رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

معرفی
اطلاعات نماد بورسی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 7,000 میلیارد ریال
Thriva
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
تهران خیابان کریم خان زند خیابان آبان جنوبی شماره 27 کدپستی 1598683115
  • تاریخ تأسیس  1354/8/8
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی عام
  • شماره ثبت  23206
  • شناسه ملی  10100686779
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  28
  • آگهی‌ها  36
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   28
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   1
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   44
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

اطلاعات نماد ونیکی

  • مشاهده در  Tsetmc کدال
  • تلفن  02188903293
  • آدرس امور سهام  تهران - خیابان کریمخان زند - خیابان شهید عضدی - پلاک 11

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   7,000,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  36
تاریخ
متن آگهی
1399/12/18
آگهی 15694118
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 23206 و شناسه ملی 10100686779
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید پیرو آگهی به شماره مکانیزه وارد شوید تاریخ مجمع عمومی فوق العاده 05/09/1399صحیح می باشد که اشتباهاَ تاریخ 21/08/1399 درج گردیده است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/11/26
آگهی 15655595
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 23206 و شناسه ملی 10100686779
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/08/1399 و نامه شماره وارد شوید مورخ 21/10/1399 سازمان خصوصی سازی و نامه شماره 75613/122 مورخ 22/09/1399 سازمان بورس اوراق بهادار و مکاتبه شماره 66620/122 مورخ 10/04/99 بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 66 ماده و 24 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/10/15
آگهی 15582407
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 23206 و شناسه ملی 10100686779
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/08/1399 و نامه شماره 114/665977/999 مورخ 17/08/1399 سازمان بورس اوراق بهادار و نامه شماره وارد شوید مورخ18/09/1399 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000ریالی بانام عادی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/3/29
آگهی 15250965
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 23206 و شناسه ملی 10100686779
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/01/1399 و مجوز شماره 122/64302 مورخه 27/2/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره 2596 مورخه 13/2/1399 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1398 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور، دیلمی پور به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ990321380686244 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/13
آگهی 14672115
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/01/1398 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 10/2/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره 1675 مورخه 3/2/1398 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1397 مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/12/12
آگهی 14491660
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
پیرو آگهی به شماره مکانیزه وارد شوید مورخه 23/11/97 اختیارات مدیرعامل از قلم افتاده_است که بدین وسیله به شرح زیر اصلاح می‌گردد : * اختیارات زیر به موجب ماده 43 اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد : 1 1 اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت . 1 2 انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت . 1 3 استخدام ، عزل و نصب مدیران ، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل ، حقوق ، مرخصی ، دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تنبیه ، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره . 1 4 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر . 1 5 دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و هزینه و متفرعات . 1 6 عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، قبول ، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره . 1 7 تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت واخواست اسناد تجاری . 1 8 اتخاذ تصمیم در مورد خرید یا فروش اوراق مشارکت به مبلغ نامحدود و در مورد خرید یا فروش سایر اوراق بهادار و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تحت سرمایه گذاری بر مبنای ضوابط و آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره شرکت . 1 9 انتخاب نمایندگان شرکت جهت حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت هایی که شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در آنها سهامدار است و همچنین انتخاب نمایندگان شرکت در هیات مدیره شرکت‌های مذکور و همچنین اتخاذ تصمیم در کلیه موارد دستور جلسات مجامع عمومی شرکت‌های فوق الذکر . لیکن تعیین مبلغ و نوع پرداخت حق حضور و پاداش آنان در چارچوب آئین نامه مصوب هیات مدیره می‌باشد . 1 10 افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها . 1 11 اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع ، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن . 1 12 به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی معتبر و استرداد آنها . 1 13 اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام تعیین جاعل یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیربا و یا بدون حق توکیل به غیر ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملا قاطع باشد . دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از آن ، تامین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت . 1 14 اتخاذ تصمیم در مورد نوع سهام و سایر اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته_خواهد_شد و تعیین قیمت و سایر شرایط معامله در چارجوب مصوبات هیأت مدیره . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/28
آگهی 14473154
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/10/1397 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 13/11/97 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره وارد شوید مورخه 17/11/97 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید علی اصغر میرمحمدصادقی به شماره ملی وارد شوید نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره آقای رحمان پلیمی به شماره ملی وارد شوید نماینده صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای حسین رجاء به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت معادن بافق ( سهامی عام ) به شناسه ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت توسعه معادن جنوب ( با مسئولیت محدود ) به شناسه ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره آقای سیدیاسرمهدی ابوترابی فرد به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت به مبلغ نامحدود . اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/5
آگهی 14362651
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 14/08/1397 و مجوز وارد شوید / 122 مورخ 19/8/97 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی وارد شوید
صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی وارد شوید
سرمایه گذاری نورکوثر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید
شرکت توسعه معادن جنوب به شناسه ملی وارد شوید
شرکت معادن بافق به شناسه ملی وارد شوید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/3/21
آگهی 14058326
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/1/1397 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 04/02/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/9
آگهی 13727455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/01/1396 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 09/02/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 30/9/1395 به تصویب رسیدروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه معادن جنوب (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی وارد شوید صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی وارد شوید شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید شرکت معادن بافق (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/9
آگهی 13727450
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/04/1396 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 19/07/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی به شماره ملی وارد شوید نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت توسعه معادن جنوب (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی وارد شوید نماینده صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین رجاء به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محمد ابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت معادن بافق (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت به مبلغ نامحدود. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات زیر به موجب ماده 43 اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد 1 اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت. 2 انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. 3 استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. 4 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. 5 دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و هزینه و متفرعات. 6 عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. 7 تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت واخواست اسناد تجاری. 8 اتخاذ تصمیم در مورد خرید یا فروش اوراق مشارکت به مبلغ نامحدود و در مورد خرید یا فروش سایر اوراق بهادار و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تحت سرمایه گذاری بر مبنای ضوابط و آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت. 9 انتخاب نمایندگان شرکت جهت حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت هایی که شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در آنها سهامدار است و همچنین انتخاب نمایندگان شرکت در هیات مدیره شرکت‌های مذکور، تعیین مبلغ و نوع پرداخت حق حضور و پاداش آنان در چارچوب آئین نامه مصوب هیات مدیره و همچنین اتخاذ تصمیم در کلیه موارد دستور جلسات مجامع عمومی شرکت‌های فوق الذکر. 10 افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها. 11 اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. 12 به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی معتبر و استرداد آنها. 13 اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام تعیین جاعل یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیربا و یا بدون حق توکیل به غیر، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملا قاطع باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت. 14 اتخاذ تصمیم در مورد نوع سهام و سایر اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته_خواهد_شد و تعیین قیمت و سایر شرایط معامله در چارجوب مصوبات هیات مدیره. امضاء کلیه چک‌ها، اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، قراردادها و اوراق سهام شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق هریک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق هریک از اعضای دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/14
آگهی 13326630
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/10/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 2/11/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اسکندری به شماره ملی وارد شوید به نماینده گی بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید جایگزین آقای سید مجتبی فهیم هاشمی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا دولت آبادی به شماره ملی وارد شوید به نماینده گی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/7
آگهی 12757038
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به سال 30/9/94 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/8/30
آگهی 12482932
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ملي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/08/1394 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/93 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره 001/193406,949 مورخ 28/07/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال بمبلغ 7000000000000ریال منقسم به 7000000000سهم 1000ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی بمبلغ87956896000 ریال طی گواهی شماره 1069/201/36 مورخ 20/08/94 بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی شمالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.
پ940823481392778 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/8/20
آگهی 12384910
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
در راستای اجرای ماده 174 قانون تجارت و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره 326333,121 مورخ 04/06/94 با بررسی مدارک بدین وسیله اجازه پذیره نویسی صادر می گردد.
پ940624645551701 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/25
آگهی 12313437
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۳۲۰۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/12/1393 و بموجب مجوز شماره 314437,121 مورخ 4/3/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی 30/9/93 به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه وارد شوید ـ بانک تجارت به شناسه وارد شوید ـ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه وارد شوید ـ شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه وارد شوید ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه وارد شوید به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
پ940517748302996 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/25
آگهی 12313442
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۳۲۰۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/01/1394 و مجوز شماره 314437,121 مورخ 4/3/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی اصغر میرمحمدصادقی به شماره ملی وارد شوید نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره آقای سیدمجتبی فهیم هاشمی به شماره ملی وارد شوید نماینده بانک تجارت (شرکت سهامی عام)به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا دولت آبادی به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیرمسعود رزازان به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا عسکری مارانی به شماره ملی وارد شوید خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت به مبلغ نامحدود. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات زیر به موجب ماده 43 اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد تا در چارچوب مقررات و ضوابط موجود اقدام نماید: ـ 1 ـ اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت. ـ 2 ـ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ـ 3 ـ استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر مبنای آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. ـ 4 ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. ـ 5 ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و هزینه و متفرعات. ـ 6 ـ عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر مبنای آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. ـ 7 ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت واخواست اسناد تجاری. ـ 8 ـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید یا فروش اوراق مشارکت به مبلغ نامحدود و در مورد خرید یا فروش سایر اوراق بهادار و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های تحت سرمایه گذاری بر مبنای ضوابط و آئین نامه های مصوب هیئت مدیره شرکت. ـ 9 ـ انتخاب نمایندگان شرکت جهت حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت هایی که شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در آنها سهامدار است و همچنین انتخاب نمایندگان شرکت در هیات مدیره شرکت های مذکور، تعیین مبلغ و نوع پرداخت حق حضور و پاداش آنان در چارچوب آئین نامه مصوب هیات مدیره و همچنین اتخاذ تصمیم در کلیه موارد دستور جلسات مجامع عمومی شرکت های فوق الذکر. ـ 10 ـ افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها. ـ 11 ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ـ 12 ـ به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی معتبر و استرداد آنها. ـ 13 ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام تعیین جاعل یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیر با و یا بدون حق توکیل به غیر، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملاً قاطع باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوائر ثبت. ـ 14 ـ اتخاذ تصمیم در مورد نوع سهام و سایر اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته خواهد شد و تعیین قیمت و سایر شرایط معامله در چارجوب مصوبات هیات مدیره. ـ امضاء کلیه چک ها، اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، قراردادها و اوراق سهام شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق هریک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق هریک از اعضای دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ940517158433848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/2/29
آگهی 12129323
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۳۲۰۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/11/1393 و مجوز شماره 304509,121 مورخ 9/12/93 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی اصغر میرمحمد صادقی بشماره ملی وارد شوید بنمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بعنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید.
پ940201575491618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/30
آگهی 1624178
آگهی تصمیمات شرکت ماشین‌سازی نیرو محرکه (سهامی عام) شماره ثبت ۷۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/04/1393 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

1 ـ صورتهای مالی و ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1392 تصویب گردید.

2 ـ مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی تعیین گردیدند.

3 ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

4 ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی وارد شوید و آقایان بهزاد نوروز بختیاری کد ملی وارد شوید و عبدالرحمن حداد کد ملی وارد شوید و حامد مازندرانی زاده کد ملی وارد شوید و فرشاد رؤفیان کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آرمان نفیس پارسیان شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت 3 سال تعیین گردیدند.

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 16/05/1393 آقای عبدالرحمن حداد کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بابائی کد ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد نوروز بختیاری کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و فرشاد رؤفیان و حامد مازندرانی زاده بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته با امضاء قلمی دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخ 06/06/1393 تکمیل و امضاء گردید.

ش46802000011100146856 رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز

جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/11
آگهی 1535446
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/01/1393 ومجوز شماره وارد شوید مورخ 7/2/1393 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجتبی فهیم هاشمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید به جای محمدرضا رنجبر فلاح با کدملی 3050589248به سمت نائب رئیس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید
پ930430563951952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/8
آگهی 1497915
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۲۳۲۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/12/1392 و مجوز شماره 267843/121 مورخ 24/02/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1392 به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پ1842015 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/8
آگهی 1497944
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۲۳۲۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/1392 و مجوز شماره 262583/121 مورخ 23/01/1393 و مجوز شماره 267843/121 مورخ 24/02/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/900/2 ریال به مبلغ 000/000/000/800/5 ریال منقسم به 000/000/800/5 سهم 000/1 ریالی با نام از طریق تقسیم سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 31/03/1393 تکمیل امضاء گردیده است.
پ1842016 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/2/13
آگهی 1413777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۳۲۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 4/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امیرمسعود رزازان به شماره ملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی اعضا انتخاب گردید.
پ1807726 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/12/7
آگهی 1347707
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ27/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 30/9/1391 به تصویب رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک تجارت به شناسه10100834460
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه10102258090
شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) به شناسه10101016420
شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه10102648604 به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی10100174390 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه10100188574 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پ1776679 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/12/7
آگهی 1347708
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ26/01/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای یداله اثنی عشری به شماره ملی0046193464 نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای محمدرضا رنجبر فلاح به شماره ملی3050589248 نماینده بانک تجارت به شناسه10100834460 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مجیدرضا داوری به شماره ملی3256668194 نماینده شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه10101016420 بسمت عضو هیئت مدیره
آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی2141291801 نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی10102258090 بسمت عضو هیئت مدیره
آقای وحید محمودی به شماره ملی2390471838 نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه10102648604 بسمت عضو هیئت مدیره
آقای علیرضا عسکری مارانی به شماره ملی1755905548 خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت به مبلغ نامحدود. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ1776678 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/30
آگهی 11975812
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 24/5/91 محمدرضا رنجبرفلاح به ک م وارد شوید به جای سیدآیت‌اله تجلی و به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به ش م وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین یعقوبی‌میاب به ک م وارد شوید به جای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی و به نمایندگی از بانک سپه به ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/30
آگهی 11324626
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 24/5/91 محمدرضا رنجبرفلاح به ک م وارد شوید به جای سیدآیت‌اله تجلی و به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به ش م وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین یعقوبی‌میاب به ک م وارد شوید به جای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی و به نمایندگی از بانک سپه به ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/30
آگهی 749076
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایرانسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/5/91 محمدرضا رنجبرفلاح به ک م وارد شوید به جای سیدآیت اله تجلی و به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به ش م وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین یعقوبی میاب به ک م وارد شوید به جای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی و به نمایندگی از بانک سپه به ش م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پ18279000011106618099 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/9
آگهی 553874
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ17/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ16/1/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به30/9/90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی10100174390 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی10100185574 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ20163000011102291273 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/9
آگهی 10596545
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ17/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ16/1/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به30/9/90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی10100174390 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی10100185574 بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/12/1
آگهی 464841

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
سهامی عام به شماره ثبت 23206
و شناسه ملی 10100686779
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ23/8/90 وحید محمودی به کدملی2390471838 بجای مجید بهرامی به کدملی2991273801 به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی10100231402 و سید آیت اله تجلی به کدملی2571683209 به جای مسعود حجاریان کاشانی به کدملی0032274734 به نمایندگی شرکت گروه انرژی آریاد دانا به شناسه ملی10102617410 بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند.
پ20163000011101496380 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/12/1
آگهی 11645379
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ23/8/90 وحید محمودی به کدملی2390471838 بجای مجید بهرامی به کدملی2991273801 به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی10100231402 و سید آیت‌اله تجلی به کدملی2571683209 به جای مسعود حجاریان‌کاشانی به کدملی0032274734 به نمایندگی شرکت گروه انرژی آریاد دانا به شناسه ملی10102617410 بسمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/2/10
آگهی 11559621
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۲۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/12/89 شرکت مزبور که در تاریخ 25/12/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شماره ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله اثناعشری به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجیدرضا داوری به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید و سید علی‌اصغر میرمحمدصادقی به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از بانک سپه به شناسه ملی وارد شوید و مسعود حجاریان‌کاشانی به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به شناسه ملی وارد شوید و مجید بهرامی به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی وارد شوید ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 24/12/89 یداله اثناعشری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجیدرضا داوری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا عسکری‌مارانی به کد ملی وارد شوید (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت به مبلغ نامحدود و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/1/7
آگهی 10827593
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ26/11/89 سید علی‌اصغر میرمحمدصادقی به کدملی0046547339 به جای سید آیت‌اله تجلی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/11/19
آگهی 11293345
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ30/9/89 مجیدرضا داوری به کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مدبر به شناسه ملی وارد شوید و بجای جواد شکرخواه سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و یداله اثناعشری به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/2/2
آگهی 11642341
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۳۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ16/12/88 شرکت مزبورکه درتاریخ16/1/89 واصل گردید: موسسه حسابرسی هشیاربهمند بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به30/9/88 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی یداله اثنی‌عشری، شرکت گروه بهمن به نمایندگی مجید بهرامی، شرکت گروه انرژی آریا دانا به نمایندگی مسعود حجاریان‌کاشانی، شرکت سرمایه‌گذاری مدبر به نمایندگی جواد شکرخواه، بانک سپه به نمایندگی سید آیت‌اله تجلی. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ14/1/89 یداله اثنی‌عشری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جواد شکرخواه به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا عسکری‌مارانی به سمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره بهمراه امضای یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به مبلغ نامحدود بشرح مندرج درصورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi