رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت مؤسسه خانه فرهنگ خاتمی

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت مؤسسه خانه فرهنگ خاتمی
تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی بلوار ایران شناسی ضلع جنوب شرقی میدان شهدای دانشجو کدپستی 1437885111
  • تاریخ تأسیس  1380/5/30
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  13158
  • شناسه ملی  10100502603
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  11
  • آگهی‌ها  18
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   11
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  18
تاریخ
متن آگهی
1400/7/14
آگهی 16068352
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 13158 و شناسه ملی 10100502603
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1400 و مجوز شماره 169869/1400 مورخ 14/06/1400 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای مجید رضا به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر خاکسار طرقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی 1399 به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/9/24
آگهی 15545376
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 13158 و شناسه ملی 10100502603
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/06/1399 ومجوز شماره 183496/99مورخ8/7/99وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعیین سمت های اعضا هییت مدیره 1- آقای احمد مسجدجامعی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره 2- آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره 3- آقای هادی خانیکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره 4- آقای محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره 5- آقای محمدعلی خلیلی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند .آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به مدت دو سال به عنوان مدیرعامل موسسه انتخاب گردید امضا چک ها و اسناد تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا همراه با مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه انجام می پذیرد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/8/21
آگهی 15497574
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 13158 و شناسه ملی 10100502603
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/06/1399 و مجوزهای شماره 183496/99 مورخ 08/07/1399 و 183501/99 مورخ 08/07/1399 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1398 به تصویب رسید . آقایان احمد مسجدجامعی به شماره ملی 0937608696، هادی خانیکی به شماره ملی 0919699065، سیدعلی خاتمی به شماره ملی 4449521404، محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید و محمدعلی خلیلی اردکانی به شماره ملی وارد شوید برای مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان سیدمحمدرضا خاتمی به شماره ملی وارد شوید و محمدصدوقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. آقای مجید رضا به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر خاکسار طرقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/15
آگهی 14829350
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 و مجوز شماره وارد شوید / 98 مورخ 26/5/98 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید رضا به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر خاکساری طرقی کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی موسسه انتخاب شد. ترازنامه و صورت حساب های مالی منتهی به سال 1396 به تصویب رسید.
پ980709801937191 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/24
آگهی 14253044
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/04/1397و مجوز شماره 327561/97 مورخ 31/06/1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد مسجدجامعی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره- سیدعلی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره- هادی خانیکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره- محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره- محمدعلی خلیلی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا چک ها و اسناد تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا همراه با مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه انجام می پذیرد.
پ970718794441457  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/3
آگهی 14222399
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1397 و مجوز شماره 295285/97 مورخ 09/05/1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد مسجد جامعی به شماره 0937608696، هادی خانیکی به شماره ملی وارد شوید ، سیدعلی خاتمی به شماره ملی وارد شوید ، محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید و محمدعلی خلیلی اردکانی به شماره ملی 4449549449برای یک دوره دوساله به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره موسسه و آقایان سیدمحمدرضا خاتمی به شماره ملی وارد شوید و محمد صدوقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برگزیده شدند. ترازنامه و صورت حساب های مالی منتهی به سال 1396 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های رسمی موسسه انتخاب شد. آقای مجید رضا به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا موسی رمضانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1396 انتخاب گردیدند.
پ970627178227701 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/25
آگهی 13650375
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/04/1396 و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بشماره 211944/96 مورخ 2/7/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب‌های مالی منتهی به سال 1395 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های رسمی موسسه انتخاب شد. آقای مجید رضا به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا موسی رمضانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1396 انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/4
آگهی 12975113
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی موسسه در تهران به خ شیخ بهایی جنوبی، بلوارایران شناسی، ضلع جنوب شرقی میدان شهداء دانشجو کدپستی وارد شوید منتقل گردید. اساسنامه جدید موسسه در 4 فصل و 22 ماده و 22 تبصره و 78 بند به تصویب رسید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/4
آگهی 12975118
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/05/1395 و 153914/95 مورخ 12/5/95 وزارت فرهنگ وارشاد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد مسجد جامعی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید علی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای هادی خانیکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا تابش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو عات مدیره آقای محمد علی خلیلی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید علی خاتمی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند. امضاء چک‌ها و اسناد تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات باامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه انجام میپذیرد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/4
آگهی 12975121
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1395 ومجوز شماره 153914/95 مورخ 12/5/95 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد مسجد جامعی به شماره ملی 0937608696، هادی خانیکی به شماره ملی 0919699065، سید علی خاتمی به شماره ملی 4449521404، محمد رضاتابش به شماره ملی وارد شوید و محمد علی خلیلی اردکانی به شماره ملی وارد شوید برای یک دوره دو ساله به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره موسسه و آقایان سید محمد رضا خاتمی بشماره ملی وارد شوید و محمد صدوقی بشماره ملی وارد شوید به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برگزیده شدند. آقای مجید رضا بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و غلامرضا موسی رمضانی بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1395 انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 94 تصویب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/7/8
آگهی 12396132
آگهی تغییرات شرکت خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1394 و مجوز شماره 63400/94/75 مورخ 11/05/1394 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید رضا به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مهدی تابش به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1393 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ940630346579880 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/7/6
آگهی 1626362
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/04/1393 و مجوز وزارت ارشاد بشماره 66124/93/75 مورخ 04/05/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت حسابهای مالی مربوط به عملکرد سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. آقایان احمد مسجد جامعی به شماره ملی 0937608696، هادی خانیکی به شماره ملی 0919699065، سید علی خاتمی به شماره ملی 4449521404، محمد رضا تابش به شماره ملی وارد شوید و محمد علی خلیلی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره و آقایان سید محمد رضا خاتمی بشماره ملی وارد شوید و محمد صدوقی بشماره ملی وارد شوید به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ـ آقایان مجید رضا بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مهدی تابش بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد.
پ930630384334342 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/7/6
آگهی 1626363
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/04/1393 و مجوز ارشاد بشماره 64124/93/75 مورخ 04/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد مسجدجامعی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره ـ آقای سید علی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره ـ آقای هادی خانیکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای محمد علی خلیلی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید علی خاتمی به شماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل موسسه خانه فرهنگ انتخاب گردید. امضا، چک ها و اسناد تعهدآور موسسه با امضا، مدیرعامل و یکی از اعضا، هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضا، رییس هیأت مدیره و یکی از اعضا همراه با مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات با امضا، مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه انجام میپذیرد.
پ930630179698883 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/30
آگهی 1614002
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شماره پلاک موسسه از 27 به 14 توسط شهرداری تغییر یافت.
پ930623279748984 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/9/13
آگهی 1228100
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/90 به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقایان سید علی خاتمی به کدملی 4449521404، محمدرضا تابش به کدملی وارد شوید و محمدعلی خلیلی اردکانی به کدملی وارد شوید و احمد مسجدجامعی به کدملی وارد شوید و هادی خانیکی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره آقایان سید محمدرضا خاتمی به کدملی وارد شوید و محمد صدوقی به کدملی وارد شوید بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
آقایان مجید رضا با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مهدی تابش با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های موسسه انتخاب گردید.
پ1726917 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/9/13
آگهی 1228437
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی غیرتجاری ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان احمد مسجدجامعی با کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره، سید علی خاتمی با کدملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.
کلیه چک ها و اسناد تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر موسسه معتبر خواهدبود. سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه انجام می پذیرد.
پ1726918 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/9/13
آگهی 1228438
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های موسسه انتخاب گردید.
آقایان مجید رضا با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مهدی تابش با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 1391 به تصویب رسید.
پ1726919 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/6/11
آگهی 11008147
آگهی تصمیمات موسسه خانه فرهنگ خاتمی بشماره ثبت۱۳۱۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه هیات امناء مورخ16/4/89 محمدحسین محمدنیا‌فیروزآباد بسمت بازرس اصلی و حسین محمدنیا بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: احمد مسجدجامعی، هادی خانیکی، سید علی خاتمی، محمدرضا تابش، محمدعلی خلیلی‌اردکانی بسمت اعضای اصلی و سید محمدرضا خاتمی و محمدحسین خلیلی‌اردکانی بسمت اعضای علی‌البدل. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ16/4/89 احمد مسجد‌جامعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید علی خاتمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرموسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرموسسه معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi