685 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشترک شرکتهای مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن و مجتمع صنایع غذایی میهن مورخ 15/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب آیین نامه اجرایی بند الف لغایت بند " و " ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات مصوب 1394 1380 ، 1371 و آیین نامه اجرایی آن به شرح بند " ز " ماده 111 قانون مالیتهای مستقیم شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی10103553335 در شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی10101394685 ادغام و نیز انتقال کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات ، دیون و تعهدات شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی10103553335 (شرکت ادغام شونده) به قیمت دفتری در شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی10101394685 موافقت نمودند و سرمایه شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن به مبلغ 165000000000ریال در شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن به مبلغ36000000000000 ریال تجمیع گردید. در نتیجه سرمایه شرکت پس از ادغام و تجمیع به مبلغ36165000000000 ریال منقسم به وارد شوید سهم با نام 10000ریالی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ990207646658415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1398 سرمایه از مبلغ 28.000.000.000.000 ریال به مبلغ 36.000.000.000.000 ریال منقسم به 3.600.000.000 سهم 10.000 ریالی بانام از محل تبدیل مطالبات نقدی سهامداران افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ981204846254280 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95405 و شناسه ملی 10101394685
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ980918433968754 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردید: ـ آقای ایوب پایداری به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره. ـ آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی0061143081 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای علی پایداری به شماره شناسنامه 4756 به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیأت مدیره ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات و قرارداد با وکیل با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد ـ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید برای مدت یکسال مالی به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور با شناسه ملی10100218400و شماره ثبت3491 به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ئ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت.
پ980703514562624 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت و ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید:احداث واحد های تولیدی و توزیعی انواع فرآورده های لبنی انواع شیر استریلیزه و هموژنیزه و پنیر پاستوریزه و خامه و ماست و دوغ وسایر مواد لبنی بستنی پاستوریزه و مواد غذایی و انواع نوشابه و آب میوه و کنسانتره وآب معدنی و انواع شربت واردات و صادرات مواداولیه و محصولات و تجهیزات و لوازم یدکی مرتبط با تولیدات فوق و ماشین آلات فنی و صنعتی و بسته بندی و تولیدی و توزیعی و سرمایه گذاری در شرکتها وطرحهای تولیدی فنی و خدماتی وایجاد نمایندگی و شعب در داخل و خارج کشور. احداث سردخانه های زیر صفر و بالای صفر به منظور نگهداری محصولات کشاورزی و دامی (گوشت قرمز و گوشت سفید) و احداث مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان وهمچنین بر اسا س رعایت ضوابط استاندارد فعالیت انجام آزمون با دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح "".در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. "
پ970716924616351 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شعبه شرکت در شهرستان خرمشهر به آدرس: ورودی شهر خرمشهر ـ جنب استادیوم ورزشی نفت و گاز اروندان ـ جزئی از پلاک ثبتی3/2بخش 7خرمشهر به کدپستی وارد شوید تاسیس گردید و آقای علی رضا شیرالی پور به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر شعبه تعیین شد.
پ970702634850170 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی10320413991به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربا شناسه ملی 10100218400به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ایوب پایداری به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیر عامل ورئیس هیات مدیره آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملی0077456531بسمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها وعقوداسلامی و مکاتبات با امضا مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970521334781244 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت از مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن به مجتمع صنایع غذایی میهن تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 30/12/1395 مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردید: ایوب پایداری به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره. ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره علی پایداری به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربا شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 94 مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دوسال به شرح ذیل تعیین گردیدند: - آقای ایوب پایداری به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیر عامل ورئیس هیات مدیره. - آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای علی پایداری به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. - موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربا شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/1/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۲/۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال با تصویب کلیه اعضای مجمع بشرح ذیل انتخاب گردید: آقای ایوب پایداری به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره. آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی وارد شوید بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربا شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/6/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت: احداث واحد های تولیدی و توزیعی انواع فراورده های لبنی انواع شیر استرلیزه و هموژنیزه و پنیر پاستوریزه و خامه و ماست و دوغ وسایر مواد لبنی بستنی پاستوریزه و مواد غذایی و انواع نوشابه و آب میوه و کنسانتره وآب معدنی و انواع شربت واردات و صادرات مواداولیه و محصولات و تجهیزات و لوازم یدکی مرتبط با تولیدات فوق و ماشین آلات فنی و صنعتی و بسته بندی و تولیدی و توزیعی و سرمایه گذاری در شرکتها وطرحهای تولیدی فنی و خدماتی وایجاد نمایندگی و شعب در داخل و خارج کشور. احداث سردخانه های زیر صفر و بالای صفر به منظور نگهداری محصولات کشاورزی و دامی (گوشت قرمز و گوشت سفید) و واحداث مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان. وماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.
پ940622861326204  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۵۴۰۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/1393مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردید: آقای ایوب پایداری به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره. آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی0061143081 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربا شناسه ملی10100218400 به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ940517692777126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی افزایش سرمایه شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/05/1393سرمایه از مبلغ 000/000/000/000/2ریال به مبلغ 000/000/000/000/3 ریال ازمحل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت وماه مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/000/3 ریال منقسم به 000/000/300 سهم 000/10ریالی بانام می باشد. ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردید.
پ930702378914912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به29/12/1392 مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردید: ایوب پایداری به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره. ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی0061143081 بسمت نایب رئیس هیات مدیره علی پایداری کندرودی به شماره ملی 0077456531بسمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ930604556127447  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال تعیین گردیدند:
آقای ایوب پایداری به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/91 به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی وارد شوید بعنوان حسابرس و آقای اردشیر شهبندیان به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
پ1719022 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی افزایش سرمایه شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۱/۲۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 12/12/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/200 ریال به مبلغ 000/000/000/000/2 ریال منقسم به 000/000/200 سهم 000/10 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 27/12/91 تکمیل امضاء گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 20/4/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ایوب پایداری به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، ابوالفضل پایداری کندرودی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی پایداری کندرودی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ18279000011104258619 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 20/4/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ایوب پایداری به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، ابوالفضل پایداری کندرودی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی پایداری کندرودی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 15/5/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۸۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۹۵۴۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۱۱/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۱۱/۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ20/10/89 شرکت مزبورکه در تاریخ20/10/89 واصل گردید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش به شناسه ملی10320413991 بسمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به کدملی0034798129 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن سهامی خاص بشماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۶/۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 30/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 4/5/89 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 بتصویب رسید. اردشیر شهبندیان بسمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. ایوب پایداری بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل پایداری کندرودی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. و علی پایداری کندرودی بسمت عضو هیئت مدیره. اساسنامه جدید مشتمل بر 19 ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی افزایش سرمایه شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۳/۱۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/2/89 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200/1 ریال به مبلغ 000/000/000/200 ریال منقسم 000/000/20 سهم 000/10 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 2/3/89 تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن کجاست؟

تهران جاده تهران ساوه اسلامشهر روبروی شهرک قایمیه کارخانه بستی پاستوریزه میهن

👨‍⚖️ مدیران شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : ابوالفضل پایداری , علی پایدار کندرودی

🔍 وضعیت شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.