قاسم ایران

معرفی
اطلاعات نماد بورسی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 2,925.089 میلیارد ریال
Thriva
قاسم ایران
تهران کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ساختمان مینو شرکت قاسم ایران کدپستی 1399737111
  • تاریخ تأسیس  1363/6/3
  • نوع شخصیت حقوقی  شرکت سهامی عام
  • شماره ثبت  53344
  • شناسه ملی  10100984757
  • کد اقتصادی  نیاز به تکمیل است
  • اشخاص  23
  • آگهی‌ها  45

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   23
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   5
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   10
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

اطلاعات نماد قاسم

  • مشاهده در  Tsetmc کدال
  • تلفن  021-44544947
  • آدرس امور سهام  کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ساختمان مینو -امور سهام
نام سهامدار
تعداد
درصد
ارزش
شرکت صنعتی مینو-سهامی عام- 2B 87.1 32,985B

پورتفوی بورسی شرکت قاسم ایران-سهامی عام-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   2,925,089 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

ارزهای دریافتی

مجموع  3,082,348,955 ریال
*: مقادیر ستاره‌دار از ارز دولتی استفاده کرده اند و مقدار ریالی و یورویی آن‌ها تقریبی است.
شماره ثبت سفارش
مقدار
به ریال
به یورو
99629483 EUR 62,679 3,082,348,955 62,679
مجموع 3,082,348,955 62,679

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  45
تاریخ
متن آگهی
1399/6/11
آگهی 15378072
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 53344 و شناسه ملی 10100984757
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/04/1399 و مجوز شماره 055/601339/999 مورخ 1/5/99 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام از طریق تجدید ارزیابی دارایی های شرکت افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/6
آگهی 15316266
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 53344 و شناسه ملی 10100984757
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید رضایی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره محمد رضا ساروخانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره سید مصطفی قاسمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره محمدتقی قلندرکی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صادراتی پر سوییس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره وحید هوشنگ نژاد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شوکو پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره حسین یوسف خزرایی به شماره ملی وارد شوید ( خارج از اعضای هییت مدیره ) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب هر یک، با امضا مدیر عامل یا رییس هیات مدیره با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است سایر مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد هییت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : 1- تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران 2- پیش بینی بودجه سالانه شرکت 3- افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر 4- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 5- تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت 6- استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی بر مبنای آیین نامه های شرکت، ساختار سازمانی و بودجه مصوب شرکت و عزل و نصب کلیه معاونین، مدیران، روسا و کارکنان. 7- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب( با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات منتخب( با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. 8- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس 9- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به بازرس و حسابرس
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/2
آگهی 15257625
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 53344 و شناسه ملی 10100984757
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1398 به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی10100322973 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی10100468600به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سهامی عام صنعتی مینو با شناسه ملی وارد شوید شرکت صنعتی پارس مینو با شناسه ملی وارد شوید شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با شناسه ملی وارد شوید شرکت صادراتی پرسوییس با شناسه ملی وارد شوید شرکت شوکو پارس با شناسه ملی وارد شوید به مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . پ990326671112445 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/26
آگهی 14697230
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 1397 به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/18
آگهی 14683284
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین یوسف خزرائی به شماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل ( خارج از اعضای هیأت مدیره ) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هر یک ، با امضا مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره با یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است سایر مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیأت مدیره اختیارات موضوع ماده 37 اساسنامه به شرح پیوست به مدیرعامل تفویض گردید : تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ، پیش بینی بودجه سالانه شرکت ، افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت ، استخدام کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، حقوق و دستمزد ، مرخصی ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه ، معافیت و خروج از خدمت ، بازنشستگی بر مبنای آئین نامه‌های شرکت ، ساختار سازمانی و بودجه مصوب شرکت و عزل و نصب کلیه معاونین ، مدیران ، روسا و کارکنان . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی 6 ماهه به بازرس و حسابرس . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/4
آگهی 14435668
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
پیرو آگهی مکانیزه شماره وارد شوید مورخ 10/7/1397 اعلام میدارد که کدملی آقای سید مصطفی قاسمی به شماره وارد شوید صحیح می‌باشد مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/22
آگهی 14245922
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نمایندگان اشخاص حقوقی و سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند ـ آقای حمیدرضایی به کد ملّی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا ساروخانی به کد ملّی4321934974 به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان نایب رییس هیئت مدیره ـ آقای سیدمصطفی قاسمی به کدملّی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مصطفی یاسائی به کدملّی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شوکوپارس به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای کامبیز امجدی نیک به شماره ملّی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی محمد وحید کریمی با کد ملّی وارد شوید بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدّت تصدی تعیین و انتخاب گردید. کلّیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد
پ970714237226468 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/19
آگهی 14101692
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/1396 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت صنعتی مینو به شماره ملی وارد شوید - شرکت صنعتی پارس مینو به شماره ملی وارد شوید - شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شماره ملی وارد شوید - شرکت صادراتی پرسوئیس به شماره ملی وارد شوید - شرکت شوکو پارس به شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/7
آگهی 13829751
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضایی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیأت مدیره - محمدرضا ساروخانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هیأت مدیره - حسن محمدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره - مصطفی یاسائی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شوکوپارس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره - کامبیز امجدی نیک به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره - علی محمد وحید کریمی با کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/7
آگهی 13770848
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی محمد وحیدکریمی به شماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره با یکی از اعضای هیات مدیره بامهر شرکت معتبراست سایر مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/8
آگهی 13482605
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 30/12/1395 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/27
آگهی 13121991
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردید: شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی وارد شوید شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت شوکوپارس (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/27
آگهی 13122014
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین علی اکبر زاده با کدملی وارد شوید (به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی 10460002140) به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای محمد جعفر صفویان با کدملی وارد شوید (به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) به شناسه ملی 10100320247) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای حسن محمدی با کدملی وارد شوید (به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) به شناسه ملی 10100353165) به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای اشکان احسانی با کدملی وارد شوید (به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) به شناسه ملی 10100534438) به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای مصطفی یاسائی با کدملی وارد شوید (به نمایندگی از شرکت شوکوپارس (سهامی عام) به شناسه ملی 10100359308) به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای حمیدرضا قدری با کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردید. هیئت مدیره بخشی از اختیارات موضوع ماده 37 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/5
آگهی 12918022
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای حمیدرضا قدری به کدملی وارد شوید خارج از اعضای هیئت مدیره بجای آقای سید محمد مدرس نیا یزدی به عنوان مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/21
آگهی 12889428
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/94 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/3/20
آگهی 12828269
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/02/1395 واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/6/1394 ومجوز شماره 013 207913/959 مورخ 22/2/95 سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید میلیون ریال به مبلغ وارد شوید میلیون ریال از محل سود انباشته به مبلغ وارد شوید میلیون ریال ومطالبات به مبلغ وارد شوید میلیون ریال وآورده نقدی جمعا به مبلغ 7091 میلیون ریال که طی گواهیهای بانکی شماره 254670/95/60 مورخ 5/3/1395 و 376/95/60 مورخ 14/1/1395 بانک رفاه کارگران شعبه پارس مینو واریز گردیده است افزایش یافت. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/27
آگهی 12648027
آگهی تغییرات شرکت قاسم ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات موضوع ماده 37 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نمایتده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و حق توکیل کلیه اختیارات فوق الذکر به وکلای دادگستری ولو کرارا.
پ941119190805752  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/13
آگهی 12560693
آگهی تغییرات شرکت قاسم ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن محمدی با کدملی وارد شوید به جای آقای ناصر خدرنژاد وارد شوید به نمایندگی شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان10100353165 بعنوان عضو هیئت مدیره معرفی شدند. آقای اشکان احسانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت پرسوئیس 10100534438به جای آقای فرهاد رمضان 0056184948عنوان عضو هیات مدیره معرفی شدند.. آقای مصطفی یاسایی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شوکوپارس وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره به جای خانم طاهره سخت باز 0055394086معرفی گردید. آقای محمد جعفر صفویان با کدملی1860991998 به جای آقای حمیدرضا قدری 0043455441به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو1046000247 بعنوان عضو هیات مدیره معرفی شدند. سمت های هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای حسین علی اکبر زاده با کدملّی وارد شوید را بعنوان ریاست هیات مدیره. آقای محمّد جعفر صفویان با کدملی1860991998 را بعنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای حسن محمّدی با کدملی وارد شوید را بعنوان عضو هیات مدیره. آقای اشکان احسانی با کدملی وارد شوید را بعنوان عضو هیات مدیره. آقای مصطفی یاسایی با کدملی وارد شوید را بعنوان عضو هیات مدیره. آقای سیدمحمّد مدرّس نیا یزدی با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) تعیین و انتخاب شدند. ـ کلیه چک ها و اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت می باشد. ـ کلیه مکاتبات عادی خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ941001827921803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/10
آگهی 12286513
آگهی تغییرات شرکت قاسم‌ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین علی اکبرزاده با کدملی وارد شوید به جای سعید اوحدی به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه چک ها و اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می باشد. کلیه مکاتبات عادی خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ940431716821861  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/4/13
آگهی 12244284
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی 29/12/93 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ940331897631730  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/8/7
آگهی 1672134
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1392بتصویب رسید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.. موسسه آزموده کاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پ930730781195742 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/7/9
آگهی 1630167
آگهی افزایش سرمایه شرکت قاسم ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/06/1393 واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ6/12/1392ومجوز282573/121مورخه 12/6/1393سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ 220میلیارد ریال به مبلغ 360میلیارد ریال از محل سود انباشته شرکت افزایش یافت. درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ 360میلیارد ریال منقسم به 000/000/360سهم بانام 1000ریالی می باشد.
پ930701877775216  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/11
آگهی 1578995
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/12/1392 مجوز276483/121مورخ 25/4/1393سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی سهام شرکت از 100.000 ریال به مبلغ 000/1ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ 60میلیارد ریال منقسم به 000/000/60سهم 1000ریالی بانام می باشد. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت واساسنامه ای جدیدمشتمل بر 56ماده و11تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل می باشد: الف ـ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت قاسم ایران وارد شوید ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: 1 ـ مبادرت به کلیه امور بازرگانی، صادرات، واردات، خدمات وفعالیتهای تولیدی وصنعتی 2 ـ مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهدسهام شرکتهای موجوددر ایران وسایر کشورها 3 ـ بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات مالی وتجاری وخدماتی مجاز تولیدی وصنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یاهریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید 4 ـ مبادرت به انجام امور حمل ونقل جاده ای داخلی کالا 5 ـ تهیه وتامین وفروش وپخش وتوزیع، انجام امور صادرات وواردات در مورد مواد غذایی وکلیه اقلام دارویی، بهداشتی وآرایشی مجاز (اعم از ساخته شده ومواد اولیه) وسایر کالاها ج– مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران کیلومتر 10جاده مخصوص کرج ساختمان مینو کدپستی وارد شوید است انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت ه – مدت شرکت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود خ ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده سرمایه شرکت مبلغ شصت میلیارد ریال که تماما پرداخت گردیده است سهام ممتاز شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد و ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شماره ثبت 17 شناسه ملی وارد شوید و نماینده آقای سعید اوحدی نام پدر محمد کاظم شماره شناسنامه 1544 کدملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت صادراتی پرسوئیس سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و نماینده آقای فرهاد رمضان نام پدر سعید و شماره شناسنامه 738 و کدملی وارد شوید و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت اقتصادی و خود کفائی آزادگان سهامی خاص به شماره ثبت 8094 و شناسه ملی وارد شوید و نماینده آقای ناصر خدر نژاد نام پدر احمد و شماره شناسنامه 445 و کدملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت صنعتی پارس مینو سهامی عام به شماره ثبت 6980 و شناسه ملی وارد شوید و نماینده آقای حمید رضا قدری نام پدر علی شماره شناسنامه 412 وکدملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت شوکو پارس سهامی عام به شماره ثبت 606 و شناسه ملی وارد شوید و نماینده خانم طاهره سخت باز نام پدر محمود و شماره شناسنامه 2842 و کدملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره. نماینده آقای سید محمد مدرس نیا یزدی نام پدر سید مصطفی شماره شناسنامه 593 کدملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران). ز – شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام میتوانندشخصا" یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره:در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیرحق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت. اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال وسپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ط ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سال های قبل تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده در صد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی میباشد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره میتواند رای به انحلال شرکت بدهد گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن پیشنهادانحلال شرکت را ارائه نموده اند این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل 75 در صد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن بامتابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ی ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث بر اساس صورتهای مالی منتهی به 29/12/1392 مبلغ دیون شرکت شامل بدهی های جاری به مبلغ 111/724/737/803/5 ریال بدهی های غیر جاری به مبلغ 729/451/648/58 ریال و بدهی های احتمالی شرکت به مبلغ 577/635/2 ریال می باشد. ک ـ روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی ها روزنامه اطلاعات می باشد. اساسنامه شرکت ودونسخه ترازنامه وحساب سود وزیان آن مربوط به دوسال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت وهمچنین صورت دارایی شرکت واموال منقول وغیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها ودر مرکزاصلی شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
پ930528421352647  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/11
آگهی 1579014
آگهی افزایش سرمایه شرکت قاسم ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/12/1392 اجازه مجمع عمومی فوق العاده 6/12/1392 و مجوز 280086/121مورخه 26/5/1393سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 60 میلیارد ریال به مبلغ 220میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ 220میلیارد ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000ریالی بانام می باشد. ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ......................... تکمیل امضاء گردید.
پ930528983251277  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/11
آگهی 1373538
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
شرکت سهامی عام صنعتی مینو با شناسه ملی 1046000247
ـ شرکت صنعتی پارس مینو با شناسه ملی 10100320247
ـ شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با شناسه ملی 10100353165
ـ شرکت صادراتی پرسوئیس با شناسه ملی 10100534438
ـ شرکت شوکوپارس با شناسه ملی 10100359308
پ1788073 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/11
آگهی 1373539
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید اوحدی با کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت صنعتی مینو
ـ آقای فرهاد رمضان با کد ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت صادراتی پرسوئیس
ـ آقای ناصر خدرنژاد با کد ملی وارد شوید را بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان
ـ آقای حمیدرضا قدری با کد ملی وارد شوید را بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت صنعتی پارس مینو
ـ خانم طاهره سخت باز با کد ملی وارد شوید را بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت شوکوپارس
آقای سید محمد مدرس نیایزدی با کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه چک ها و اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضای مدیرعامل و یکی اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
کلیه مکاتبات عادی خارج از شرکا با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ1788074 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/3
آگهی 1133317
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت۵۳۳۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی وارد شوید حسابداران رسمی بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی وارد شوید بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پ1683082 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/3
آگهی 1133318
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۵۳۳۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 6/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای حمیدرضا قدری به نمایندگی شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید بجای آقای محمدعلی زردبانی به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل میباشند: سعید اوحدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و فرهاد رمضان به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صادراتی پر سوئیس به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر خدرنژاد به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و رحیم نعمت پرور به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شوکوپارس به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا قدری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و سیدمحمد مدرس نیایزدی به کدملی وارد شوید خارج از اعضا کماکان بسمت مدیرعامل ابقاء گردید کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد و کلیه مکاتبات عادی خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ1683079 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/12/1
آگهی 971502
آگهی تصمیمات در شرکت قاسم ایران سهامی خاص شماره ثبت۵۳۳۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/8/91 کلیه اختیارات مندرج بشرح صورتجلسه به مدیرعامل سیدمحمد مدرس نیایزدی به ک م وارد شوید تفویض گردید.
پ18279000011109699250 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/12
آگهی 729396
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 19/6/91 واصل گردید: فرهاد رمضان به کدملی وارد شوید به جای محمدرضا مستجیر به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و سعید اوحدی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی زردبانی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمحمد مدرس نیایزدی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پ18279000011106008193 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/12
آگهی 10852755
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 19/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 19/6/91 واصل گردید: فرهاد رمضان به کدملی وارد شوید به جای محمدرضا مستجیر به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و سعید اوحدی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدعلی زردبانی به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سیدمحمد مدرس‌ نیایزدی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/2
آگهی 651923
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/2/91 شرکت مزبور که در تاریخ 14/4/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و رضا معجزاتی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ18279000011103956930 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/2
آگهی 11868518
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/2/91 شرکت مزبور که در تاریخ 14/4/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه‌ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و رضا معجزاتی به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/1/28
آگهی 543872

آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران
سهامی خاص ثبت شده بشماره وارد شوید
و شناسه ملی 10100984757
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/9/90 شرکت مزبور که در تاریخ 18/10/90 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت شوکو پارس به شناسه ملی وارد شوید ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/9/90 سعید اوحدی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت صنعتی مینو بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی زردبانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت صنعتی پارس مینو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد مدرس نیایزدی به کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و ناصر خدرنژاد به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان و محمدرضا مستجیر به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس و رحیم نعمت پرور به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شوکوپارس بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و خارج از شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پ20145000011102996902 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/1/28
آگهی 11220247
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 13/9/90 شرکت مزبور که در تاریخ 18/10/90 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت شوکو پارس به شناسه ملی وارد شوید ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 24/9/90 سعید اوحدی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت صنعتی مینو بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی زردبانی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت صنعتی پارس مینو بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد مدرس‌نیایزدی به کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و ناصر خدرنژاد به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان و محمدرضا مستجیر به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس و رحیم نعمت‌پرور به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شوکوپارس بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و خارج از شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/8/9
آگهی 10478613
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/7/90 تعداد اعضای هیئت مدیره از 3 نفر به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ماده 42 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/6/17
آگهی 11660588
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 6/5/90 ناصر خدرنژاد به کد ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره و سعید اوحدی به کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدعلی زردبانی به کد ملی وارد شوید بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، سید محمد مدرس‌نیازیزدی به کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از امضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/6/16
آگهی 11679407
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ 23/3/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و رضا معجزاتی به ش ملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/10/28
آگهی 10120665
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 4/10/89 سید محمد مدرس نیایزدی به کدملی وارد شوید بجای هرمز حدادپور بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل یا یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و امضا کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/4/20
آگهی 10287039
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/3/89 نسبت به مواد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سعید اوحدی به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی زردبانی به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود باقری مزیدآبادی به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان بسمت عضو هیئت مدیره و هرم حدادپورخارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار ازقبیل چک، سفته، بروات و عقود و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات و مراسلات و اوراق عادی و اداری خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/4/10
آگهی 10795760
آگهی اصلاحی شرکت قاسم ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
پیرو آگهی صادره بشماره ثبت 6957/ت32 مورخ 19/3/89 ترازنامه و حساب سود و زیان دوره هفت ماه مالی منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/3/30
آگهی 10620586
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/2/89 شرکت مزبور که در تاریخ 11/3/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی دوره هفت ماه منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و رضا معجزاتی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/3/16
آگهی 10640893
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 22/2/89 شرکت مزبور که در تاریخ 26/2/89 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنتی مینو ـ شرکت صنعتی پارس مینو ـ شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/11/3
آگهی 11321266
آگهی تصمیمات در شرکت قاسم ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 9/10/88 سال مالی شرکت در اساسنامه عبارت گردید: از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد در نتیجه ماده 66 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/10/26
آگهی 9883311
آگهی تصمیمات شرکت قاسم ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/9/88 شرکت مزبور که در تاریخ 7/10/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/5/88 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و رضا معجزاتی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi