سهامی خاص

شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا

راه‌های ارتباطی

تهران کیلومتر 18 جاده قدیم کرج
1386183811
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ 32 : 22

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۷۰/۱۲/۲۷
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۵/۱۱
شماره ثبت:  
 89219
کد اقتصادی:  
 411111469369
شناسه ملی:  
 10101336071
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۵/۱۱
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89219 و شناسه ملی 10101336071
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۰/۱۱
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89219 و شناسه ملی 10101336071
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۴/۰۹
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89219 و شناسه ملی 10101336071

نقشه

تهران کیلومتر 18 جاده قدیم کرج


آگهی‌های رسمی

10/7/2022, 10:32:47 PM

اخبار

(53 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89219 و شناسه ملی 10101336071
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 89219 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/02/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیومرث مبلغ ناصری به شماره ملی وارد شوید نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام)به شناسه ملی وارد شوید و جایگزین آقای عباس شهریاری افشار به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره آقای احسان جابری به شماره ملی وارد شوید نماینده جدید شرکت مرکز تحقیقات ونواوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و جایگزین آقای مجید خدابخش به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره آقای علی رضا مصدقی به شماره ملی وارد شوید نماینده جدید شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید و جایگزین آقای نادر قاسمی تودشکی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: بر اساس مفاد مواد 124 و 125 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با توجه به ماده 40 اساسنامه شرکت ، اختیارات مدیرعامل شامل موارد ذیل خواهد بود: 1- انجام کلیه عملیات شرکت 2- تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل 3- اقدام به هرگونه معاملات منقول و غیرمنقول 4- بحث و مذاکره و قطع و فصل و صلح در هرگونه مسایل مربوط به شرکت. 5- تعیین مخارج شرکت و کنترل آن ، بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و مؤسسات صرافی و تجارتی و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها. 6- تشکیل و تأسیس شعب و نمایندگی برای انجام امور فنی شرکت . 7- تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی . 8- انجام تشریفات گمرکی ، انجام امور پستی و تلگرافی و رسیدگی بکار صندوق. 9- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و ادارات و مقامات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی ، نزد دفاتر رسمی ، مقامات دولتی و غیر دولتی ، کنسولگریها و نزد شخصیتهای حقوقی ایرانی و خارجی بانکها . 10- تنظیم صورت های مالی سالانه و تهیه گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به هییت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت 11- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق مزایا و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری و وراث آنها در چارچوب آیین نامه های مصوب شرکت . 12- شرکت در مجامع عمومی شرکتهای تابعه و وابسته و اعمال حقوقی مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق با مصوبات هیات مدیره مگاموتور. 13- عزل و نصب مدیران و معاونین شرکت و اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای تحت پوشش. 14- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری . 15- انعقاد هرگونه قرارداد اجاره ،رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان ، قبول و دادن ضمانت و تضمین مذاکرات برای تصفیه دوستانه و رجوع به داوری و سازش . 16- اقدام به هرگونه قرارداد و موافقتنامه تجاری و خدماتی و دریافت هرگونه اموال منقول و غیر منقول. 17- امضاء و ظهر نویسی چکها و سفته ها و بروات (اسناد قابل معامله )و دریافت وجه آنها . 18- تعیین و عزل وکیل و نماینده و عامل کارشناس و داور و تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی و سایر امور مربوط به شرکت 19- اخذ اعتبارات از بانکها و شرکتها و موسسات مالی و اعتباری و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد . 20- تایید و تصویب نهایی کلیه روشهای اجرایی ، آیین نامه ها ، نظام نامه ها و دستورالعمل های شرکت 21- موافقت با کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت و مدیران عامل و اعضاء هییت مدیره شرکتهای تحت پوشش.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89219 و شناسه ملی 10101336071
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1400و مجوز شماره 8733 مورخ 18/140005سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به آخر اسفند 1399 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89219 و شناسه ملی 10101336071
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای نیما مصلح به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده جدید شرکت پارس خودرو به شناسه ملی وارد شوید جایگزین آقای غلامرضا فرساد امان الهی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو غیرموظف هیات مدیره معرفی و تعیین سمت گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89219 و شناسه ملی 10101336071
