رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده ای

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 36 میلیون ریال
Thriva
شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده ای
استان تهران - منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی ، شهید خالد اسلامبولی ، کوچه چهاردهم ، کوچه شانزدهم ، پلاک 14 ، (خالد اسلامبولی) ، طبقه سوم کدپستی 1511765914
  • تاریخ تأسیس  1362/2/8
  • نوع شخصیت حقوقی  بامسئولیت محدود
  • شماره ثبت  47455
  • شناسه ملی  10100926601
  • کد اقتصادی  411115156853
  • اشخاص  18
  • آگهی‌ها  15
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   18
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   36 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  15
تاریخ
متن آگهی
1399/6/17
آگهی 15387039
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده ای شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 47455 و شناسه ملی 10100926601
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده ای با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/02/1399 و مجوز شماره 14200/11 مورخه 26/3/99 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران - منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی ، شهید خالد اسلامبولی ، کوچه چهاردهم ، کوچه شانزدهم ، پلاک 14 ، (خالد اسلامبولی) ، طبقه سوم کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/23
آگهی 15271292
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده ای شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 47455 و شناسه ملی 10100926601
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/02/1399 و مجوز شماره 11229/11 مورخه 12/3/1399 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نسرین آریان دوست با شماره ملی0077451351 با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای امیر رحمان پورکدملی: وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید0 لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: اکبر حاجی حسینلو با شماره ملی2800453273 دارنده مبلغ 16,000,000 ریال سهم الشرکه نسرین آریان دوست با شماره ملی0077451351 دارنده مبلغ 10,000,000 ریال سهم الشرکه امیر رحمان پور با شماره ملی: وارد شوید دارنده مبلغ 10,000,000 ریال سهم الشرکه تعداد اعضاءهییت مدیره از این تاریخ به بعد به 2 الی 5 نفر تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ990403839828279 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/23
آگهی 15271312
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده ای شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 47455 و شناسه ملی 10100926601
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/02/1399 و مجوز شماره 11229/11 مورخه 12/3/1399 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اکبر حاجی حسینلو با شماره ملی2800453273 با دریافت مبلغ 16,000,000 ریال (کلیه سهم الشرکه خود) ازصندوق شرکت ، از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 36,000,000 ریال به مبلغ 20,000,000 ریال کاهش یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد ازکاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: نسرین آریان دوست با شماره ملی0077451351 دارنده مبلغ 10,000,000 ریال سهم الشرکه امیر رحمان پور با شماره ملی: وارد شوید دارنده مبلغ 10,000,000 ریال سهم الشرکه پ990403417716751 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/23
آگهی 15271331
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده ای شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 47455 و شناسه ملی 10100926601
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/02/1399 و مجوز شماره 11229/11 مورخه 12/3/1399 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نسرین آریان دوست با شماره ملی0077451351 بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل - امیر رحمان پور با شماره ملی: وارد شوید بسمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ990403852117986 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/12/27
آگهی 14523778
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده‌ای شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/10/1397 و نامه شماره 70300/11 مورخ 08/12/1397 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، آرژانتین ساعی ، خیابان شهید خالد اسلامبولی ، کوچه چهاردهم ، کوچه شانزدهم ، پلاک 14 ، ( خالد اسلامبولی ) ، طبقه اول کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/29
آگهی 14472975
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده‌ای شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/09/1397 و نامه شماره 53102/11 مورخ 18/09/1397 اداره کل حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم نسرین آریان دوست به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضوهیات مدیره آقای اکبر حاجی حسینلو به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و عضو . آقای علی اکبر کرامتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند . امضاء کلیه اسناد بانکی و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود قراردادهای اسلامی و یا اعتباری و هرسندی که برای شرکت تعهدآور باشدبا امضاء رییس هیات مدیره و مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و معتبر می‌باشد . مقرر گردید کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رییس هیئت مدیره و یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/26
آگهی 14211396
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده ای شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1397و مجوز شماره 29035/11مورخ 23/5/1397اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله آرژانتین ـ ساعی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه ششم ـ پلاک 22 ـ طبقه چهارم ـ واحد 13کد پستی1514644736 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اکبر حاجی حسینلو با شماره ملی وارد شوید با پراخت 16000000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد و نسرین آریان دوست با شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده 5مربوطه در در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد. نام شرکاء میزان السهم الشرکه اشرف اصغری قره لربا شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه عرفان اصغری قره لو با شماره ملی0018361978 دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه محسن منظری حصار با شماره ملی0033859256 دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه بابک اصغری قره لر با شماره ملی 0058401822دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه ارشیا اصغری قره لو با شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه 6 ـ ایلیا اصغری قره لو با شماره ملی0150937083 دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آرین اصغری قره لو با شماره ملی0025931989 دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اکبر حاجی حسینلو با شماره ملی2800453273 دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه نسرین آریان دوست با شماره ملی0077451351 دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه
پ970620500215102  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/26
آگهی 14211407
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده ای شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1397 و مجوز شماره 29035/11مورخ 23/5/1397اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشرف اصغری قره لر با شماره ملی وارد شوید و عرفان اصغری قره لو با شماره ملی وارد شوید و بابک اصغری قره لر با شماره ملی وارد شوید و ارشیا اصغری قره لو با شماره ملی وارد شوید و ایلیا اصغری قره لو با شماره ملی وارد شوید و آرین اصغری قره لو با شماره ملی وارد شوید و محسن منظری حصار با شماره ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق از ردیف شرکا خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه از وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد. اکبر حاجی حسینلو با شماره ملی2800453273 دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه نسرین آریان دوست با شماره ملی0077451351 دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ970620621827675  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/26
آگهی 14211418
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده ای شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/04/1397 و مجوز شماره 29035/11مورخ 23/5/1397اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نسرین آریان دوست به شماره ملی وارد شوید و اکبر حاجی حسینلو به شماره ملی وارد شوید و علی اکبر کرامتی به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و امضاء کلیه اسناد بانکی و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک/ سفته و بروات و عقود قراردادهای اسلامی و یا اعتباری و هرسندی که برای شرکت تعهدآور باشد با امضاء رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل همراه با نایب رییس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مقرر گردید کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رییس هیئت مدیره و یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ970620457973971  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/26
آگهی 14211433
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده ای شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/04/1397و مجوز شماره 29035/11مورخ 23/5/1397اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر حاجی حسینلو به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره و نسرین آریان دوست به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و علی اکبر کرامتی به شماره ملی وارد شوید (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید امضاء کلیه اسناد بانکی و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک/ سفته و بروات و عقود قراردادهای اسلامی و یا اعتباری و هرسندی که برای شرکت تعهدآور باشد با امضاء رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل همراه با نایب رییس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مقرر گردید کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رییس هیئت مدیره و یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ970620572900849  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/16
آگهی 13736028
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده‌ای شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1396 و تاییدیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران به شماره 45531/11 مورخ 8/8/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اشرف اصغری قره لر به شماره ملی وارد شوید و آقای محسن منظری حصار به شماره ملی وارد شوید و آقای بابک اصغری قره لر به شماره ملی وارد شوید و آقای افشین بهرامی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/16
آگهی 13736041
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده‌ای شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/08/1396 و تاییدیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران به شماره 45531/11 مورخ 8/8/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اشرف قره لر به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و عضو آقای محسن منظری حصار به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو آقای بابک اصغری قره لر به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و عضو آقای افشین بهرامی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکاء) تعیین گردیدند. کلیه اسناد بانکی و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و رییس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد. امضا کلیه اوراق عادی و اداری با امضا رییس هیت مدیره و یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/16
آگهی 13730294
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده‌ای شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1396 و تاییدیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران به شماره 45531/11 مورخ 8/8/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اشرف اصغری قره لر به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای عرفان اصغری قره لو به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای محسن منظری حصار به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای بابک اصغری قره لر به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای ارشیا اصغری قره لو به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای ایلیا اصغری قره لو به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای آرین اصغری قره لو به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد: آقای فرهاد سید صالحی با کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای فرزاد سید صالحی با کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای پدرام سید صالحی با کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای شهرام سید صالحی با کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای مجتبی سید صالحی با کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم فخر ازمان سرافرازیانی مقدم اصفهانی با کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه اشرف اصغری قره لر با کدملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای عرفان اصغری قره لو با کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محسن منظری حصار با کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای بابک اصغری قره لر با کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای ارشیا اصغری قره لو با کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای ایلیا اصغری قره لو با کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای آرین اصغری قره لو با کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/16
آگهی 13730271
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده‌ای شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1396 و تاییدیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران به شماره 45531/11 مورخ 8/8/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد سید صالحی با کدملی وارد شوید با دریافت وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای فرزاد سید صالحی با کدملی وارد شوید با دریافت وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای پدرام سید صالحی با کدملی وارد شوید با دریافت وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای شهرام سید صالحی با کدملی وارد شوید با دریافت وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای مجتبی سید صالحی با کدملی وارد شوید با دریافت وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم فخر ازمان سرافرازیانی مقدم اصفهانی به کدملی وارد شوید با دریافت وارد شوید ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعداز کاهش سرمایه به قرار ذیل می‌باشد: خانم اشرف اصغری قره لر با کدملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای عرفان اصغری قره لو با کدملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محسن منظری حصار با کدملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الرشکه بابک اصغری قره لر با کدملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه ارشیا اصغری قره لو با کدملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه ایلیا اصغری قره لو با کدملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه آرین اصغری قره لو با کدملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیات مدیره به 4 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت به: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - کشاورز - کوچه مطلق - خیابان ش قدرت الله قموشی رامندی (سوم) - پلاک - 3 - ساختمان اندیشمندان - طبقه پنجم - واحد جنوب شرقی - کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/24
آگهی 12898738
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی حافظ جاده‌ای شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/04/1395 و باستناد مجوز به شماره 12318/11 مورخ 09/04/95 اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) - بن بست شاهرخ - پلاک 7 - طبقه دوم - واحد 5 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi