رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت صادرفر

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 1,125 میلیارد ریال
Thriva
شرکت صادرفر
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-جردن-کوچه بنیان-خیابان ارمغان شرقی-پلاک -13-مجتمع ارمغان-طبقه 14-واحد B __ کدپستی 1915615171
  • تاریخ تأسیس  1371/11/12
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  95252
  • شناسه ملی  10101393169
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  13
  • آگهی‌ها  28
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   13
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   1
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   7
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت صادرفر-سهامی خاص-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   1,125,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  28
تاریخ
متن آگهی
1400/8/11
آگهی 16118875
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95252 و شناسه ملی 10101393169
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای غلامحسین مطهری با کد ملی وارد شوید - آقای حمید مطهری با کد ملی وارد شوید - آقای علی اصغر حمیدی با کد ملی شمارۀ وارد شوید - آقای علی ریاحی با کد ملّی شمارۀ وارد شوید - آقای محمود مجیب با کد ملّی شمارۀ 0937570338 - ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/99 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - روزنامۀ اطلاعات به عنوان روزنامۀ کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/8/11
آگهی 16122579
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95252 و شناسه ملی 10101393169
آگهی تغییرات شرکت صادرفر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره به ترتیب زیر انتخاب گردیدند: 1- آقای غلامحسین مطهری با کدملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره 2- آقای حمید مطهری با کدملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره 3- آقای محمود مجیب با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل 4- آقای علی اصغر حمیدی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره 5-آقای علی ریاحی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره - کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور از جمله: چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در غیاب مدیر عامل اسناد مذکور با امضای دو تن از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات موضوع ماده (39) اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/3/31
آگهی 15857848
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95252 و شناسه ملی 10101393169
آگهی ادغام شرکت الیاف صنعتی مروارید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشترک شرکتهای الیاف صنعتی مروارید و صادرفر مورخ 29/02/1400تصمیمات ذیل اتخاذ گردید . بموجب آییننامه اجرایی بند (الف) لغایت (و) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال 1380 و آیین نامه اجرایی آن بشرح مذکور در بند(ز) انتقال کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات شرکت الیاف صنعتی مروارید بعنوان شرکت ادغام شونده به قیمت دفتری در شرکت صادرفر صورت گرفت و سرمایه شرکت الیاف صنعتی مروارید به مبلغ وارد شوید ریال وفق بند (الف) ماده 11 قانون مذکور در سرمایه شرکت صادرفر به مبلغ112500000000 تجمیع گردیددر نتیجه سرمایه شرکت پس از ادغام و تجمیع صادرفر مبلغ وارد شوید ریال منقسم به117050000 سهم وارد شوید ریالی بانام می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/6/25
آگهی 15402870
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95252 و شناسه ملی 10101393169
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 98 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی10100121718 بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی10100434110 به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/11/7
آگهی 15017121
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95252 و شناسه ملی 10101393169
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید مشتمل بر 63 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ981015464688291 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/5
آگهی 14978677
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95252 و شناسه ملی 10101393169
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/06/1398 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 8/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام می باشد. پ980927984158444 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/21
آگهی 14931041
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95252 و شناسه ملی 10101393169
پیرو آگهی به شماره مکانیزه وارد شوید مورخه 3/6/1398 کلیه سهام شرکت بی نام می باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد. پ980913218319865 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/21
آگهی 14931059
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95252 و شناسه ملی 10101393169
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. غلامحسین مطهری به کد ملی وارد شوید ـ حمید مطهری به کد ملی شماره وارد شوید ـ علی اصغر حمیدی با کد ملی شماره وارد شوید ـ علی ریاحی با کد ملی شماره وارد شوید و محمود مجیب با کد ملی شماره وارد شوید به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ980913437303871 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/21
آگهی 14931072
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95252 و شناسه ملی 10101393169
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 20/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامحسین مطهری با کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره ـ حمید مطهری با کد ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ـ محمود مجیب باکد ملی شماره وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ـ علی اصغر حمیدی با کد ملی وارد شوید به سمت عضوهیأت مدیره ـ علی ریاحی با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور ازجمله چک سفته و..... با امضا مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد در غیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضای دو تن از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 2 ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت 3 ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت وتعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام وترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج انها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث انها 4 ـ تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت 5 ـ افتتاح حساب و استفاده از ان به نام شرکت نزد بانکها و موسسات 6 ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات 7 ـ تعهد ـ ظهر نویسی ـ قبولی ـ پرداخت و واخواست اوراق تجاری 8 ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه ان درمورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول وماشین آلات ومناقصه و مزایده و غیره که جز موضوع شرکت باشد بالجمله انجا کلیه عملیات و معاملات 9 ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع10 ـ اقامه هرگونه دعوی ودفاع از هرگونه دعوی یاتسلیم به دعوی یا انصراف از ان اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی با شد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از ان تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها. اعطای مهلت پرداخت مطالبات شرکت در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد 11تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه ان به بازرس شرکت 12 تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پ980913993989680 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/11
آگهی 14772144
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 900 میلیارد ریال به مبلغ 1125میلیارد ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام که تماما از طریق نقدی طبق گواهی شماره 180/98,245 مورخ 2/5/98 بانک پاسارگاد شعبه خیابان هنگام تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پ980603708889672 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/10
آگهی 14725647
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و محمدحیدری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/12/21
آگهی 13918283
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نوید مطهری به شماره ملی وارد شوید به جای آقای یزدان احمدی روز بهانی به شماره ملی وارد شوید برای بقیه دوره تصدی هیات مدیره بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/5
آگهی 13822927
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جردن کوچه بنیان خیابان ارمغان شرقی پلاک 13 مجتمع ارمغان طبقه 14 واحد B کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/9
آگهی 13577769
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 به تصویب رسید اقای غلامحسین مطهری به شماره ملی وارد شوید را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و اقای حمید مطهری به شماره ملی وارد شوید را به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و اقای علی اصغر حمیدی به شماره ملی وارد شوید و محمود مجیب به شماره ملی وارد شوید و یزدان احمدی روز بهانی به شماره وارد شوید را به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد اور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشند مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل شرکت با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و اقای محمد حیدری به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/5/16
آگهی 13537700
آگهی تغییرات شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1394 به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ثبت 1064 وشناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و اقای محمد حیدری به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/29
آگهی 12789712
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیریت بهره برداری مستغلات سانا در تاریخ 21/02/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات مورد نیاز به منظور اداره بهره برداری و نگهداری در خصوص مجتمع تجاری اداری سانا و انجام کلیه فعالیتهای خدماتی مرتبط با تعمیر و نگهداری که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با عملیات مذکور مرتبط می‌باشد از جمله فعالیتهای زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نظارت فنی و مدیریت مجتمع تجاری اداری سانا اقدامات لازم و مرتبط جهت اطلاع رسانی و آگاهی مشتریان مجتمع تجاری اداری مطابق قوانین مربوطه اعمال مدیریت جهت بهره برداری از مجتمع تجاری اداری سانا مبادرت به خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز و انجام معاملات بازرگانی مجاز داخلی و خارجی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار اندرزگو میدان صالحی کوچه علوی پلاک 8 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی که تعداد وارد شوید سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1992/94 ص/ 205 مورخ 3/12/94 نزد بانک پاسارگاد شعبه خ آفریقا کد 205 پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: جهان بخش صالحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی وارد شوید محمد حیدری به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی وارد شوید شرکت صادرفر به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سیدصادق آقامیری به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی وارد شوید مهدی نصیری قمصری به سمت مدیرعامل به کدملی وارد شوید به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. محمود مجیب به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/7/5
آگهی 12383338
آگهی تغییرات شرکت شرکت صادرفر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 به تصویب رسید. آقای غلامحسین مطهری به شماره ملی وارد شوید را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حمید مطهری به شماره ملی وارد شوید را به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان علی اصغر حمیدی به شماره ملی وارد شوید و محمود مجیب به شماره ملی وارد شوید و یزدان احمدی روزبهانی به شماره وارد شوید را به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره شناسه وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حیدری به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید
پ940623581877863 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/8
آگهی 1772612
آگهی تغییرات شرکت شرکت صادرفر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۵۲۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی راسخ به شماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و آقای غلامحسین مطهری شماره ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای حمید مطهری به شماره ملی وارد شوید را بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر حمیدی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمود مجیب به شماره ملی وارد شوید و آقای یزدان احمدی روز بهانی به شماره ملی وارد شوید را بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اواق تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است
پ931021162425960 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/7/22
آگهی 1653303
آگهی تغییرات شرکت شرکت صادرفر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و محمد نبی داهی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ930714212230582  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/21
آگهی 1380281
آگهی تغییرات شرکت صادرفر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391 به تصویب رسید.
غلامحسین مطهری بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به ش م وارد شوید و حمید مطهری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ش م وارد شوید و علی اصغر حمیدی ش م وارد شوید و محمود مجیب ش م وارد شوید یزدان احمدی روزبهانی ش م وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت به امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ1791422 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/27
آگهی 645592
آگهی تصمیمات شرکت صادرفر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 5/4/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین مطهری به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمید مطهری اصل به کد ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر حمیدی به کد ملی وارد شوید و نوری السادات مطهری اصل به کد ملی وارد شوید و مرضیه مطهری اصل به کد ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از 5 نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ18279000011103698220 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/27
آگهی 9921677
آگهی تصمیمات شرکت صادرفر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 5/4/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین مطهری به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حمید مطهری‌اصل به کد ملی وارد شوید بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر حمیدی به کد ملی وارد شوید و نوری‌السادات مطهری‌اصل به کد ملی وارد شوید و مرضیه مطهری‌اصل به کد ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از 5 نفر اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/5/25
آگهی 9810134
آگهی تصمیمات شرکت صادر فر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/4/90 شرکت مزبورکه در تاریخ 3/5/90 واصل گردید : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی محمد نبی‌داهی به کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/11/12
آگهی 11407241
آگهی اصلاحی شرکت صادرفر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
پیرو آگهی شماره 30298/ت32 مورخ 13/10/89 و به استناد نامه وارده شماره وارد شوید مورخ 22/10/89 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/900 ریال منقسم به 000/000/90 سهم 000/10 ریالی بی‌نام می‌باشد که بدینوسیله تصحیح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/10/25
آگهی 11989657
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و سرمایه‌گذاری بهارغرب (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۱۳۶۸۷۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۹۹۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ30/9/89 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مرضیه مطهری‌اصل کدملی0032943636 به نمایندگی از شرکت صادرفر به شناسه ملی10101393169 با مبلغ000/000/99 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ000/000/1ریال به مبلغ000/000/100ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. غلامحسین مطهری‌اصل کدملی0032704771 بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مرضیه مطهری‌اصل به نمایندگی از شرکت صادرفر به شناسه ملی10101393169 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و نوری‌السادات مطهری‌اصل کدملی0043140009 به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت5 سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/10/21
آگهی 11273108
آگهی افزایش سرمایه شرکت صادرفر سهامی خاص بشماره ثبت ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 29/8/89 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/300 ریال به مبلغ 000/000/000/900 ریال منقسم به 000/000/900 سهم 000/10 ریالی بی‌نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 13/10/89 تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/5/28
آگهی 10577681
آگهی تصمیمات شرکت صادرفر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۵۲۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 21/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 9/5/89 واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین مطهری‌اصل به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حمید مطهری‌اصل به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و نوری‌السادات مطهری‌اصل و مرضیه مطهری‌اصل و مینا مطهری‌اصل به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از 5 نفر اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/5/20
آگهی 10449603
آگهی تصمیمات شرکت صادرفر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 23/4/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 بتصویب رسید. حسین اتفاق بسمت بازرس اصلی و محمد حیدری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi