تعاونی

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی

راه‌های ارتباطی

استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهرک راه آهن ، کوچه ((مجتمع آیرانا)) ، خیابان شهید پرویز شیرمحمد جوزانی شرقی ، پلاک 0 ، مجتمع تجاری اداری آرتمیس ، بلوک T2 ، طبقه اول ، واحد 1
1493887771
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ 32 : 2

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۶۸/۰۹/۲۰
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
تعاونی
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
شماره ثبت:  
 77841
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 10101226976
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی شرکت تعاونی به شماره ثبت 77841 و شناسه ملی 10101226976
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۳/۰۲
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی شرکت تعاونی به شماره ثبت 77841 و شناسه ملی 10101226976
روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۱۲/۲۶
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی شرکت تعاونی به شماره ثبت 77841 و شناسه ملی 10101226976

نقشه

استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهرک راه آهن ، کوچه ((مجتمع آیرانا)) ، خیابان شهید پرویز شیرمحمد جوزانی شرقی ، پلاک 0 ، مجتمع تجاری اداری آرتمیس ، بلوک T2 ، طبقه اول ، واحد 1


آگهی‌های رسمی

9/25/2022, 2:32:45 AM

اخبار

(15 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی شرکت تعاونی به شماره ثبت 77841 و شناسه ملی 10101226976
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/10/1400 و مجوز شماره 210149/30/002 مورخ 24/12/1400 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای موسی محمدی وارد شوید بازرس اصلی آقای محسن عسگری وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی شرکت تعاونی به شماره ثبت 77841 و شناسه ملی 10101226976
تاریخ نامه ثبت: ‎−۶۲۱/۱۰/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/09/1399 و مجوز شماره 6756/30/002 مورخ 22/01/1400 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید محمدی به شماره ملی وارد شوید عضو علی البدل هیات مدیره جایگزین آقای علیرضا یدالهی به عنوان عضواصلی هییت مدیره گردید .

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی شرکت تعاونی به شماره ثبت 77841 و شناسه ملی 10101226976
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/07/1399 و مجوز شماره 142424/30/992 مورخ 21/8/99 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید شجاع موسوی کدملی وارد شوید با حفظ سمت در هییت مدیره به عنوان مدیرعامل تعاونی برای ادامه زمان تصدی هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید ایشان زیر نظر هییت مدیره وظایف محوله خود را انجام دهند. - چکها و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضای ثابت آقای سید شجاع موسوی کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و آقای قربانعلی باقری کدملی وارد شوید به عنوان رییس هییت مدیره و امضای دوم در غیاب رییس هییت مدیره با آقای حسین فرشاد کدملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضای آقای سید شجاع موسوی به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی شرکت تعاونی به شماره ثبت 77841 و شناسه ملی 10101226976
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/11/1398 و مجوز شماره 9340/15,992 مورخه 31/1/99 وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرک راه آهن/خیابان شهید پرویز شیرمحمد جوزانی/مجتمع تجاری اداری آرتمیس/پلاک0/بلوک تی 2 طبقه اول کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ مدت فعالیت شرکت از تاریخ07/07/1397 بمدت 5 سال دیگر تمدید گردید. پ990227567556883 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی شرکت تعاونی به شماره ثبت 77841 و شناسه ملی 10101226976
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/09/1398 و مجوز شماره 16037/15,992 مورخه 9/2/99 وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدشجاع موسوی وارد شوید ـ قربانعلی باقری وارد شوید ـ داود محمدی وارد شوید ـ علیرضا یداللهی وارد شوید و حسین فرشاد وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای مجید محمدی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. ـ آقای مهدی کاویانی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و محسن عسگری وارد شوید بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 97 به تصویب رسید پ990227466953253 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی شرکت تعاونی به شماره ثبت 77841 و شناسه ملی 10101226976
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 23/09/1398 و مجوز شماره 16037/15,992 مورخه 9/2/99 وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید شجاع موسوی با کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره.آقای قربانعلی باقری با کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره.آقای حسین فرشاد با کد ملی وارد شوید به سمت منشی هیأت مدیره انتخاب شدند. و آقای داود محمدی با کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب شد کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیآت مدیره، با دو امضای1 ـ داود محمدی مدیرعامل بعنوان امضا ثابت2 ـ سیدشجاع موسوی بعنوان رییس هیأت مدیره3 ـ قربانعلی باقری در غیاب رییس هیأت مدیره بعنوان نایب رییس و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضاء آقای داود محمدی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود پ990227838366129 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۹۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/12/1395 و مجوز شماره وارد شوید / 15 / 952 مورخ 19 / 02 / 1396 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد بازرسان اصلی از دو نفر به یک نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران از نشانی پیشین به نشانی جدید: تهران، شهرک راه آهن، خیابان 35 متری بی نام، خیابان 35 متری ساحل، پلاک 0 مجتمع تجاری آفتاب، طبقه دوم، واحد 202، کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۹۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/08/1395 و مجوز شماره وارد شوید / 15 / 952 مورخه 20/10/1395 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داود محمدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای قربانعلی باقری به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای موسی محمدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای سید شجاع موسوی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای حسین آرایشی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علی جلالی النجارقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره. آقای اصغر رفیعی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی کاویانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۹۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/08/1395 و مجوز شماره وارد شوید / 15 / 952 مورخه 20/10/1395 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید شجاع موسوی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای موسی محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای قربانعلی باقری به شماره ملی وارد شوید به سمت منشی هیئت مدیره و آقای داود محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضای آقای 1 - داود محمدی مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت 2 - آقای سید شجاع موسوی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند_بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای موسی محمدی نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است؛ همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مسكن كاركنان شهید مهدی خلیلی شركت تعاونی به شماره ثبت ۷۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۹۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/08/1393 و مجوز شماره 267917/ 15/ 932 مورخ 15/ 11/ 1393 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 87 ماده و 62 تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید.. آدرس دفتر تعاونی به: تهران شهرک راه آهن بلوارامیرکبیر پلاک 269 واحد یک کدپستی وارد شوید انتقال یافت.
پ940512768165687 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی ‌به‌ شماره ثبت ۷۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۹۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/7/1392 و تاییدیه شماره 265238/15/922 مورخ 17/10/1392 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای سید شجاع موسوی به ش م وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای موسی محمدی به ش م وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قربانعلی باقری به ش م وارد شوید بسمت منشی هیئت مدیره و آقای داود محمدی به ش م وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا: 1ـ آقای داود محمدی مدیرعامل به عنوان مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت 2ـ آقای سید شجاع موسوی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای آقای موسی محمدی نائب رئیس هیئت مدیره معتبر است. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پ1779279 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی ‌به‌ شماره ثبت ۷۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۹۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/7/1392 و تاییدیه شماره 184451/15/922 مورخ 3/10/1392 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ـ تهران نو چهارراه آیت جنب بانک مسکن پلاک 587 طبقه 3 واحد 12 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ـ مدت فعالیت شرکت تعاونی از تاریخ 7/7/1392 بمدت 5 سال دیگر تمدید گردید.
پ1779278 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی مسکن شهید مهدی خلیلی به شماره ثبت ۷۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۹۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۸/۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/12/90 و تائیدیه شماره 14194/15/902 مورخ 6/3/91 اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) اساسنامه جدیدی مشتمل بر 78 ماده و 58 تبصره تنظیم و تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پ18279000011107413072 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی مسکن شهید مهدی خلیلی به شماره ثبت ۷۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۹۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۸/۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/12/90 و تائیدیه شماره 14194/15/902 مورخ 6/3/91 اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) اساسنامه جدیدی مشتمل بر 78 ماده و 58 تبصره تنظیم و تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی اصلاحی شرکت تعاونی مسکن شهید مهدی خلیلی به شماره ثبت ۷۷۸۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۶۹۷۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۱/۲۹
پیروآگهی شماره 27801/ت32 مورخ 19/6/1389 اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیده اند که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی کجاست؟

استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهرک راه آهن ، کوچه ((مجتمع آیرانا)) ، خیابان شهید پرویز شیرمحمد جوزانی شرقی ، پلاک 0 ، مجتمع تجاری اداری آرتمیس ، بلوک T2 ، طبقه اول ، واحد 1

👨‍⚖️ مدیران شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : قربانعلی باقری , حسین فرشاد , داود محمدی

🔍 وضعیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهید مهدی خلیلی چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.