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/10/1399و مجوز شماره 29018مورخ 20/11/1399 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی عباس شهریاری افشار به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و شرکت مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مجید خدابخش به کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی نادر قاسمی تودشکی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و شرکت پارس خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی غلامرضا فرساد امان الهی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی عباس سیدکباری به کدملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و تعیین اختیارات مدیر عامل: بر اساس مفاد مواد 124 و 125 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با توجه به ماده 40 اساسنامه شرکت ، اختیارات مدیرعامل شامل موارد ذیل خواهد بود؛ 1- انجام کلیه عملیات شرکت . 2- تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل . 3- اقدام به هرگونه معاملات منقول و غیرمنقول . 4- بحث و مذاکره و قطع و فصل و صلح در هرگونه مسایل مربوط به شرکت. 4- تعیین مخارج شرکت و کنترل آن ، بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و مؤسسات صرافی و تجارتی و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها. 5- تشکیل و تأسیس شعب و نمایندگی برای انجام امور فنی شرکت . 7- تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی . 8- انجام تشریفات گمرکی ، انجام امور پستی و تلگرافی و رسیدگی بکار صندوق. 9- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و ادارات و مقامات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی ، نزد دفاتر رسمی ، مقامات دولتی و غیر دولتی ، کنسولگریها و نزد شخصیتهای حقوقی ایرانی و خارجی بانکها . 10- تنظیم صورت های مالی سالانه و تهیه گزارش فعالیت هییت مدیره و ارایه آن به هییت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت 11- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق مزایا و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری و وراث آنها در چارچوب آیین نامه های مصوب شرکت . 12- شرکت در مجامع عمومی شرکتهای تابعه و وابسته و اعمال حقوقی مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق با مصوبات هیات مدیره مگاموتور . 13- عزل و نصب مدیران و معاونین شرکت و اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای تحت پوشش. 14- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری . 15- انعقاد هرگونه قرارداد اجاره ،رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان ، قبول و دادن ضمانت و تضمین مذاکرات برای تصفیه دوستانه و رجوع به داوری و سازش . 16- اقدام به هرگونه قرارداد و موافقتنامه تجاری و خدماتی و دریافت هرگونه اموال منقول و غیر منقول. 17- امضاء و ظهر نویسی چکها و سفته ها و بروات (اسناد قابل معامله )و دریافت وجه آنها . 18- تعیین و عزل وکیل و نماینده و عامل کارشناس و داور و تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی و سایر امور مربوط به شرکت 19- اخذ اعتبارات از بانکها و شرکتها و موسسات مالی و اعتباری و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد . 20- تایید و تصویب نهایی کلیه روشهای اجرایی ، آیین نامه ها ، نظام نامه ها و دستورالعمل های شرکت . 21- موافقت با کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت و مدیران عامل و اعضاء هییت مدیره شرکتهای تحت پوشش. تعیین دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هییت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89219 و شناسه ملی 10101336071
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/10/1399 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 20/11/1399 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت پارس خودرو (سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید شرکت مرکز تحقیقات و نواوری صنایع خودرو سایپا(سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) شناسه ملی وارد شوید شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا(سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89219 و شناسه ملی 10101336071
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1399 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 27/5/1399 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید را به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سـال مالی 1399 انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89219 و شناسه ملی 10101336071
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/02/1399 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 30/04/1399 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامرضا فرساد امان الهی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت پارس خودرو به شناسه ملی وارد شوید و عضو موظف هیات مدیره جایگزین آقای بهروز غفاری گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89219 و شناسه ملی 10101336071
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1398 و به موجب مجوز شماره وارد شوید مورخ 05/11/1398 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 97 به تصویب رسید پ990217750586961 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 89219 و شناسه ملی 10101336071
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 24/04/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 12/11/98 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس شهریاری افشار وارد شوید بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. آقای نادر قاسمی تودشکی به نمایندگی شرکت رینگ سایپا وارد شوید به جای آقای مجید فهیمه امیری بعنوان نایب رییس هیأت مدیره تعیین گردید. آقای عباس سیدکباری به نمایندگی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا وارد شوید به جای آقای احمدرضا رزازی بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ981123522282784 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید فهیمه امیری به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده حقوقی شرکت رینگ سایپا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای عباس شهریاری افشار به کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده حقوقی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار ( سهامی عام ) به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مجید خدابخش به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت پارس خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای بهروز غفاری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره . و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای عباس فارسی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره . و شرکت رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مهدی فکری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای احمدرضا رزازی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود : 1 انجام کلیه عملیات شرکت . 2 تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل . 3 اقدام به هرگونه معاملات منقول و غیرمنقول . 4 بحث و مذاکره و قطع و فصل و صلح در هرگونه مسائل مربوط به شرکت . 5 تعیین مخارج شرکت و کنترل آن ، بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و مؤسسات صرافی و تجارتی و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها . 6 تشکیل و تأسیس شعب و نمایندگی برای انجام امور فنی شرکت . 7 تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی . 8 انجام تشریفات گمرکی ، انجام امور پستی و تلگرافی و رسیدگی بکار صندوق . 9 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و ادارات و مقامات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی ، نزد دفاتر رسمی ، مقامات دولتی و غیر دولتی ، کنسولگریها و نزد شخصیتهای حقوقی ایرانی و خارجی بانکها . 10 تنظیم صورت های مالی سالانه و تهیه گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره ، بازرس قانونی و حسابرس شرکت 11 نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق مزایا و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری و وراث آنها در چارچوب آئین نامه های مصوب شرکت . رئیس هیات مدیره عضو هیات مدیره و مدیرعامل نائب رئیس هیات مدیره عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره مجید خدابخش بهروز غفاری عباس فارسی مهدی فکری احمد رضا رزازی 12 شرکت در مجامع عمومی شرکتهای تابعه و وابسته و اعمال حقوقی مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق با مصوبات هیات مدیره مگاموتور . 13 عزل و نصب مدیران و معاونین شرکت و اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای تحت پوشش . 14 افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری . 15 انعقاد هرگونه قرارداد اجاره ، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان ، قبول و دادن ضمانت و تضمین مذاکرات برای تصفیه دوستانه و رجوع به داوری و سازش . 16 اقدام به هرگونه قرارداد و موافقتنامه تجاری و خدماتی و در یافت هرگونه اموال منقول و غیر منقول . 17 امضاء وظهر نویسی چکها و سفته ها و بروات ( اسناد قابل معامله ) و دریافت وجه آنها . 18 تعیین و عزل وکیل و نماینده و عامل کارشناس و داور و تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی و سایر امور مربوط به شرکت . 19 اخذ اعتبارات از بانکها و شرکتها و موسسات مالی و اعتباری و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد . 20 تائید و تصویب نهایی کلیه روشهای اجرایی ، آئین نامه ها ، نظام نامه ها و دستورالعمل های شرکت . 21 موافقت با کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش . کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت پارس خودرو به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید و مرکز تحقیقات و نواوری صنایع خودرو سایپا به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید و شرکت تولید رینگ سایپا به شماره ثبت 1151 وشناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۱/۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیات مدیره مرکب از 5 الی 7 عضو تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید خدابخش به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش . م وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره . آقای بهروز غفاری به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به ش . م وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره . آقای عباس فارسی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیات مدیره . آقای مهدی فکری به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره . آقای احمدرضا رزازی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به ش . م وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند . اختیارات مدیرعامل شامل موارد ذیل خواهد_بود : 1 - انجام کلیه عملیات شرکت . 2 - تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل . 3 - اقدام به هرگونه معاملات منقول و غیرمنقول . 4 - بحث و مذاکره و قطع و فصل و صلح در هرگونه مسائل مربوط به شرکت . 5 - تعیین مخارج شرکت و کنترل آن ، بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و مؤسسات صرافی و تجارتی و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها . 6 - تشکیل و تأسیس شعب و نمایندگی برای انجام امور فنی شرکت . 7 - تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی . 8 - انجام تشریفات گمرکی ، انجام امور پستی و تلگرافی و رسیدگی بکار صندوق . 9 - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و ادارات و مقامات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی ، نزد دفاتر رسمی ، مقامات دولتی و غیردولتی ، کنسولگریها و نزد شخصیتهای حقوقی ایرانی و خارجی بانکها . 10 - تنظیم صورت های مالی سالانه و تهیه گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره ، بازرس قانونی و حسابرس شرکت . 11 - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق مزایا و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری و وراث آنها در چارچوب آئین نامه های مصوب شرکت . 12 - شرکت در مجامع عمومی شرکتهای تابعه و وابسته و اعمال حقوقی مالکیتی شرکت درآن مجامع مطابق با مصوبات هیات مدیره 13 - عزل و نصب مدیران و معاونین شرکت و اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای تحت پوشش . 14 - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی واعتباری . 15 - انعقاد هرگونه قرارداد اجاره ، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان ، قبول و دادن ضمانت و تضمین مذاکرات برای تصفیه دوستانه و رجوع به داوری و سازش . رئیس هیات مدیره عضو هیات مدیره ومدیرعامل نائب رئیس هیات مدیره عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره مجید خدابخش بهروز غفاری عباس فارسی مهدی فکری احمدرضا رزازی 16 - اقدام به هرگونه قرارداد و موافقتنامه تجاری و خدماتی و در یافت هرگونه اموال منقول و غیرمنقول . 17 - امضاء و ظهر نویسی چکها و سفته ها و بروات ( اسناد قابل معامله ) و دریافت وجه آنها . 18 - تعیین و عزل وکیل و نماینده و عامل کارشناس و داور و تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی و سایر امور مربوط به شرکت 19 - اخذ اعتبارات از بانکها و شرکتهاو موسسات مالی واعتباری و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد . 20 - تائید و تصویب نهایی کلیه روشهای اجرایی ، آئین نامه ها ، نظام نامه ها و دستورالعملهای شرکت . 21 - موافقت با کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ سازمان حسابرسی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 96 به تصویب رسید
پ970523290831493 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فکری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید شرکت پارس خودرو (سهامی عام) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (شرکت سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت 1151 وشناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای جمشید حیدرکندری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره. شرکت پارس خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدرضا هنری کیا به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای معصوم نجفیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. شرکت تولید قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مجید فهیمه امیری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای عباس فارسی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حمیدرضا دهقانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل شامل موارد ذیل خواهد_بود؛ 1 انجام کلیه عملیات شرکت. 2 تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل. 3 اقدام به هرگونه معاملات منقول و غیرمنقول. 4 بحث و مذاکره و قطع و فصل و صلح در هرگونه مسائل مربوط به شرکت. 5 تعیین مخارج شرکت و کنترل آن، بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و مؤسسات صرافی و تجارتی و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها. 6 تشکیل و تأسیس شعب و نمایندگی برای انجام امور فنی شرکت. 7 تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی. 8 انجام تشریفات گمرکی، انجام امور پستی و تلگرافی و رسیدگی بکار صندوق. 9 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و ادارات و مقامات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی، نزد دفاتر رسمی، مقامات دولتی و غیردولتی، کنسولگریها و نزد شخصیتهای حقوقی ایرانی و خارجی بانکها. 10 تنظیم صورت های مالی سالانه و تهیه گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت 11 نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق مزایا و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری و وراث آنها در چارچوب آئین نامه های مصوب شرکت. نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل رئیس هیات مدیره عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره جمشید حیدرکندری محمدرضا هنری کیا معصوم نجفیان مجید فهیمه امیری عباس فارسی حمیدرضا دهقانی 12 شرکت در مجامع عمومی شرکتهای تابعه و وابسته و اعمال حقوقی مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق با مصوبات هیات مدیره مگاموتور. 13 عزل و نصب مدیران و معاونین شرکت و اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای تحت پوشش. 14 افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. 15 انعقاد هرگونه قرارداد اجاره، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان، قبول و دادن ضمانت و تضمین مذاکرات برای تصفیه دوستانه و رجوع به داوری و سازش. 16 اقدام به هرگونه قرارداد و موافقتنامه تجاری و خدماتی و در یافت هرگونه اموال منقول و غیرمنقول. 17 امضاء و ظهر نویسی چکها و سفته ها و بروات (اسناد قابل معامله) و دریافت وجه آنها. 18 تعیین و عزل وکیل و نماینده و عامل کارشناس و داور و تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی و سایر امور مربوط به شرکت. 19 اخذ اعتبارات از بانکها و شرکتها و موسسات مالی و اعتباری و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. 20 تائید و تصویب نهایی کلیه روشهای اجرایی، آئین نامه ها، نظام نامه ها و دستورالعمل های شرکت. 21 موافقت با کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 31 ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ساربان سرمایه ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا هنری کیا به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت پیشگامان خوراک تابان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای جمشید حیدرکندری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و شرکت ستاره سفیران آینده به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حمیدرضا دهقانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و شرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مجید فهیمه امیری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای عباس فارسی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای معصوم نجفیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره اختیارات خود ذیل ماده 40 اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: انجام کلیه عملیات شرکت. تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل. اقدام به هرگونه معاملات منقول و غیرمنقول. بحث و مذاکره و قطع و فصل و صلح در هرگونه مسائل مربوط به شرکت. تعیین مخارج شرکت و کنترل آن، بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و مؤسسات صرافی و تجارتی و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها. تشکیل و تأسیس شعب و نمایندگی برای انجام امور فنی شرکت. تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی. انجام تشریفات گمرکی، انجام امور پستی و تلگرافی و رسیدگی بکار صندوق. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و ادارات و مقامات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی نزد دفاتر رسمی، مقامات دولتی و غیر دولتی، کنسولگریها و نزد شخصیتهای حقوقی ایرانی و خارجی بانکها. تنظیم صورت های مالی سالانه و تهیه گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق مزایا و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری و وراث آنها در چارچوب آئین نامه های مصوب شرکت. شرکت در مجامع عمومی شرکتهای تابعه و وابسته و اعمال حقوقی مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق با مصوبات هیات مدیره مگاموتور. عزل و نصب مدیران و معاونین شرکت و اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای تحت پوشش. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد هرگونه قرارداد اجاره، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان، قبول و دادن ضمانت و تضمین مذاکرات برای تصفیه دوستانه و رجوع به داوری و سازش. اقدام به هرگونه قرارداد و موافقتنامه تجاری و خدماتی و دریافت هرگونه اموال منقول و غیر منقول. امضاء و ظهر نویسی چکها و سفته ها و بروات (اسناد قابل معامله) و دریافت وجه آنها. تعیین و عزل وکیل و نماینده و عامل کارشناس و داور و تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی و سایر امور مربوط به شرکت. اخذ اعتبارات از بانکها و شرکتها و موسسات مالی و اعتباری و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. تائید و تصویب نهایی کلیه روشهای اجرایی، آئین نامه ها، نظام نامه ها و دستورالعمل های شرکت. موافقت با کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1396 و مجوز 11845/33 مورخ 28/5/1396 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/04/1396 و مجوز 11845/33 مورخ 28/5/1396 سازمان خصوصی سازی سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 220 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/04/1396 ومجوز شماره 11845/33 مورخ 28/5/1396 سازمان خصوصی سازی در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 75 ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ساربان سرمایه ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای اکبر شمسی لاهیجانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت پیشگامان خوراک تابان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا شیخ عطار به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. شرکت ستاره سفیران آینده به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حمیدرضا دهقانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مجید فهیمه امیری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای عباس فارسی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای معصوم نجفیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل شامل موارد ذیل خواهد_بود؛ انجام کلیه عملیات شرکت. تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل. اقدام به هرگونه معاملات منقول و غیرمنقول. بحث و مذاکره و قطع و فصل و صلح در هرگونه مسائل مربوط به شرکت. تعیین مخارج شرکت و کنترل آن، بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و مؤسسات صرافی و تجارتی و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها. تشکیل و تأسیس شعب و نمایندگی برای انجام امور فنی شرکت. تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی. انجام تشریفات گمرکی، انجام امور پستی و تلگرافی و رسیدگی بکار صندوق. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و ادارات و مقامات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی، نزد دفاتر رسمی، مقامات دولتی و غیردولتی، کنسولگریها و نزد شخصیتهای حقوقی ایرانی و خارجی بانکها. تنظیم صورت های مالی سالانه و تهیه گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق مزایا و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری و وراث آنها در چارچوب آئین نامه های مصوب شرکت. شرکت در مجامع عمومی شرکتهای تابعه و وابسته و اعمال حقوقی مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق با مصوبات هیئت مدیره مگاموتور. عزل و نصب مدیران و معاونین شرکت و اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای تحت پوشش. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد هرگونه قرارداد اجاره، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان، قبول و دادن ضمانت و تضمین مذاکرات برای تصفیه دوستانه و رجوع به داوری و سازش. اقدام به هرگونه قرارداد و موافقتنامه تجاری و خدماتی و در یافت هرگونه اموال منقول و غیرمنقول. امضاء وظهر نویسی چکها و سفته ها و بروات (اسناد قابل معامله) و دریافت وجه آنها. تعیین و عزل وکیل و نماینده و عامل کارشناس و داور و تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی و سایر امور مربوط به شرکت. اخذ اعتبارات از بانکها و شرکتها و موسسات مالی و اعتباری و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. تائید و تصویب نهایی کلیه روشهای اجرایی، آئین نامه ها، نظام نامه ها و دستورالعمل های شرکت. موافقت با کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش. تعیین دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/01/1396 و مجوز شماره 113/41 مورخ 9/1/96 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت شناسه ملی وارد شوید شرکت پیشگامان خوراک تابان شناسه ملی وارد شوید شرکت ستاره سفیران آینده شناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه سرمایه رادین شناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه گستر برنا شناسه ملی وارد شوید شرکت ساربان سرمایه ایرانیان شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/01/1396 و مجوز شماره 113/41 مورخ 9/1/96 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره به 6 نفر تغییر پیدا کرد و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/06/1395 و مجوز شماره 16268/41 مورخه 3/8/95 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت، سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم عادی بانام، با مبلغ اسمی هر سهم 220 ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
به استناد صورتجلسه تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخه 24/12/94 و هیئت مدیره مورخ 26/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم بانام، به ارزش هر سهم 1000 ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای اکبر شمسی لاهیجانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره. - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا شیخ عطار به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. - شرکت تولید قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حمیدرضا دهقانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره. - شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای مجید فهیمه امیری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره. - شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای عباس فارسی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند - اختیارات هیات مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید - انجام کلیه عملیات شرکت. - تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل. - اقدام به هرگونه معاملات منقول و غیرمنقول. - بحث و مذاکره و قطع و فصل و صلح در هرگونه مسائل مربوط به شرکت. - تعیین مخارج شرکت و کنترل آن، بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و مؤسسات صرافی و تجارتی و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها. - تشکیل و تأسیس شعب و نمایندگی برای انجام امور فنی شرکت. - تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی. - انجام تشریفات گمرکی، انجام امور پستی و تلگرافی و رسیدگی بکار صندوق. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و ادارات و مقامات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی، نزد دفاتر رسمی، مقامات دولتی و غیر دولتی، کنسولگریها و نزد شخصیتهای حقوقی ایرانی و خارجی بانکها. - تنظیم صورت های مالی سالانه و تهیه گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق مزایا و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری و وراث آنها در چارچوب آئین نامه های مصوب شرکت. - شرکت در مجامع عمومی شرکتهای تابعه و وابسته و اعمال حقوقی مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق با مصوبات هیات مدیره مگاموتور. - عزل و نصب مدیران و معاونین شرکت و اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای تحت پوشش. - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. - انعقاد هرگونه قرارداد اجاره، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان، قبول و دادن ضمانت و تضمین مذاکرات برای تصفیه دوستانه و رجوع به داوری و سازش. - اقدام به هرگونه قرارداد و موافقتنامه تجاری و خدماتی و در یافت هرگونه اموال منقول و غیر منقول. - امضاء و ظهر نویسی چکها و سفته ها و بروات (اسناد قابل معامله) و دریافت وجه آنها. - تعیین و عزل وکیل و نماینده و عامل کارشناس و داور و تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی و سایر امور مربوط به شرکت. - اخذ اعتبارات از بانکها و شرکتها و موسسات مالی و اعتباری و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. - تائید و تصویب نهایی کلیه روشهای اجرایی، آئین نامه ها، نظام نامه ها و دستورالعمل های شرکت. - موافقت با کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش. - کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1394 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) شناسه ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی وارد شوید و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا شناسه ملی وارد شوید و شرکت تولید رینگ سایپا شناسه ملی وارد شوید و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا شناسه ملی 10101160229. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای اکبر شمسی لاهیجانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره. شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدرضا شیخ عطار به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. شرکت تولید قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حمیدرضا دهقانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای مجید فهیمه امیری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای عباس فارسی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره. حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. تعیین اختیارات مدیر عامل: بر اساس مفاد مواد 124 و 125 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با توجه به ماده 40 اساسنامه شرکت، اختیارات مدیرعامل شامل موارد ذیل خواهد_بود؛ - انجام کلیه عملیات شرکت. - تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل. - اقدام به هرگونه معاملات منقول و غیرمنقول. - بحث و مذاکره و قطع و فصل و صلح در هرگونه مسائل مربوط به شرکت. - تعیین مخارج شرکت و کنترل آن، بازکردن و بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و مؤسسات صرافی و تجارتی و استفاده از آن و انتقال و بستن آنها. - تشکیل و تأسیس شعب و نمایندگی برای انجام امور فنی شرکت. - تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی. - انجام تشریفات گمرکی، انجام امور پستی و تلگرافی و رسیدگی بکار صندوق. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و ادارات و مقامات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی، نزد دفاتر رسمی، مقامات دولتی و غیر دولتی، کنسولگریها و نزد شخصیتهای حقوقی ایرانی و خارجی بانکها. - تنظیم صورت های مالی سالانه و تهیه گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق مزایا و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری و وراث آنها در چارچوب آئین نامه های مصوب شرکت. - شرکت در مجامع عمومی شرکتهای تابعه و وابسته و اعمال حقوقی مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق با مصوبات هیات مدیره مگاموتور. - عزل و نصب مدیران و معاونین شرکت و اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای تحت پوشش. - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. - انعقاد هرگونه قرارداد اجاره، رهن دارایی شرکت و قبول رهن مشتریان، قبول و دادن ضمانت و تضمین مذاکرات برای تصفیه دوستانه و رجوع به داوری و سازش. - اقدام به هرگونه قرارداد و موافقتنامه تجاری و خدماتی و در یافت هرگونه اموال منقول و غیر منقول. - امضاء و ظهر نویسی چکها و سفته ها و بروات (اسناد قابل معامله) و دریافت وجه آنها. - تعیین و عزل وکیل و نماینده و عامل کارشناس و داور و تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی و سایر امور مربوط به شرکت. - اخذ اعتبارات از بانکها و شرکتها و موسسات مالی و اعتباری و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. - تائید و تصویب نهایی کلیه روشهای اجرایی، آئین نامه ها، نظام نامه ها و دستورالعمل های شرکت. - موافقت با کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۸۹۲۱۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/04/1394 و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شد _ روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 93 به تصویب رسید
پ940601602772270 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی 1393 انتخاب گردید.ت شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی 10100448712، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی 10101852098، مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی 10101443110، شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پ930723363137138  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/855/573/3 ریال منقسم به 000/855/573/3 سهم 000/1 ریالی با نام از طریق تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 24/12/92 تکمیل امضاء گردیده است.
پ1795490 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۹/۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/05/1392 تصمیمات ذیل انتخاب شد :
جناب آقای حمیدرضا دهقانی به کد ملی وارد شوید به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) وارد شوید و عضو هیئت مدیره برای بقیه تصدی انتخاب گردید.
ـ شرکت سرمایه گذاری نیوان ابتکار وارد شوید به نمایندگی جناب آقای سعید مدنی به کد ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی موتور , گیربکس و اکسل سایپا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
ـ شرکت تولیدی ایرانی اتومبیل (سایپی) وارد شوید به نمایندگی جناب آقای بهروز غفاری به کد ملی وارد شوید به عنوان مدیر عامل شرکت تولیدی موتور , گیر بکس و اکسل سایپا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
ـ شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا وارد شوید جناب آقای علی مسیبی بهروز به کد ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی موتور , گیربکس و اکسل سایپا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
ـ شرکت تولیدی رینگ سایپا وارد شوید به نمایندگی جناب آقای مجید فهیمهامیری به کد ملی وارد شوید با توجه به عدم تغییر سمت در هیئت مدیره شرکت تولیدی موتور , گیربکس و اکسل سایپا برای بقیه مدت تصدی ادامه فعالیت خواهند داد.
پ1724030 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید را بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 مورد تصویب قرار گرفت.
پ1713053 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۲۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۳/۰۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/1/92 شرکت مزبورکه درتاریخ 4/2/92 واصل گردید: حمیدرضا دهقانی وارد شوید بجای سیدطاهر طاهری وارد شوید به نمایندگی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا وارد شوید به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و سعید معدنی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و علی مسیبی بهروز وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز غفاری وارد شوید بسمت مدیرعامل برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند.
پ1647737 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی موتور گیر بکس واکسل سایپا سهامی خاص ثبت شده به‌شماره ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۳/۰۵
پیرو آگهی بشماره 142424/91 مورخ 25/7/91 نام شرکت به شرح فوق صحیح است همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید که عبارات فوق از قلم افتاده بود بدینوسیله اصلاح می گردد.

پ1647738 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی موتور گیربوکس واکسل سایپا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۰
با ستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ4/8/91 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سعید مدنی به شماره ملی0047418923 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی10101852098 بسمت رئیس هیئت مدیره و بهروز غفاری به شماره ملی2141859832 بسمت مدیرعامل و علی مسیبی بهروز به شماره ملی0320237508 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پ18279000011109974967 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت موتورگیربکس واکسل سایپا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۲۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ20/4/91 شرکت مزبورکه در تاریخ2/7/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی به ش.م10101136332 به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به ش.م10100448712 به نمایندگی بهروز غفاری به کدملی2141859832 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش.م10101852098 مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش.م10101443110 به نمایندگی علی مسیبی بهروز به کدملی0320237508 و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به ش.م10101160339 به نمایندگی سید طاهر طاهری به کدملی4569181228 شرکت تولید رینگ سایپا به ش.م10861346986 به نمایندگی مجید فهیمه امیری به کدملی0046933042 انتخاب گردیدند.
پ18279000011106959324 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت موتورگیربکس واکسل سایپا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۲۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ20/4/91 شرکت مزبورکه در تاریخ2/7/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سازمان حسابرسی به ش.م10101136332 به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به ش.م10100448712 به نمایندگی بهروز غفاری به کدملی2141859832 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش.م10101852098 مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش.م10101443110 به نمایندگی علی مسیبی بهروز به کدملی0320237508 و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به ش.م10101160339 به نمایندگی سید طاهر طاهری به کدملی4569181228 شرکت تولید رینگ سایپا به ش.م10861346986 به نمایندگی مجید فهیمه امیری به کدملی0046933042 انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۲/۱۴
پیرو آگهی 31576ت32 مورخ 2/12/90 سید طاهر طاهری به کدملی وارد شوید ومجید فهیمه امیری به کدملی وارد شوید به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند صحیح است و بدینوسیله اصلاح می گردد.
پ20145000011103401556 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۲/۱۴
پیرو آگهی 31576ت32 مورخ 2/12/90 سید طاهر طاهری به کدملی وارد شوید ومجید فهیمه امیری به کدملی وارد شوید به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند صحیح است و بدینوسیله اصلاح می گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
عنوان آگهی مشخص نشده
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۱۲/۱۶
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا
سهامی خاص به شماره ثبت 89219
و شناسه ملی 10101336071
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/11/90 بهروز غفاری به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و ابوالحسن سرشار به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، علی مسیبی بهروز به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل به شرح بپیوست در 12 بند به مدیرعامل تفویض شد.
پ1277005967 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۱۲/۱۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/11/90 بهروز غفاری به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و ابوالحسن سرشار به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، علی مسیبی بهروز به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل به شرح بپیوست در 12 بند به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 27/6/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات در شرکت موتور گیربکس واکسل سایپا مگاموتور سهامی خاص ثبت شده بشماره۸۹۲۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۳/۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ20/1/90 نسبت به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم گردید: موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: طراحی ساخت و نصب (مونتاژ و واردات و صادرات و خرید و فروش انواع قوای محرکه خودروهای دوگانه سوز بنزینی ـ گازوئیلی و سایر سوختها از جمله موتورگیربکس میل گاردان و همچنین طراحی ساخت واردات و صادرات خرید و فروش انواع لوازم یدکی قوای محرکه مزبور و ایجاد یا تاسیس تعمیرگاهها و نمایندگی های توزیع و خدمات بعد از فروش و فروشگاههای مربوطه و قبول نمایندگی کارخانجات و موسسات صنعتی و تجاری و خدماتی و مالی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد از جمله خرید و فروش اوراق بهادار و سهام برای شرکت) در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۸۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۲۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۱۲/۱۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 2/11/89 علی مسیبی بهروز به کدملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالحسن سرشار به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپاسهامی خاص بشماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۱۱/۱۲
پیرو آگهی شماره 30933/ ت 32 مورخ 19/10/89 نام رئیس هیئت مدیره سیدطاهر طاهری به کدملی وارد شوید صحیح می باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی موتورگیربکس واکسل سایپا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۲۱۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ5/10/89 شرکت مزبورکه در تاریخ12/10/89 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ابوالحسن سرشار به کدملی وارد شوید بجای مجید فهیمه امیری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی10101852098 بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مجید فهیمه امیری به کدملی00469330402 بجای فضل اله جمال لو به کدملی57109109781 به نمایندگی از شرکت رینگ سایپا به شناسه ملی10861346986 بسمت عضو هیئت مدیره و بهروز غفاری به کدملی214185983200 بجای محمدرضا روشنی مقدم به کدملی0681690380 به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی10100448712 بسمت عضو هیئت مدیره و سید طاهر ظاهر به کدملی456918122800 بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل ساپپا سهامی خاص بشماره ثبت ۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
پیرو آگهی صادره بشماره 10467/ت32 مورخ 23/4/89 نام مجید فهیمه امیری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی موتور‌گیربکس و اکسل سایپا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۲۱۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۹/۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ22/4/89 و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ29/8/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی88 به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی10101136332 بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۹۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ17/3/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 7/4/89 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به نمایندگی محمدرضا روشنی مقدم ـ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به نمایندگی سید طاهر طاهری ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به نمایندگی مجید فهیم امیری ـ شرکت تولید رینگ سایپا به نمایندگی فضل اله جمالو ـ شرکت قالبهای برزگ صنعتی سایپا به نمایندگی علی مسیبی بهروز ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/3/89 سید طاهر طاهری به سمت رئیس هیئت مدیره و فضل اله جمالو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا روشنی مقدم به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مواد 36 و 39 و 40 اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا کجاست؟

تهران کیلومتر 18 جاده قدیم کرج

👨‍⚖️ مدیران شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : نیما مصلح , غلام‌رضا فرسادامان الهی , مجید خدابخش

🔍 وضعیت شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.