رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

پیشنهاد مشخصات فردی


نام :
جنیست :
مرد
زن
شهرت :

آدرس:

کد پستی:


تلفن :

فکس :
موبایل :

ایمیل :

توضیحات:

متولد اردکان<br/>سمت(ها):<ul><li>قائم مقام دفتر رئیس جمهوری</li></ul><br/>تحصیلات:<ul><li>دکتری مهندسی منابع طبیعی</li></ul><b>نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی</b> از استان یزد مرکز اردکان<br/>کمیسیون‌ها<ul><li>عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول</ul></br><b>نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی</b> از استان یزد مرکز اردکان<br/>کمیسیون‌ها<ul><li>عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال چهارم<li>عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال سوم<li>عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال دوم<li>عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول</ul></br><b>نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی</b> از استان یزد مرکز اردکان</br><b>نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی</b> از استان یزد مرکز اردکان</br><b>نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی</b> از استان یزد مرکز اردکان</br>

یادداشت:

آدرس شما بر روی نقشه:


تصویر شما :