چاپخانه کارگری هفتم تیر

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
چاپخانه کارگری هفتم تیر
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، چهارراه ظهیرالاسلام ، خیابان ظهیرالاسلام ، بن بست نابینایان خزایلی ، پلاک 5 ، طبقه زیر زمین ( منفی یک ) کدپستی 1146876133
  • تاریخ تأسیس  1363/8/5
  • نوع شخصیت حقوقی  شرکت سهامی خاص
  • شماره ثبت  54030
  • شناسه ملی  10100991569
  • کد اقتصادی  نیاز به تکمیل است
  • اشخاص  22
  • آگهی‌ها  20
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   22
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  20
تاریخ
متن آگهی
1399/6/25
آگهی 15391814
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه کارگری هفتم تیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54030 و شناسه ملی 10100991569
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه کارگری هفتم تیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ 26/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان مصطفی قلوبی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد اسمعیل دارابی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ: پس از قرایت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/20
آگهی 14776827
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه کارگری هفتم تیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین سلامت حقیقی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید منصور ضرغامیان تهرانی به شماره ملی 0039009637به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای منوچهر یارعلی به شمارملی وارد شوید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ980605120407115 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/20
آگهی 14776829
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه کارگری هفتم تیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1398 (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیأت مدیره عبارتند از: آقایان منوچهر یارعلی به شماره ملی وارد شوید غلامحسین سلامت حقیقی به شماره ملی 0038964902، سید منصور ضرغامیان تهرانی به شماره ملی 0039009637، فرهاد جعفری به شماره ملی 5659474365، حسین کلاری بشماره ملی وارد شوید احمد بازوکار به شماره ملی وارد شوید و هرمز افشار راد شماره ملی وارد شوید و اعضای علی البدل هیأت مدیره عبارتند از: آقایان سید عباس اسدی به شماره ملی 1262754501، محمد بوستانی به شماره ملی2142908705 و عباس محمدی به شماره ملی وارد شوید برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان مصطفی قلوبی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و محمد اسمعیل دارابی بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت.
پ980605131559805 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/12/15
آگهی 14498436
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه کارگری هفتم تیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، چهارراه ظهیرالاسلام ، خیابان ظهیرالاسلام ، بن بست نابینایان خزائلی ، پلاک 5 ، طبقه زیر زمین ( منفی یک ) کدپستی وارد شوید تغییر یافت . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/28
آگهی 14469821
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه کارگری هفتم تیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدیدی 21 ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/12
آگهی 14185827
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه کارگری هفت تیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 1396 مورد تصویب قرار گرفت. مصطفی قلوبی به شماره ملی0531944344 به عنوان بازرس اصلی و محمد اسمعیل دارابی به شماره ملی0039714381به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پ970604946790282  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/12
آگهی 13785604
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه کارگری هفت تیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین سلامت حقیقی (کدملی 0038964902) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمنصور ضرغامیان تهرانی (کدملی 0039009637) به سمت نایب رئیس هیئت مدیر آقای منوچهر یارعلی (کدملی 1091983410) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو (2) امضاء و از سه (3) امضاء مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه نامه‌ها و امور اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/12
آگهی 13785612
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه کارگری هفت تیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 20/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدمنصور ضرغامیان تهرانی به شماره ملی 0039009637، فرهاد جعفری به شماره ملی 5659474365، غلامحسین سلامت حقیقی به شماره ملی 0038964902، منوچهر یارعلی به شماره ملی 1091983410، سیدعباس اسدی به شماره ملی 1262754501، حسین کلاری به شماره ملی وارد شوید و هرمز افشار راد به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان محمد بوستانی به شماره ملی 2142908705، اصغر مجلسی به شماره ملی وارد شوید و حسین محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان محمد اسمعیل دارابی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی وآقای ستار امیرخانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/2/25
آگهی 13409991
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه کارگری هفت تیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/11/1395 نوبت دوم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 94 به تصویب رسیدآقای محمد اسمعیل دارابی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدیارعلی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/24
آگهی 13054661
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه کارگری هفت تیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال دیهیم آریا به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر یارعلی به شمارملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامحسین سلامت حقیقی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با دو امضاء از سه امضاء مدیر عامل، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/14
آگهی 12435788
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه كارگری هفت تیر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای اصلی هیات مدیره عبارتند از آقایان سید منصور ضرغامیان تهرانی به شماره ملی 0039009637، جلال دیهیم آریا به شماره ملی 0039017001، غلامحسین سلامت حقیقی به شماره ملی 0038964902، منوچهر یارعلی به شماره ملی 1091983410، سید عباس اسدی به شماره ملی 1262754501، حسین کلاری به شماره ملی وارد شوید و هرمز افشار راد به شماره ملی وارد شوید و اعضای علی البدل هیات مدیره عبارتند از آقایان مرتضی طریقی به شماره ملی 2141815924، فرهاد جعفری به شماره ملی وارد شوید و مصطفی قلوبی به شماره ملی وارد شوید که برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 مورد تصویب قرار گرفت. ـ محمد اسمعیل دارابی به کدملی وارد شوید و ستار امیرجانی به کدملی وارد شوید به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پ940722662237868  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/14
آگهی 12490223
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه كارگری هفت تیر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال دیهیم آریا به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلامحسین سلامت حقیقی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر یارعلی به شمارملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940826286311488  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/17
آگهی 1147963
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه کارگری هفت تیر سهامی خاص به شماره ثبت۵۴۰۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید. محمداسماعیل دارابی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و ستار امیرخانی وارد شوید بسمت بازرسین اصلی و کیومرث احمدزاده وارد شوید بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ1690371 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/6
آگهی 693198
آگهی تصمیمات شرکت چاپخانه کارگری هفتم تیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۴۰۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ13/4/91 شرکت مزبورکه در تاریخ10/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1390 به تصویب رسید. محمداسماعیل دارابی به کدملی0039714381 و ستار امیرخانی به کدملی5719392483 بسمت بازرسان اصلی و مرتضی طریقی به کدملی2141815924 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید منصور ضرغامیان تهرانی به کدملی0039009637 و جلال دیهیم به کدملی0039017001، غلامحسین سلامت حقیقی به کدملی0038964902، منوچهر یارعلی به کدملی1091983410، فرهاد جعفری به کدملی5659474365، حسین کلاری به کدملی0049136658، هرمز افشارمراد به کدملی0043502377 بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و کیومرث احمدزاده به کدملی2709708159، علی اکبر لاری به کدملی0452961041، عباس قاسمی به کدملی0600976981 بسمت اعضای علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ20/4/91 جلال دیهیم به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسین سلامت حقیقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر یارعلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء دو نفر از سه نفر مدیرعامل و رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پ18279000011105019297 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/6/6
آگهی 11173307
آگهی تصمیمات شرکت چاپخانه کارگری هفتم تیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۴۰۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ13/4/91 شرکت مزبورکه در تاریخ10/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1390 به تصویب رسید. محمداسماعیل دارابی به کدملی0039714381 و ستار امیرخانی به کدملی5719392483 بسمت بازرسان اصلی و مرتضی طریقی به کدملی2141815924 بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید منصور ضرغامیان‌‌تهرانی به کدملی0039009637 و جلال دیهیم به کدملی0039017001، غلامحسین سلامت‌حقیقی به کدملی0038964902، منوچهر یارعلی به کدملی1091983410، فرهاد جعفری به کدملی5659474365، حسین کلاری به کدملی0049136658، هرمز افشارمراد به کدملی0043502377 بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و کیومرث احمدزاده به کدملی2709708159، علی‌اکبر لاری به کدملی0452961041، عباس قاسمی به کدملی0600976981 بسمت اعضای علی‌البدل. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ20/4/91 جلال دیهیم به سمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین سلامت‌حقیقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و منوچهر یارعلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء دو نفر از سه نفر مدیرعامل و رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/9/29
آگهی 383543

آگهی تصمیمات شرکت چاپخانه کارگری هفتم تیر
سهامی خاص ثبت شده به شماره 54030
و شناسه ملی 10100991569
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/8/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 30/8/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. محمداسماعیل دارابی به ش ملی وارد شوید و ستار امیرخانی به ش ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و منوچهر جوکار به ش ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ20145000011101603142 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/9/29
آگهی 11636630
آگهی تصمیمات شرکت چاپخانه کارگری هفتم تیر سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۵۴۰۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/8/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 30/8/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. محمداسماعیل دارابی به ش ملی وارد شوید و ستار امیرخانی به ش ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و منوچهر جوکار به ش ملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/6/22
آگهی 9907464
آگهی تصمیمات شرکت چاپخانه کارگری هفتم تیر سهامی خاص ثبت شده به شماره۵۴۰۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ 19/5/89 جلال دیهیم به سمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین سلامت‌حقیقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و منوچهر یارعلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل ـ رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه نامه‌ها و امور اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/6/8
آگهی 9764284
آگهی تصمیمات شرکت چاپخانه کارگری هفتم تیر سهامی خاص ثبت شده به شماره۵۴۰۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ21/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 18/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. محمداسماعیل دارابی و عباس محمدی بسمت بازرسان اصلی و ستار امیرخانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل سید منصور ضرغامیان‌تهرانی و جلال دیهیم و غلامحسین سلامت‌‌حقیقی و منوچهر یارعلی و سید رضا موسوی‌مهیاری و حسین کلاری و هرمز افشارراد به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و کیومرث احمدزاده و فرهاد قاسمی و محمد گندمی به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/3/10
آگهی 10567768
آگهی تغییرات شرکت چاپخانه کارگری هفتم تیر سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به‌ شماره ۵۴۰۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۱۵۶۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 15/11/88 ماده 22 و 24 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi