نامشخص

شرکت مالیبل سایپا

راه‌های ارتباطی

تهران ـ کیلومتر 15 بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج) ـ روبروی شرکت سایپا
1388164951
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ 19 : 5

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۴۴/۰۷/۲۱
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
نامشخص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۶/۱۷
شماره ثبت:  
 10192
کد اقتصادی:  
 411111144674
شناسه ملی:  
 10100415336
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۶/۱۷
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10192 و شناسه ملی 10100415336
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۵/۳۰
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10192 و شناسه ملی 10100415336
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۵/۲۰
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10192 و شناسه ملی 10100415336

نقشه

تهران ـ کیلومتر 15 بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج) ـ روبروی شرکت سایپا


آگهی‌های رسمی

10/5/2022, 5:19:40 AM

اخبار

(37 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10192 و شناسه ملی 10100415336
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام مالیبل سایپا به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 10192 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/05/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا بختیار با کد ملی وارد شوید به جای آقای محمدرضا دلجویه با کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شخصیت حقوقی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید برای باقیمانده دوره تصدی در هییت مدیره انتخاب گردیدند. آقای محمد رضا عباسی لکلر با کد ملی وارد شوید به جای آقای حسین سلیمیان با کد ملی وارد شوید به عنوان نماینده شخصیت حقوقی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید برای باقیمانده دوره تصدی در هییت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مسعود رحمانیان کوشککی به کد ملی 1818177811به سمت رییس هییت مدیره و آقای شهرام مسلم پور به کدملی2619640547به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل متفقاً با امضای دو نفر دیگر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی عزل و نصب معاونین، مدیران و کارکنان و تعیین حقوق و دستمزد افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10192 و شناسه ملی 10100415336
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام مالیبل سایپا به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 10192 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای شهرام مسلم پور با کد ملی وارد شوید به جای آقای داود حسین زاده با کد ملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت ایرانی اتومبیل سایپا به شناسه ملی وارد شوید برای بقیه مدت تصدی در هییت مدیره انتخاب گردید آقای شهرام مسلم پور بعنوان مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. هیات مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، - عزل و نصب معاونین، مدیران و کارکنان و تعیین حقوق و دستمزد، - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی،کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، - تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10192 و شناسه ملی 10100415336
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام مالیبل سایپا به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 10192 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/03/1401 و مجوز شماره 108981/122 مورخ 03/05/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 19 اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : مادۀ 19 – شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارایه وکالت نامه رسمی و یا قایم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامدران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارایه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10192 و شناسه ملی 10100415336
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/03/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود وزیان سال مالی 1400مورد تصویب قرار گرفت. ، موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10380099628را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10320272938را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10192 و شناسه ملی 10100415336
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/02/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدرضا اکبری با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت های قالبهای بزرگ صنعتی سایپا ( سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره برای مابقی مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10192 و شناسه ملی 10100415336
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین سلیمیان با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رییس هییت مدیره آقای محمدرضا دلجویه با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای مسعود رحمانیان کوشککی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره آقای داود حسین زاده فضل با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید بعنوان مدیر عامل برای دوره تصدی هییت مدیره تعیین نمودند. هییت مدیره به اتفاق آراء اختیارات مشروحه ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود : - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، - عزل و نصب معاونین، مدیران و کارکنان و تعیین حقوق و دستمزد، - افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ، - تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10192 و شناسه ملی 10100415336
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به آخر اسفند 1399 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء ی هیات مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند : 1-شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید 2-مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید 3-شرکت قالبهای برزگ صنعتی سایپا(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید 4-شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید 5-شرکت تولید رینگ سایپا(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 1151

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10192 و شناسه ملی 10100415336
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای داود حسین زاده فضل با کد ملی وارد شوید (به جای آقای حمیدرضا دهقانی با کد ملی وارد شوید ) به نمایندگی از شرکت ایران اتومبیل سایپا به شناسه ملی وارد شوید برای باقیمانده دوره تصدی در هییت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد هییت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، - عزل و نصب معاونین، مدیران و کارکنان و تعیین حقوق و دستمزد، - افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، - تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امورمشابه دیگر،

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10192 و شناسه ملی 10100415336
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به آخر اسفند 1398 مورد تصویب قرار گرفت - موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 1399 انتخاب گردیدند - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 10192 و شناسه ملی 10100415336
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی جبرییلی با کدملی وارد شوید به جای مجید مسافرچی با کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هییت مدیره تعیین گردید. پ981203662996264  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود رحمانیان کوشککی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره - حمید رضا دهقانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - حسین سلیمیان با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره - مجید مسافرچی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره - محمد رضا دلجویه با کدملی وارد شوید به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، - عزل و نصب معاونین ، مدیران و کارکنان و تعیین حقوق و دستمزد ، - افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر ، - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، - صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ، - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ، - تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر ، - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر ، کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 1398 انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . شرکت ایرانی تولید اتومبیل ( سایپا ) به شناسه ملی وارد شوید - مرکز تحقیقات و نواوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی وارد شوید - شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی وارد شوید - شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین سلیمیان با کدملی وارد شوید به جای آقای ابوالفضل طبیبی راد با کدملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی عابد با کدملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود رحمانیان کوشککی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به جای آقای قاسم عطایی به کدملی 1756429316برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید.
پ970722424244955 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه، سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران کیلو متر 15 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) روبروی شرکت سایپا کدپستی وارد شوید تغییر یافت پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/04/1396 و مجوز شماره 25984/122 مورخ 3/7/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم عطایی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا دهقانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل آقای ابوالفضل طبیبی راد با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی عابد با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا دلجویه با کدملی وارد شوید عضو هیالت مدیره به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی وارد شوید برای دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، عزل و نصب معاونین، مدیران و کارکنان و تعیین حقوق و دستمزد، افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/03/1396 و مجوز شماره 24138/122 مورخ 18/5/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شناسه ملی وارد شوید مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا شناسه ملی وارد شوید شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی وارد شوید شرکت تولید رینگ سایپا شناسه ملی وارد شوید موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند ترازنامه و سود و زیان برای سال مالی منتهی به پایان سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عابد با کدملی وارد شوید بجای آقای یزدان نادری با کدملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید آقای ابوالفضل طبیبی راد با کدملی وارد شوید را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا دلجویه با کد ملی وارد شوید بجای آقای حمید رضا خضوعی با کد ملی وارد شوید بعنوان نماینده مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی وارد شوید برای باقیماندۀ دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم عطایی با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید به جای آقای غلامرضا دلشادی بزدی با کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1395 و مجوز سازمان بورس بشماره 043/264944 , 959 مورخ 6/5/95 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم عادی بانام هزار ریالی از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت. و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/94 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نمایندگان حقیقی خود را به شرح ذیل معرفی نمودند: آقای غلامرضا دلشادی بزدی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره - - - آقای حمید رضا دهقانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل طبیبی راد با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره آقای یزدان نادری با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا خضوعی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره برای دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره به اتفاق آراء اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیۀ ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. عزل و نصب معاونین، مدیران و کارکنان و تعیین حقوق و دستمزد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانک ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، اقامۀ هر گونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مور نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادۀ دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضررو زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۰۱۹۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۶/۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/93 بتصویب رسید.موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی وارد شوید و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی وارد شوید و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی وارد شوید و شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
پ940526731669467 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/03/1393 ونامه شماره 275725,121 مورخ 21/2/93 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید با 56 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید.
پ930514889962981  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام شماره ثبت ۱۰۱۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۴/۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/3/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی وارد شوید را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ1851118 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
غلامرضا دلشادی بزدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره.
یزدان نادری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
حمیدرضا دهقانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
ابوالفضل طبیبی راد به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره.
حسین نوری به کدملی وارد شوید به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو ساپیا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره.
ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردد.
پ1696809 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه شرکت منتهی به سال مالی 1391 مورد تصویب قرار گرفت.
ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 1392 انتخاب شدند.
ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر تعیین گردیدند:
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی 10100448712.
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو ساپیا به شناسه ملی 10101443110.
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی 10101160339.
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی 10101852098.
شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی 10420093634.
پ1696810 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۴/۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 6/4/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ18279000011103685729 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۴/۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 6/4/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
عنوان آگهی مشخص نشده
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا
سهامی عام ثبت شده به شماره10192
و شناسه ملی10100415336
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/9/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 16/11/90 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حمیدرضا دهقانی به کدملی وارد شوید ـ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی یزدان نادری به کدملی وارد شوید ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی جاوید اجودی به کدملی وارد شوید ـ شرکت مرکز تحقیقاتی و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد آخوندی به کدملی وارد شوید ـ شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی غلامرضا دلشادی بزدی به کدملی وارد شوید ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 6/9/90 غلامرضا دلشادی بزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و جاوید اجودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا دهقانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات مشروحه در بندهای 1ـ 4ـ 6ـ7ـ 8ـ 11ـ 12ـ 13ـ 18 ماده 53 و نیز بند 15 ماده 53 اساسنامه جهت اخذ تسهیلات مالی بجز بانکهای خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ20163000011101569581 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپاسهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره۱۰۱۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۱۲/۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/9/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 16/11/90 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حمیدرضا دهقانی به کدملی وارد شوید ـ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی یزدان نادری به کدملی وارد شوید ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی جاوید اجودی به کدملی وارد شوید ـ شرکت مرکز تحقیقاتی و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد آخوندی به کدملی وارد شوید ـ شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی غلامرضا دلشادی بزدی به کدملی وارد شوید ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 6/9/90 غلامرضا دلشادی بزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و جاوید اجودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا دهقانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات مشروحه در بندهای 1ـ 4ـ 6ـ7ـ 8ـ 11ـ 12ـ 13ـ 18 ماده 53 و نیز بند 15 ماده 53 اساسنامه جهت اخذ تسهیلات مالی بجز بانکهای خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/3/90 شرکت مزبور که در تاریخ7/6/90 واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۸۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام به شماره ثبت۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۶/۰۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/3/89 یزدان نادری به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا و به جای جواد نجم الدین به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین و غلامرضا دلشادی بزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و جاوید اجودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا دهقانی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و هیئت مدیره اختیارات مشروحه در بندهای 1 ـ 4 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 11 ـ 12 ـ 13 و 18 از ماده 53 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود و کلیه اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۵/۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/3/89 شرکت مزبور که در تاریخ 27/4/89 واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت مالیبل سایپا سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۵/۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ18/8/88 شرکت مزبورکه در تاریخ 11/11/88 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) ـ به نمایندگی حمیدرضا دهقانی ـ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به نمایندگی محمد آخوندی ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به نمایندگی جاوید اجودی ـ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به نمایندگی جواد نجم الدین ـ شرکت تولید رینگ سایپا به نمایندگی غلامرضا دلشادی بزدی ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/8/88 جواد نجم الدین به سمت رئیس هیئت مدیره و جاوید اجودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا دهقانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد هیات مدیره اختیارات مشروحه در بندهای 1 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 18 از ماده 53 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض و نیز اختیارات مشروحه در بندهای 4 و 15 ماده 53 از اساسنامه را بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت مالیبل سایپا کجاست؟

تهران ـ کیلومتر 15 بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج) ـ روبروی شرکت سایپا

📅 شرکت مالیبل سایپا در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۴۴/۰۷/۲۱ تأسیس شده است

🏢 شرکت مالیبل سایپا چه نوعی است؟

از نوع نامشخص به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.