logo

سیدعلی محمد ابوئی مهریزی

اطلاعات کامل تر و بروزتر در رسمیو

بیوگرافی

شماره ملی

003651xxxx

شهر محل صدور

تهران مرکزی

مشاهده آخرین اخبار این شخص

شرکت ها

سیدعلی محمد ابوئی مهریزی در 13 شرکت عضو است

شرکت‌ها

پلیمر طلایی یزدفولاد صنعت مهدیمجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافقخیریه یاران مهدی تهران نمایش بیشتر

نمایش بیشتر

اطلاعات کامل تر و بروزتر در رسمیو

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 11800194 مورخه 1390/07/19

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه احراریزدی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام با نمایندگی آقای بهمن اسکندری به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام با نمایندگی آقای محمدعلی خادمی سیدبنادک به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت مدیر عامل.

2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

در تاریخ 04/7/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 12246150 مورخه 1394/04/10

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی نجف با کد ملی1281684651 به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمود گرگان نژاد با کدملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای سید محسن ابوئی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل ـ آقای سید علیرضا ابوئی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و نماینده شرکت گروه مالی ملت (احدی از اعضای هیأت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940401456625654 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی آهن و فولاد ارفع به شماره روزنامه 12237173 مورخه 1394/04/07

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمدعلی هراتی نیک به شماره ملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمود نوریان به شماره ملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امیدبه شناسه ملی (وارد شوید) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیرضا خیاط به شماره ملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای لطیف دشت بزرگی به شماره ملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبا نور به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اسناد، اوراق بهادار وتعهد آور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. هیئت مدیره اختیارات بندهای 10، 9، 7، 1و14ماده 37 از اختیارات هیئت مدیره مندرج در اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود، سایر اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه خواهد بود.
پ940330305470681  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 12430718 مورخه 1394/07/28

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی (وارد شوید) بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اعداد آراء به شناسه ملی10100529345 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی سال 1393 به تصویب رسید. شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی 10102801942و شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی 10103972003وسیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و سیدمحسن ابوئی مهریزی به شماره ملی 0054366461و سیدعلیرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی0011573279 برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
پ940720920955403 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 12446230 مورخه 1394/08/07

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی نجف با کد ملی1281684651 به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای محمدعلی خادمی سیدبنادک با کدملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای سید محسن ابوئی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) به عنوان عضو هیأت مدیره.و مدیرعامل و آقای سید علیرضا ابوئی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و نماینده شرکت گروه مالی ملت (احدی از اعضای هیأت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اعضای هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده 36 اساسنامه را به شرح بندهای 1- 36، 4-36، 7-36، 8-36،14-36 و 18-36 به مدیرعامل تفویض نمود.
پ940729919774584 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی خیریه یاران مهدی تهران به شماره روزنامه 14500481 مورخه 1397/12/14

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/07/1397 و مجوز شماره 234 = 10571/1302/53/14 مورخه 14/11/1397 پلیس اطلاعات و امنیت ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 96 به تصویب رسید فاطمه محمودی با کدملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی و زهرا میرزایی ده کوثری با کدملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند . آقایان سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) ، سید هدایت ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) ، سید علیرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و خانم سعیده سادات ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان غلامرضا عظیم نژاد به شماره ملی (وارد شوید) و سید ناصر سید عاشور به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید . پ (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی خیریه یاران مهدی تهران به شماره روزنامه 14500491 مورخه 1397/12/14

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/07/1397 و مجوز شماره 234 = 10571/1302/53/14 مورخه 14/11/1397 پلیس اطلاعات و امنیت ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید هدایت ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رئیس هیئت مدیره سید علیرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار سعیده سادات ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره غلامرضا عظیم نژاد به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره سید ناصر سید عاشور به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اشخاص ذیل و همراه با مهر موسسه معتبر می باشد . رئیس هیئت مدیره - نائب رئیس هیئت مدیره - خزانه دار - مدیرعامل پ (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تأسیس شرکت آب شیرین کن مکران پارس منطقه آزاد چابهار ( سهامی خاص ) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۱۲۲۵۲

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مزبور که در تاریخ 98/05/09 تحت شماره 3601 در دفتر ثبت شرکت های واحد ثبتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردید ، جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد : 1 ) موضوع شرکت : صادرات و واردات و خرید و فروش و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - طراحی و اجرای تخصصی احداث انواع آب شیرین کن جهت تصفیه و نمک زدایی آب با منشاء سطحی ، زیر زمینی و آب دریا - تصفیه و نمک زدایی به منظور تولید آب شیرین جهت مصارف شرب ، صنعت و کشاورزی - تولید و توزیع آب شرب بسته بندی و انواع محصولات آب پایه از قبیل نوشیدنی های گازدار و بدون گاز و محصولات بهداشتی - تولید انواع نمک های صنعتی با روش سنتی و مکانیزه با استفاده از پساب خروجی آب شیرین کنها - فروش و پیش فروش آب تصفیه شده به صورت بسته بندی و یا حجمی برای مصارف مختلف به داخل یا خارج از کشور - تامین و فروش تجهیزات و ملزومات مرتبط با آب شیرین کن ها از قبیل فیلترها ، پمپ ها و سایر ملزومات - طراحی ، تامین و بهره برداری از نیروگاه های تولید انرژی های تجدید پذیز ( خورشیدی و بادی ) به منظور تامین انرژی موردنیاز پروژه و امکان فروش یا بیع متقابل انرژی به شبکه برق کشور - تولید و پرورش انواع آبزیان شورزیست از قبیل آرتمیا با استفاده از آب شور خروجی آب شیرین کنها - صادرات انواع محصولات تولیدی شرکت به کشورهای مجاز - واردات انواع مواد اولیه و ماشین آلات ، تجیهزات و ملزومات مرتبط با آب شیرین کنها ، تصفیه آب ، تولید انواع نوشیدنی های گازدار و بدون گاز ، پروش آبزیان شورزیست - تولید انرژی های تجدیدپذیر ، اخذ مجوزهای موردنیاز از وزارت خانه ها ، سازمان ها ، ادارت و سایر ارگان های ذیربط در خصوص موضوعات فعالیت شرکت - استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و ضمانت خود و دیگران . انجام هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم و غیرمستقیم در راستای تحقق اهداف یا منافع شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد . اقدام در مورد ترهین ، توثیق ، اجاره اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول به اشخاص حقیقی و حقوقی و افتتاح حساب های جاری و سپرده نزد بانک با رعایت صرفه و صلاح شرکت - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه های فعالیت شرکت - شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج از کشوردر چهار چوب قوانین ومقررات منطقه آزاد چابهار . ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ) 2 ) مرکز اصلی شرکت : منطقه آزاد چابهار – مجتمع اطلس - طبقه دوم – واحد شماره 7 Bکد پستی (وارد شوید) 3 ) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . 4 ) سرمایه شرکت : مبلغ 130/000/000/000 ( یکصد وسی میلیارد ) ریال نقدی منقسم به 1300 سهم با نام ارزش هر سهم به مبلغ 100 , 000 , 000 ریال که 35 درصد سرمایه نقدا طی گواهی شماره 52/98/ ص/ 8425 مورخ 98/05/07 بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران شرکت می باشد . 5 ) مدیران و صاحبان امضاء مجاز : آقای محمد رضا رضایی نژاد به کدملی (وارد شوید) به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای علیرضا طرازی به کدملی (وارد شوید) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقایان احمد صادقیان به کدملی (وارد شوید) و سید علی محمد ابویی مهریزی به کدملی (وارد شوید) و محمد مهدی فنایی با کدملی (وارد شوید) و سید محمد احرامیان با کدملی (وارد شوید) و سید ولی الله فاطمی اردکانی به کدملی (وارد شوید) هر کدام به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید جواد حسینی عز آبادی به کدملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضا ) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و عقود اسلامی و قرارداد ها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا متفق مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 6 ) بازرسان و مدت تصدی آنان : موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی (وارد شوید) به نمایندگی آقای وحید منتظری هدش به کدملی (وارد شوید) به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا لطیفی به کدملی (وارد شوید) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . 7 ) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید . ش (وارد شوید) اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 1156623 مورخه 1392/06/26

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با ش م (وارد شوید) به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و آقای سیدعلیرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و شرکت گروه مالی ملت به ش م (وارد شوید) و شرکت واسپاری ملت به ش م 10103972003
3ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391 به تصویب رسید.
4ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ1694529 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی پلیمر طلایی یزد به شماره روزنامه 12459634 مورخه 1394/08/17

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/07/1394 آقایان سید علی محمد ابوئی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) وسید محسن ابوئی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) و سیدعلیرضا ابوئی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند.
ش940807687752188 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

آگهی روزنامه رسمی فولاد صنعت مهدی به شماره روزنامه 12313337 مورخه 1394/05/27

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1393به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی اعداد آراء به شناسه ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خان بابازاده معلم با کد ملی 5689919004به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. ـ آقایان سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و سیدعلیرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ940517775848443 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی نوآوران یاران مهدی درتاریخ 11/05/1394 به شماره ثبت (وارد شوید) به شناسه ملی (وارد شوید) ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث واحد تولید میلگردوتیر آهن، ورق های فولادی وفلزی ،شمش فولاد و واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه موارد مذکور، فروش و خرید قیر وفراورده های از آن دست و واردات وصادرات ذغال سنگ و فرآورده های معدنی، خرید وفروش مواد اولیه مصرفی در صنایع نفت وپتروشیمی وصادرات وواردات وخرید وفروش مواد مذکور. احداث واحد تولیدی مواد غذایی وبسته بندی فرآورده های تولیدی آنها وتولید انواع روغن های خوراکی اعم از جامد، مایع گیاهی و نباتی ونیز تولید وعرضه وبسته بندی و واردات وصادرات وخرید وفروش انواع تولیدات مذکور و سبزیجات وگیاهان خوراکی و دامی، مورد مصرف خوراک انسان و دام اعم از گندم، جو، دانه های روغنی، برنج، حبوبات، سبزیجات و گیاهان خوراکی وغلات ولبنیات، گوشت، مرغ، سبزیجات -واردات و صادرات انواع نخ، پارچه جهت تولید و خرید وفروش واردات و صادرات انواع پوشاک - احداث فروشگاه های زنجیره ای، رستوران های زنجیره ای و اخذ واعطا نمایندگی به کلیه اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی، داخلی وخارجی، دولتی، خصوصی - واردات وصادارت وخرید وفروش انواع ماشین آلات سبک و سنگین و خودروهای سواری داخلی وخارجی.عرضه، خرید وفروش، واردات وصادرات انواع واقسام موادغذایی، لبنیات، گوشت، مرغ، سبزیجات، گیاهان خوراکی ودامی ونوشیدنی ها مانند نوشابه های غیرالکلی، آجیل و تنقلات و انواع دانه های خوراکی از قبیل سویا، حبوبات، قارچ های خوراکی، کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان شهید بهزاد شفق (نبش هفدهم) پلاک 26 کدپستی (وارد شوید) سرمایه شرکت: مبلغ (وارد شوید) ریال منقسم به 500 سهم (وارد شوید) ریالی که تعداد 500 سهم با نام می باشد که مبلغ (وارد شوید) ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 122 مورخ 5/5/94 نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امین تحصیلی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سید علیرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رئیس هیئت مدیره سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احمد تحصیلی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضآ هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضا قندی به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی. موسسه خدمات مدیریت وثیق به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پ940511421184469 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 12538185 مورخه 1394/09/28

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پلیمر طلائی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) با نمایندگی آقای غلامرضا عظیم نژاد با کدملی (وارد شوید) به جای سید علیرضا ابوئی مهریزی دارای کدملی (وارد شوید) برای باقیمانده دوران تصدی انتخاب گردید اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل میباشد شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی (وارد شوید) شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی (وارد شوید) شرکت پلیمر طلایی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی0036515612 سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی 0054366461
پ940918445525770 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 12578979 مورخه 1394/10/20

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید: آقای طهماسب مظاهری خورزنی با کد ملی0050170181 به نمایندگی از شرکت پلیمر طلائی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی خادمی سیدبنادک با کدملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید ابوطالب دیبائی با کد ملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی 10103972003به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید محسن ابوئی مهریزی با کدملی (وارد شوید) به عنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اعضای هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده 36 اساسنامه را به شرح بندهای 1 ـ 36، 4 ـ 36، 7 ـ 36، 8 ـ 36، 14 ـ 36 و 18 ـ 36 به مدیرعامل تفویض نمود.
پ941012606558182 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات نورد لوله یاران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۶۷۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 21/4/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. رضا قندی به کدملی (وارد شوید) به سمت بازرس اصلی و محمدحسین امراللهی بیوکی به کدملی (وارد شوید) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی محمدابوئی مهریزی به کدملی (وارد شوید) و سید علیرضا ابوئی مهریزی به کدملی (وارد شوید) و سید محسن ابوئی مهریزی به کدملی (وارد شوید) ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/4/91 سید علی محمدابوئی مهریزی به سمت رئیس هیئت مدیره، سید محسن محمدابوئی مهریزی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید علیرضا محمدابوئی مهریزی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 10149929 مورخه 1390/07/19

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 19/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 18/3/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و خانم مهدیه احراریزدی به شماره ملی (وارد شوید) و آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام به شماره ثبت (وارد شوید) با نمایندگی آقای بهمن اسکندری و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام به شماره ثبت (وارد شوید) با نمایندگی آقای محمدعلی خادمی سیدبنادک تا تاریخ 18/3/1392.

در تاریخ 04/7/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی آهن و فولاد ارفع به شماره روزنامه 1366344 مورخه 1392/12/25

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره به تصویب رسیده و جایگزین اساسنامه پیشین شد.
اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
موضوع شرکت: ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده با روش احیاء مستقیم، انجام عملیات فولادسازی با روش های مختلف عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهنی و تولید انواع قطعات هندسی استاندارد، احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پایین دستی و تکمیلی در راستای توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فولاد ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده با روش احیاء مستقیم، انجام عملیات فولادسازی با روش های مختلف عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهنی و تولید انواع قطعات هندسی استاندارد احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پایین دستی و تکمیلی در راستای توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فولاد
موضوع فرعی
ایجاد مراکز و فراهم نمودن تسهیلات لازم به منظور انجام تحقیقات و آموزشهای علمی و عملی در جهت دستیابی به فن آوری روز و سایر فناوریهای صنعت فولاد در صنایع وابسته و جنبی و تکمیلی. انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری، خدماتی فنی، مدیریتی، داد و ستدهای وارداتی و صادراتی، قطعات، تجهیزات، محصولات و مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایع معدنی و همجنین توزیع، حمل و نقل و هرگونه عملیاتی که به نحوی از انحاء با اهداف فوق مرتبط باشد.
حق العمل کاری، انبارداری، تصدی خدمات معاملاتی و اوراق بهادار و قرضه و خرید و فروش سهام بانکها و شرکتهای پذیرفته شده در بورس از طریق بورس و سایر مبادلات تجاری از هر قبیل. مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات مرتبط از طریق خرید و یا تعهد سهام. طراحی و تجهیز و بهره برداری از معادن و سایر فعالیتهای مرتبط از قبیل عملیات ساختمانی و راهسازی، احداث تاسیسات و راه اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی باشد. انجام هرگونه عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره، پیمان مدیریت، ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که مرتبط به معادن و صنایع معدنی باشد. انجام فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، تحقیقات و پژوهش و کمک به موسسات آموزشی عام المنفعه در چارچوب قوانین و مقررات داخلی شرکت و مقررات جاری کشور. تاسیس شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت در طرحها و واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با فعالیتهای شرکت. عرضه کالا در بورس فلزات و انتخاب شرکت کارگزاری جهت امور مربوط به خرید و فروش و بازاریابی کالا.
مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهر تهران خ ولیعصر بلوار اسفندیار شماره 3 طبقه 4 کدپستی (وارد شوید) و شرکت فاقد شعبه میباشد.
مدت شرکت: شرکت به مدت نامحدود تاسیس گردیده است.
سرمایه شرکت مبلغ 000/000/865/994/1 ریال منقسم به 000/865/994/1 سهم 000/1 ریالی بانام تماما پرداخت شده میباشد و شرکت فاقد سهم ممتاز می باشد.
نام و هویت کامل مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره: آقای احمد کیوان آرا به شماره ملی 1291261400
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به نمایندگی آقای محمود نوریان شماره ملی (وارد شوید) بعنوان رئیس هیئت مدیره
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به نمایندگی آقای سعید سلیمی شماره ملی (وارد شوید) تهران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به نمایندگی آقای احمد کیوان آراء شماره ملی (وارد شوید) بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامی خاص) به شماره ثبت 2915 و شناسه ملی (وارد شوید) به نمایندگی آقای لطیف دشت بزرگی شماره ملی (وارد شوید) بعنوان عضو هیئت مدیره
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران (سهامی خاص) به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به نمایندگی آقای سید علی محمدابویی مهریزی شماره ملی (وارد شوید) بعنوان عضو هیئت مدیره
شرایط تقسیم سود و تشکیل اندوخته: اندوخته قانونی و اختیاری از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم به اندوخته قانونی منتقل شود. پس از رسیدن اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد داشت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوص کنار گذاشته شود.
مبلغ دیون شرکت و دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است:
مبلغ بدهی های کوتاه مدت: 485/439/370/735/1 ریال مبلغ بدهی های بلند مدت: (وارد شوید) مبلغ بدهیهای احتمالی شرکت 387/756/3 میلیون
روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت روزنامه دنیای اقتصاد می باشد.
اساسنامه شرکت و دو تراز مالی و حساب سود و زیان سالهای مالی 1390 و 1391 و صورت تقویم دارییها و اموال شرکت تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری در مرکز شرکت و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران جهت مطالعه عموم و ذینفعان آماده است.
پ1785417 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی کارخانجات نورد لوله یاران به شماره روزنامه 1574035 مورخه 1393/06/01

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 29/12/92 به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا قیداری با کد ملی 2 ـ (وارد شوید) ـ 005 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد. آقایان سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به کد ملی0036515612، سیدعلیرضا ابوئی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) و سید محسن ابوئی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پ930525687973925  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 1554091 مورخه 1393/05/22

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن اسکندری با کدملی (وارد شوید) به ه نمایندگی ازشرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت رییس هیأت مدیره. آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی با کدملی (وارد شوید) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای مرتضی نجف با کدملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیأت مدیره.آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی با کدملی0054366461 به سمت مدیرعامل و عضوهیأت مدیره وآقای سیدعلیرضا ابوئی مهریزی با کدملی (وارد شوید) به سمت عضوهیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و نماینده شرکت واسپاری ملت(احدی از اعضای هیأت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده 36 اساسنامه را به شرح بندهای 1 ـ 36، 7 ـ 36، 8 ـ 36، 9 ـ 36 (به شرح انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن در رابطه با کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه) و 18 ـ 36 (به شرح خرید و یا فروش اوراق بهادار نزد اشخاص حقیقی و حقوقی) به مدیرعامل تفویض گردید.
پ930513948427599  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی خیریه یاران مهدی تهران به شماره روزنامه 1723959 مورخه 1393/10/09

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/07/1393 ومجوز 10571/1302/53/14=202مورخه 18/8/93پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجاتصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه محمودی با کدملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا میرزایی ده کوثری با کدملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. ـ آقایان سیدمحسن ابوئی مهریزی باکدملی0054366461، سیدهدایت ابوئی مهریزی باکدملی (وارد شوید) سیدعلی محمد ابوئی مهریزی باکدملی0036515612، سیدعلیرضا ابوئی مهریزی باکدملی0011573279 و خانم سعیده سادات ابوئی مهریزی باکدملی 0077965272به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان غلامرضا عظیم نژاد باکدملی 3874449327و سیدناصر سیدعاشورباکدملی0047770910 به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پ930916800105596  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی کارخانجات نورد لوله یاران به شماره روزنامه 14144131 مورخه 1397/05/17

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی اعداد آراء به شماره ثبت 14062وشناسه ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خان بابازاده معلم با کدملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. آقایان: سید علی محمد ابوئی مهریزی ک.م 0036515612، سید محسن ابوئی مهریزی ک.م (وارد شوید) و سید علیرضا ابوئی مهریزی ک.م 0011573279بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پ970508362301363 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تاسیس شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ 18/3/90 تحت شماره (وارد شوید) و شناسه ملی10320567464 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/3/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود.

1ـ موضوع شرکت: 1ـ احداث و بهره برداری از واحدهای صنعتی تولید آهن و فولاد و خرید یا اجاره معادن و بهره برداری و استخراج و تولید کنسانتره گندله سنگ آهن دانه بندی و محصولات فولادی و محصولات نوردی 2ـ خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت 3ـ نصب و راه اندازی نگهداری تعمیرات بازرسی فنی و سرویس تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز شرکت 4ـ انجام خدمات مهندسی مشاوره و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت 5ـ مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکتها و طرحهای معدنی و صنعتی انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و بهره برداری از واحدهای صنعتی و معدنی و فرآوری آن 6ـ مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. 7ـ مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید سهام برای شرکت 8ـ اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه 9ـ انجام هر نوع عملیات و معاملات جهت تحقق موضوعات شرکت.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان شهید بهزاد شفق نبش هفدهم پلاک 26 ـ کد پستی 1513833411.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/081/1 ریال منقسم به یک میلیون و هشتاد و یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک میلیون و هشتاد و یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350/378 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره (وارد شوید) مورخ 17/3/90 نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5ـ شرکت واسپاری ملت سهامی خاص بشماره ثبت (وارد شوید) با نمایندگی آقای بهمن اسکندری به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ 5ـ آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

3ـ 5ـ آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی0054366461 به سمت عضو هیئت مدیره

4ـ 5ـ آقای لطیف دشت بزرگی به شماره ملی1756626898 به سمت عضو هیئت مدیره

5ـ5ـ شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام به شماره ثبت71670 با نمایندگی آقای محمدعلی خادمی سیدبنادک به سمت عضو هیئت مدیره

6ـ5ـ آقای لطیف دشت بزرگی به شماره ملی1756626898 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8ـ بازرس اصلی و علی البدل:

1ـ8ـ آقای رضا قندی به شماره ملی3932452380 به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8ـ آقای سید ناصر سیدعاشور به شماره ملی0047770910 به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات نورد لوله یاران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۶۷۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 21/4/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 به تصویب رسید. رضا قندی به کدملی (وارد شوید) به سمت بازرس اصلی و محمدحسین امراللهی بیوکی به کدملی (وارد شوید) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی محمدابوئی مهریزی به کدملی (وارد شوید) و سید علیرضا ابوئی مهریزی به کدملی (وارد شوید) و سید محسن ابوئی مهریزی به کدملی (وارد شوید) ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/4/91 سید علی محمدابوئی مهریزی به سمت رئیس هیئت مدیره، سید محسن محمدابوئی مهریزی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید علیرضا محمدابوئی مهریزی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ18279000011104266620 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/10/91 شرکت مزبورکه در تاریخ 1/11/91 واصل گردید: محمود نوریان به ک م0451925254 به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به ش ملی10102823179 بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید سلیمی به ک م (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به ش م10101887744 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد کیوان آرا به ک م (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به ش م10101634157 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و لطیف دشت بزرگی به ش م (وارد شوید) به عنوان نماینده شرکت ذوب آهن غرب کشور به ش م (وارد شوید) و سید علی محمد ابوئی مهریزی به ک م (وارد شوید) به عنوان نماینده شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به ش م (وارد شوید) جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء غلامرضا کرمی مدیر امور مالی به ک م (وارد شوید) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء 2 نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای 1 و 4 و 6و 8و 9و 10 و 14و 15و 17 از ماده 37 اساسنامه تعیین شد.
پ18279000011109583643 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 972342 مورخه 1391/12/02

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/09/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 18/09/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و خانم مهدیه احراریزدی به شماره ملی (وارد شوید) و آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت (وارد شوید) و شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت (وارد شوید) تا تاریخ 18/09/1393
در تاریخ 16/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011109567332 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

آگهی تاسیس

تاسیس شرکت تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس درتاریخ 27/04/1397 به شماره ثبت (وارد شوید) به شناسه ملی (وارد شوید) ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انتقال آب از دریای عمان و یا اقیانوس هند به منظور تأمین آب شرب و صنعت و سایر مصارف به فلات مرکزی ایران با اولویت شیرین کردن و قابل شرب کردن آب در مبدأ -ترویج و تحکیم و جلب مشارکت، همکاری و تعاون عمومی همه علاقمندان به اجرای خط انتقال آب در سطح کشور و خارج از کشور(برای فلات مرکزی) -تأمین نیازهای آبی مشترک فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کشاورزی مدرن متقاضیان مستقر در فلات مرکزی ایران و کمک به توسعه همه جانبه این فلات در راستای کمک به تحقق عدالت اجتماعی و پایداری جمعیت و فعالیت های اقتصادی در این فلات - تصفیه و شیرین کردن آب در مبدأ برداشت و در صورت لزوم قبل از اجرای انتقال آب، عرضه و فروش آن به متقاضیان در مبدأ و طول مسیر بر اساس مصوبه هیأت مدیره درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکزاصلی: استان یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - شهر یزد-محله صفائیه-خیابان شهیدتیمسار فلاحی-خیابان 15شهیدتیمسارفلاحی[بوعلی]-پلاک -66-ساختمان گروه تعاونی پیشگامان-طبقه همکف- کدپستی (وارد شوید) -سرمایه شخصیت حقوقی: 40,500,000,000 ریال منقسم به (وارد شوید) سهم (وارد شوید) ریالی میباشد که تماما طبق گواهی بانکی 6/9677 بانک ملت شعبه جمهوری اسلامی یزد پرداخت گردیده است -اولین مدیران: آقای محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فرش خاطره کویر به شناسه ملی (وارد شوید) به نمایندگی احمد صادقیان به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پلیمر طلایی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) به نمایندگی سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی فنایی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد احرامیان به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید جواد حسینی عزآبادی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل خارج از اعضا و آقای علیرضا طرازی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت منشی هیئت مدیره و آقایان محمد کاظم ابراهیمی صدرآبادی به شماره ملی (وارد شوید) و محمد سینا شمس الدینی زارچ به شماره ملی (وارد شوید) و مجید صفار به شماره ملی (وارد شوید) و محمد علی شهاب به شماره ملی (وارد شوید) به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره همگی برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند.- بازرسان اصلی و علی البدل شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی 10100617632به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا لطیفی به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی معرفی گردیدند. -دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضای آقای سیدجواد حسینی عزآبادی به سمت مدیرعامل و آقای محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیأت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیأت مدیره توأم با امضای آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی نائب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. -اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.طبق تاییدیه شماره (وارد شوید) مورخ 27/04/1397 اداره ی تعو کار و رفاه اجتماعی یزد
ش970427391751674  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

آگهی روزنامه رسمی فولاد صنعت مهدی به شماره روزنامه 11375913 مورخه 1390/05/19

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سعیده سادات ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل.

2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، قراردادها، چکها، سفته ها، بروات، با امضای مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

در تاریخ 04/5/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی فولاد صنعت مهدی به شماره روزنامه 1144459 مورخه 1392/06/13

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سیدمحسن ابوئی مهریزی ش ملی (وارد شوید) بسمت رئیس هیئت مدیره ، سیدعلی محمد ابوئی مهریزی ش ملی (وارد شوید) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، سیدعلیرضا ابوئی مهریزی ش ملی (وارد شوید) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
2ـ کلیه اوراق اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته برات با امضا مدیرعامل بتنهایی و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ1688966 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 14769260 مورخه 1398/06/09

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه به تاریخ 29/12/1397 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی (وارد شوید) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی (وارد شوید) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی (وارد شوید) شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی (وارد شوید) شرکت پلیمر طلایی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی به شماره ملی 0054366461
پ980602290200495  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی فولاد صنعت مهدی به شماره روزنامه 10091984 مورخه 1390/05/19

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای رضا قندی به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین امراللهی بیوکی به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 16/4/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سعیده سادات ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) تا تاریخ 16/4/1392. 4 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 بتصویب رسید. در تاریخ 4/5/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی قطور سازان اسپادان به شماره روزنامه 14117980 مورخه 1397/04/27

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی محمد ابوئی مهریزی کدملی (وارد شوید) - سید مجتبی طوسی زاده کدملی (وارد شوید) - سید علیرضا ابوئی مهریزی کدملی (وارد شوید) و سید محسن ابوئی مهریزی کدملی (وارد شوید) و سید محمدباقر طوسی زاده کدملی (وارد شوید) بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدند. جمشید محمدی کدملی (وارد شوید) بعنوان بازرس اصلی و محمود رضایی کدملی (وارد شوید) بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 1021363 مورخه 1392/02/03

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه احراریزدی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ملت سهامی عام با نمایندگی آقای قربان قدیری به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت واسپاری ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای اصغر نادری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل. 2 اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و نماینده شرکت واسپاری ملت (احدی از اعضای هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 18/01/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ (وارد شوید) اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی فولاد صنعت مهدی به شماره روزنامه 13545802 مورخه 1396/05/19

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رئیس هیئت مدیره سیدعلیرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل به تنهائی و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی فولاد صنعت مهدی به شماره روزنامه 13550129 مورخه 1396/05/23

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 30/12/1395 بتصویب رسید. سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی 0054366461، سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و سید علیرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی اعداد آراء به شناسه ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی و احمد خان بابازاده معلم با کدملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 13564176 مورخه 1396/05/31

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان منتهی به 30 اسفند ماه 1395 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی (وارد شوید) بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اعداد آراء به شناسه ملی (وارد شوید) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی (وارد شوید) شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی (وارد شوید) شرکت پلیمرطلایی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) پ (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی آریا مولیبدن کسری به شماره روزنامه 12938291 مورخه 1395/05/19

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی اعداد آراء به شماره ثبت (وارد شوید) وشناسه ملی (وارد شوید) به نمایندگی آقای سالار بابائی با کد ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد خان بابازاده معلم با کد ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 2 آقایان سید علی محمد ابوئی مهریزی کدملی 0036515612، سید محسن ابوئی مهریزی کدملی (وارد شوید) و سید علیرضا ابوئی مهریزی کدملی (وارد شوید) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 3 روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد 4 صورتهای مالی سال 1394 مورد تصویب قرارگرفت. ش (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهریز

آگهی تأسیس موسسه خیریه یاران مهدی تهران

موسسه فوق در تاریخ 26/2/90 تحت شماره (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/2/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: مدرسه سازی در مناطق محروم و موردنیاز سپس در صورت امکان موارد ذیل با تصویب هیئت مدیره 1) کمک به تامین مسکن محرومان واقعی جامعه 2) کمک به برگزاری مناسبت های مذهبی و ترویج شعایر دینی 3) کمک به هزینه های درمانی محرومان 4 کمک به تجهیز و تعمیر مدارس سطح کشور 5) کمک به ازدواج و تامین جهیزیه محرومان 6) کمک به ساخت و تجهیز مساجد و حسینیه ها و دارالقران و اماکن مذهبی 7) کمک همه جانبه مادی و معنوی به دانش آموزان و دانشجویان فقیر و نیازمند 8) کمک به افرادی که دارای معلولیت جسمی و ذهنی هستند 9) کمک به رسیدگی به ایتام علی الخصوص ایتام سادات. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان تهران شهر تهران خ شهید بهشتی خ شهید خالد اسلامبولی خ شهید بهزاد شفق نبش هفدهم پ 26 کدپستی (وارد شوید) 4 سرمایه موسسه: ندارد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) بسمت رئیس هیئت مدیره. 2 5 آقای سید هدایت ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3 5 آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) بسمت عضو هیئت مدیره. 4 5 آقای سید ناصر سیدعاشور به شماره ملی (وارد شوید) بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل). 5 5 آقای غلامرضا عظیم نژاد به شماره ملی (وارد شوید) بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل). 6 5 خانم سعیده سادات ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) بسمت منشی هیئت مدیره. 7 5 آقای سید علیرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) بسمت خزانه دار. 8 5 آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با دو نفر از اشخاص ذیل و مهر موسسه معتبر می باشد (رییس هیئت مدیره، نایب رییس، خزانه دار، مدیرعامل). 7 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی‎البدل: 1 8 خانم فاطمه محمودی به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم زهرا میرزایی ده کوثری به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی پلیمر طلایی یزد به شماره روزنامه 13696965 مورخه 1396/08/23

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/07/1396 آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به کدملی (وارد شوید) و آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی به کدملی (وارد شوید) و آقای سیدعلیرضا ابوئی مهریزی به کدملی (وارد شوید) بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. ش (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

آگهی روزنامه رسمی پلیمر طلایی یزد به شماره روزنامه 13696968 مورخه 1396/08/23

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/07/1396 آقای سیدمحسن ابوئی با کد ملی (وارد شوید) به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلیرضا ابوئی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علیرضا حدادزاده با کد ملی (وارد شوید) خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 13705053 مورخه 1396/08/25

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پلیمرطلایی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) به نمایندگی طهماسب مظاهری خورزنی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رئیس هیئت مدیره سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به نمایندگی محمد علی خادمی سید بنادک به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به نمایندگی علی اصغر صالحی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای 17. 16. 14. 12. 8. 7. 6. 4. 2 ماده 36 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی قطور سازان اسپادان به شماره روزنامه 12972680 مورخه 1395/06/02

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی کدملی (وارد شوید) رییس هیئت مدیره آقای سیدمجتبی طوسی زاده کدملی (وارد شوید) نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمدباقر طوسی زاده کدملی (وارد شوید) عضو هیئت مدیره آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی کدملی (وارد شوید) عضو هیئت مدیره آقای سیدعلیرضا ابوئی مهریزی کدملی (وارد شوید) عضو هیئت مدیره خانم مریم السادات طوسی زاده کدملی (وارد شوید) خارج از اعضاءبه سمت مدیرعامل برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ 31/03/1397 انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات آور و چکها با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهائی و بامهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای هر کدام از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ش (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

آگهی روزنامه رسمی خیریه یاران مهدی تهران به شماره روزنامه 13262948 مورخه 1395/11/05

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/07/1395 و مجوز شماره 572 = 10571/1302/53/14 مورخه 6/10/95 پلیس اطلاعات و امنیت ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه محمودی با کدملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا میرزایی ده کوثری با کدملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 94 به تصویب رسیدآقایان سیدمحسن ابوئی مهریزی به شماره ملی 0054366461، سیدهدایت ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی 0036515612، سیدعلیرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و خانم سعیده سادات ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان غلامرضا عظیم نژاد به شماره ملی (وارد شوید) و سیدناصر سیدعاشور به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. پ (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی پلیمر طلایی یزد به شماره روزنامه 14856143 مورخه 1398/08/02

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1398 تصمیم ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره عبارتند از:آقای سید علیرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش980724373419784 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تفت

آگهی روزنامه رسمی پلیمر طلایی یزد به شماره روزنامه 14856151 مورخه 1398/08/02

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 15/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای سیدعلیرضا ابوئی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای علیرضا حدادزاده با کد ملی (وارد شوید) خارج از هیأت مدیره و سهامداران به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وحق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش980724373273567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تفت

آگهی تأسیس موسسه خیریه یاران مهدی تهران

موسسه فوق در تاریخ 26/2/90 تحت شماره (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/2/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: مدرسه سازی در مناطق محروم و موردنیاز سپس در صورت امکان موارد ذیل با تصویب هیئت مدیره 1) کمک به تامین مسکن محرومان واقعی جامعه 2) کمک به برگزاری مناسبت های مذهبی و ترویج شعایر دینی 3) کمک به هزینه های درمانی محرومان 4 کمک به تجهیز و تعمیر مدارس سطح کشور 5) کمک به ازدواج و تامین جهیزیه محرومان 6) کمک به ساخت و تجهیز مساجد و حسینیه ها و دارالقران و اماکن مذهبی 7) کمک همه جانبه مادی و معنوی به دانش آموزان و دانشجویان فقیر و نیازمند 8) کمک به افرادی که دارای معلولیت جسمی و ذهنی هستند 9) کمک به رسیدگی به ایتام علی الخصوص ایتام سادات. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان تهران شهر تهران خ شهید بهشتی خ شهید خالد اسلامبولی خ شهید بهزاد شفق نبش هفدهم پ 26 کدپستی (وارد شوید) 4 سرمایه موسسه: ندارد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) بسمت رئیس هیئت مدیره. 2 5 آقای سید هدایت ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3 5 آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) بسمت عضو هیئت مدیره. 4 5 آقای سید ناصر سیدعاشور به شماره ملی (وارد شوید) بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل). 5 5 آقای غلامرضا عظیم نژاد به شماره ملی (وارد شوید) بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل). 6 5 خانم سعیده سادات ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) بسمت منشی هیئت مدیره. 7 5 آقای سید علیرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) بسمت خزانه دار. 8 5 آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با دو نفر از اشخاص ذیل و مهر موسسه معتبر می باشد (رییس هیئت مدیره، نایب رییس، خزانه دار، مدیرعامل). 7 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی‎البدل: 1 8 خانم فاطمه محمودی به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم زهرا میرزایی ده کوثری به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی فولاد صنعت مهدی به شماره روزنامه 11375913 مورخه 1390/05/19

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سعیده سادات ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل.

2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، قراردادها، چکها، سفته ها، بروات، با امضای مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

در تاریخ 04/5/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 15082921 مورخه 1398/11/21

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای طهماسب مظاهری خورزنی با کدملی0050170181 به نمایندگی از شرکت پلیمرطلایی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره آقای سیدعلی محمد ابویی مهریزی به کدملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمدعلی خادمی سیدبنادک با کدملی4431571876 به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به عنوان عضو هییت مدیره آقای سیدمحسن ابویی مهریزی با کدملی (وارد شوید) به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای سیدحمید حسینی با کدملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. هییت مدیره اختیارات مندرج در خصوص بندهای 17.16.14.12.8.7.6.4.2 ماده 36 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. پ981119725970844  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 15186522 مورخه 1399/02/13

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 17/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی محمد ابویی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) به سمت رییس هیأت مدیره وآقای محمدعلی خادمی سیدبنادک باکدملی4431571876به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی10102801942 به سمت نایب رییس هیأت مدیره و آقای سید محسن ابویی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) به عنوان عضو هیأت مدیره ومدیرعامل وآقای محمد رحیم رستی با کد ملی2370277246 به نمایندگی از شرکت پلیمرطلایی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید حمید حسینی با کد ملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به عنوان عضو هیأت مدیره تا پایان دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رییس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مندرج در خصوص بندهای 17.16.14.12.8.7.6.4.2 ماده 36 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ990209717222513 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن به شماره روزنامه 15216612 مورخه 1399/03/01

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/11/1398 و مجو شماره 14716/14/ص مورخ 27/11/1398 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هییت مدیره اعضای اصلی و علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب شدند اعضای اصلی هییت مدیره ـ حامد عاشور زاده به شماره ملی3051208434 ـ علیرضا نجف زاده به شماره ملی (وارد شوید) ـ نیکروز محمودی به شماره ملی (وارد شوید) ـ مجید سلیمانی ساردو به شماره ملی (وارد شوید) ـ محمد علی نژاد محمودی به شماره ملی (وارد شوید) اعضای علی البدل هییت مدیره ـ داریوش اختیاری به شماره ملی4284236989 ـ سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) بازرسین موسسه: آقای محمد حسین عاملی به شماره ملی 1140971591.به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی برقی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و صورتهای مالی موسسه منتهی به سال29/12/1397 بتصویب مجمع رسید. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد پ990229723166439 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی تاسیس

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن نوردکاران فولادی ایران درتاریخ 15/05/1399 به شماره ثبت (وارد شوید) به شناسه ملی (وارد شوید) ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، و صادرات و استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارساییها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو،انجمن نوردکاران فولادی ایران با موضوع فعالیت نوردکاران فولادی مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد. بموجب نامه شماره 3125/14 / ص مورخ 21/4/1399 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی ، کوچه آفرین ، خیابان آفریقا ، پلاک 12 ، بلوک A ، طبقه اول ، واحد 6 کدپستی 1514946638 اولین مدیران : آقای سیدعلی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره آقای مصطفی عبداللهی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره و خزانه دار آقای سیداحمد رضوی نیک به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره و رییس هییت مدیره آقای احمد خوروش به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره آقای کریم سلیمی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره آقای امید اسمعیل ظفر به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره آقای کریم رحیمی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت منشی و عضو هییت مدیره آقای احمد امین فر به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو علی البدل هییت مدیره آقای محمد عبدی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای مجید سعیدیان به شماره ملی (وارد شوید) بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا سروی به شماره ملی (وارد شوید) بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و مدارک مالی تعهدآور با امضای مشترک رییس هییت مدیره و نایب رییس یا خزانه دار همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود. کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رییس یا نایب رییس همرا با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

آگهی روزنامه رسمی کارخانجات نورد لوله یاران به شماره روزنامه 15382244 مورخه 1399/06/12

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نورد لوله یاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) ، سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و سید علیرضا ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) بعنوان اعضاء هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. -ترازنامه حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/1398 مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی و آقای جلیل کیا با کد ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند :

آگهی روزنامه رسمی کارخانجات نورد لوله یاران به شماره روزنامه 15382251 مورخه 1399/06/12

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نورد لوله یاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . آقای سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره . آقای سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید علیرضا ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، و برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی دیگر از اعضاء هییت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی روزنامه رسمی قطور سازان اسپادان به شماره روزنامه 15400254 مورخه 1399/06/26

آگهی تغییرات شرکت قطور سازان اسپادان سهامی خاص به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید علی محمد ابویی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) بسمت رییس هییت مدیره و سید مجتبی طوسی زاده با کد ملی (وارد شوید) بسمت نایب رییس هیات مدیره و سید علیرضا ابویی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) و سید محسن ابویی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) و سید محمدباقر طوسی زاده با کد ملی (وارد شوید) و مریم السادات طوسی زاده با کد ملی (وارد شوید) (خارج از اعضاء هیات مدیره ) بعنوان مدیر عامل بمدت دوسال انتخاب گردیدند. مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره میباشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آو ر شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، ضمانتنامه ها ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره و هرکدام بتنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

آگهی روزنامه رسمی آریا مولیبدن کسری به شماره روزنامه 15412565 مورخه 1399/07/05

آگهی تغییرات شرکت آریا مولیبدن کسری سهامی خاص به شماره ثبت739وشناسه ملی10861221019به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ21/04/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقایان سیدعلی محمدابویی مهریزی کدملی0036515612وسیدمحسن ابویی مهریزی کدملی0054366461 وسیدعلیرضاابویی مهریزی کدملی (وارد شوید) به سمت اعضاهییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدندوموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی10100525069به سمت بازرس اصلی وآقای جلیل کیابه کدملی0061213373 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .وصورتهای مالی منتهی به سال98بتصویب رسید.

آگهی روزنامه رسمی آریا مولیبدن کسری به شماره روزنامه 15412567 مورخه 1399/07/05

آگهی تغییرات شرکت آریا مولیبدن کسری سهامی خاص به شماره ثبت739وشناسه ملی10861221019به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ21/04/1399تصمیمات ذیل اتخاذشد:آقای سیدعلی محمد ابویی مهریزی به کدملی0036515612به سمت رییس هییت مدیره وآقای سیدمحسن ابویی مهریزی به کدملی0054366461به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای سیدعلیرضا ابویی مهریزی به کدملی0011573279به سمت عضوهییت مدیره وآقای سیدمحسن محسن زاده به کدملی0037176323(خارج ازسهامداران وهییت مدیره)به سمت مدیرعامل هریک برای مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآور شرکت با امضاهریک از اعضاهییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشدوکلیه مکاتبات عادی با امضامدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی روزنامه رسمی خیریه یاران مهدی تهران به شماره روزنامه 15587878 مورخه 1399/10/17

آگهی تغییرات موسسه خیریه یاران مهدی تهران به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/06/1399 و مجوز شماره 354 = 10571/1302/53/14 مورخه 15/9/99پلیس اطلاعات و امنیت ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فاطمه محمودی با کد ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی و زهرا میرزایی ده کوثری با کد ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. آقایان سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) ، سید هدایت ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) ، سید علیرضا ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و خانم سعیده سادات ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان اعضاء اصلی هییت مدیره و آقایان غلامرضا عظیم نژاد به شماره ملی (وارد شوید) و جلیل کیا کد ملی (وارد شوید) به عنوان اعضاء علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.

آگهی روزنامه رسمی خیریه یاران مهدی تهران به شماره روزنامه 15587886 مورخه 1399/10/17

آگهی تغییرات موسسه خیریه یاران مهدی تهران به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1399 و مجوز شماره 354 = 10571/1302/53/14 مورخه 15/9/99پلیس اطلاعات و امنیت ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید هدایت ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره - سید علیرضا ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره - سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل - سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره و خزانه دار - سعیده سادات ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره و منشی هییت مدیره - غلامرضا عظیم نژاد به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو علی البدل هییت مدیره و جلیل کیا کد ملی (وارد شوید) به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اشخاص ذیل و همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. رییس هییت مدیره- نایب رییس هییت مدیره- خزانه دار- مدیر عامل

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 15637539 مورخه 1399/11/13

آگهی تغییرات شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید علی محمد ابویی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره آقای احمد مرادی باکدملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی10102801942 به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید محسن ابویی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) به عنوان عضو هییت مدیره ومدیرعامل آقای محمد رحیم رستی با کد ملی2370277246 به نمایندگی از شرکت پلیمرطلایی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) به عنوان عضو هییت مدیره آقای سید حمید حسینی با کد ملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مندرج در بندهای 17و16و14و12و8و7و 6و4و2 ماده 36 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

آگهی روزنامه رسمی فولاد صنعت مهدی به شماره روزنامه 15977874 مورخه 1400/06/02

آگهی تغییرات شرکت فولاد صنعت مهدی سهامی خاص به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی و آقای جلیل کیا با کد ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و سید علیرضا ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به عنوان اعضاء هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1399 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی روزنامه رسمی فولاد صنعت مهدی به شماره روزنامه 15977881 مورخه 1400/06/02

آگهی تغییرات شرکت فولاد صنعت مهدی سهامی خاص به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید علیرضا ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی دیگر از اعضاء هییت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 16031507 مورخه 1400/06/30

آگهی تغییرات شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق سهامی خاص به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی (وارد شوید) - شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی (وارد شوید) - شرکت پلیمر طلایی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) - سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) - سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه داریا روش به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30/12/1399 به تصویب رسید

آگهی تصمیمات شرکت آب شیرین کن مکران پارس منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ملی :14008512252 - شماره ثبت 3601

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1400/06/07 که در تاریخ 1400/06/14 تحت شماره (وارد شوید) به این واحد ثبتی ارایه شده است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :. - تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به 1399/12/30 به تصویب اعضاء مجمع رسید . - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند: شرکت تعاونی پارس به شناسه ملی14007725442 ، علیرضا طرازی به کد ملی (وارد شوید) ، آقایان احمد صادقیان به کد ملی (وارد شوید) ، سید علی محمد ابویی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) ، محمد مهدی فنایی به کد ملی (وارد شوید) ، سید محمد احرامیان به کد ملی (وارد شوید) و آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی (وارد شوید) به سمت اعضاء اصلی هییت مدیره و آقایان مجید صفار به کد ملی4431506322 و محمد کاظم ابراهیمی صدر آبادی به کد ملی (وارد شوید) به سمت اعضاء علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که شرکت تعاونی پارس به شناسه ملی14007725442 به نمایندگی آقای محمد رضا رضایی نژاد به کد ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره ، علیرضا طرازی به کد ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقایان احمد صادقیان به کد ملی (وارد شوید) ، سید علی محمد ابویی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) ، محمد مهدی فنایی به کد ملی (وارد شوید) ، سید محمد احرامیان به کد ملی (وارد شوید) و آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی به کد ملی (وارد شوید) به سمت اعضاء هییت مدیره و آقای سید جواد حسینی عزآبادی به کد ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه مکاتبات واسناد واوراق بهادار،تعهدآور، تجاری، بانکی، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضاء نایب رییس هییت مدیره ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. واحدثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

آگهی روزنامه رسمی پلیمر طلایی یزد به شماره روزنامه 16122208 مورخه 1400/08/12

آگهی تغییرات شرکت پلیمر طلایی یزد سهامی خاص به شماره ثبت 1047 و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/07/1400 ، آقای سید محسن ابویی مهریزی با کدملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید علی محمد ابویی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید علیرضا ابویی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا حدادزاده با کد ملی (وارد شوید) خارج از هییت مدیره و سهامداران به سمت مدیرعامل شرکت برای دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد.

آگهی روزنامه رسمی پلیمر طلایی یزد به شماره روزنامه 16122210 مورخه 1400/08/12

آگهی تغییرات شرکت پلیمر طلایی یزد سهامی خاص به شماره ثبت 1047 و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/07/1400 ، آقایان سید علی محمد ابویی مهریزی به کدملی (وارد شوید) و سید محسن ابویی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) و سید علیرضا ابویی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) بعنوان اعضاء هییت مدیره برای دوسال انتخاب شدند.

آگهی روزنامه رسمی آب رسانی فلات مرکزی پارس به شماره روزنامه 16221187 مورخه 1400/10/05

آگهی تغییرات شرکت تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس به شماره ثبت 17792وشناسه ملی 14007725242به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/06/1400برابرتاییدیه به شماره39572مورخ27/09/1400اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضا هییت مدیره به قرار ذیل بمدت سه سال انتخاب گردیدند: آقایان سید محمد احرامیان به کدملی4431232184وسید ولی الله فاطمی اردکانی به کدملی4449594932ومحمد مهدی فنایی به کدملی2992331597واحمد صادقیان به کدملی4489335660وعلیرضا طرازی به کدملی4432233151ومحمدرضا رضایی نژادبه کدملی4432197463وشرکت پلیمر طلایی یزدبه شناسه ملی10860106031به نمایندگی سید علی محمد ابویی به کدملی0036515612به سمت اعضااصلی هییت مدیره ومجید صفاربه کدملی4431506322وشرکت خدماتی پیشگامان کویریزدبه شناسه ملی10840070153به نمایندگی محمود دانافردبه کدملی4432016787ومحمدکاظم ابراهیمی به کدملی5519919135وامیر خالصی زاده به کدملی0078160693به سمت اعضاعلی البدل هییت مدیره وموسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی10100617632به عنوان بازرس اصلی ومحمدرضا لطیفی به کدملی 4431447571به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال99بتصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 404787 و شناسه ملی 10320567464

آگهی تغییرات شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق سهامی خاص به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید علی محمد ابویی مهریزی با کدملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره آقای سید حمید حسینی به کدملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید محسن ابویی مهریزی با کدملی (وارد شوید) به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل آقای غلامرضا عظیم نژاد با کد ملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت پلیمر طلایی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) به عنوان عضو هییت مدیره آقای جواد مرادی با کد ملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی10103972003 به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . هییت مدیره اختیارات مندرج در خصوص بندهای 17،16،14،12،8،7،6،4،2 ماده 36 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند .

آگهی تغییرات انجمن نوردکاران فولادی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 50202 و شناسه ملی 14009343570

آگهی تغییرات موسسه انجمن نوردکاران فولادی ایران به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/06/1400 بموجب نامه شماره 5646/14 / ص مورخ28/06/1400 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد خوروش به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره آقای سیدعلی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مصطفی عبداللهی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره و خزانه دار -کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهد آور با امضاء خزانه دار به صورت ثابت ، رییس و یا نایب رییس به صورت متغیر انجام گیرد.

آگهی روزنامه رسمی کارخانجات نورد لوله یاران به شماره روزنامه 12925638 مورخه 1395/05/11

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی (وارد شوید) و آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی (وارد شوید) و آقای سیدعلیرضا ابوئی مهریزی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره با کدملی (وارد شوید) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل به تنهائی و همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی خیریه یاران مهدی تهران به شماره روزنامه 13262953 مورخه 1395/11/05

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/07/1395 و مجوز شماره 572 = 10571/1302/53/14 مورخه 6/10/95 پلیس اطلاعات و امنیت ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدهدایت ابوئی مهریزی به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی (وارد شوید) آقای سیدعلیرضا ابوئی مهریزی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی (وارد شوید) آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل با کدملی (وارد شوید) آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار با کدملی (وارد شوید) خانم سعیده سادات ابوئی مهریزی به سمت عضو هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره با کدملی (وارد شوید) آقای غلامرضا عظیم نژاد به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره با کدملی (وارد شوید) آقای سیدناصر سیدعاشور به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره با کدملی (وارد شوید) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اشخاص ذیل و همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره خزانه دار مدیرعامل پ (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی کارخانجات نورد لوله یاران به شماره روزنامه 14144135 مورخه 1397/05/17

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی محمد ابوئی مهریزی به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی (وارد شوید) آقای سید محسن ابوئی مهریزی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی (وارد شوید) ،. آقای سید علیرضا ابوئی مهریزی کدملی0011573279 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، و برات با امضاء مدیرعامل به تنهائی و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970508764161291 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی آریا مولیبدن کسری به شماره روزنامه 14175457 مورخه 1397/06/05

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1)روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2)اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمحسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و آقای سیدعلیرضا ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) و آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) 3)موسسه حسابرسی اعداد آراء به شماره ثبت (وارد شوید) وشناسه ملی10100529345 به نمایندگی آقای سالار بابائی با کدملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای احمد خان بابا زاده معلم با کدملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند 4) صورتهای مالی منتهی به سال 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت.
ش970527915803985  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهریز

آگهی روزنامه رسمی فولاد صنعت مهدی به شماره روزنامه 14758779 مورخه 1398/06/02

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی (وارد شوید) به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی 1 (وارد شوید) 005 2 آقای سیدعلیرضا ابوئی مهریزی (وارد شوید) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره با کدملی 2 (وارد شوید) 003 شرکت انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات با امضاء مدیرعامل به تنهائی و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . پ (وارد شوید) اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی روزنامه رسمی قطور سازان اسپادان به شماره روزنامه 16546673 مورخه 1401/04/12

آگهی تغییرات شرکت قطور سازان اسپادان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/03/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علیرضا ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره آقای سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای سید مجتبی طوسی زاده به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم مریم السادات طوسی زاده به شماره ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره آقای سید محمد باقر طوسی زاده به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، ضمانتنامه ها ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره و هر کدام بتنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

آگهی روزنامه رسمی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن به شماره روزنامه 16567157 مورخه 1401/04/25

آگهی تغییرات انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن به شماره ثبت (وارد شوید) و شناسه ملی (وارد شوید) به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1400 و مجو شماره 943/14/ص مورخ 11/2/1401 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره برای مدت 3 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: اعضای اصلی هییت مدیره: 1- آقای سید علی محمد ابویی مهریزی با کد ملی0036515612 2- آقای مجید سلیمانی ساردو با کد ملی4829932661 3- آقای میثم فیاض بخش با کد ملی0063021676 4- آقای داریوش اختیاری با کد ملی4284236989 5- آقای مسعود سالمی با کد ملی443227844 اعضای علی البدل هیات مدیره 1- آقای سید علیرضا ابویی مهریزی با کد ملی0011573279 2- خانم عزت امیری دلویی با کد ملی0934190860 آقای وحید ثقینی با کد ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحسن ابویی مهریزی با کد ملی (وارد شوید) به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیات مدیره و تراز منتهی به سال مالی 30/12/1399 تصویب گردید روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد

آگهی روزنامه رسمی آریا مولیبدن کسری به شماره روزنامه 16584135 مورخه 1401/05/05

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آریا مولیبدن کسری به شناسه ملی (وارد شوید) و به شماره ثبت 739 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1-آقای سید علیرضا ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند2-آقای جلیل کیا به شماره ملی (وارد شوید) به سمت بازرس علی البدل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند3-روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.4- صورتهای مالی سال 1400 مورد تصویب قرارگرفت .

آگهی روزنامه رسمی آریا مولیبدن کسری به شماره روزنامه 16584144 مورخه 1401/05/05

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آریا مولیبدن کسری به شناسه ملی (وارد شوید) و به شماره ثبت 739 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سید علیرضا ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره آقای سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید محسن محسن زاده به شماره ملی (وارد شوید) خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند وحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء هریک از اعضاء هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وکلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی روزنامه رسمی کارخانجات نورد لوله یاران به شماره روزنامه 16622110 مورخه 1401/05/25

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی (وارد شوید) و شماره ثبت 148670 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/04/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای سیدعلیرضا ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای جلیل کیا به شماره ملی (وارد شوید) به سمت بازرس علی البدل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه حساب سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/1400 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی روزنامه رسمی کارخانجات نورد لوله یاران به شماره روزنامه 16622118 مورخه 1401/05/25

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی (وارد شوید) و شماره ثبت 148670 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/04/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای سیدعلیرضا ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره آقای سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، و برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی دیگر از اعضاء هییت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 16905236 مورخه 1401/10/28

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شناسه ملی (وارد شوید) و به شماره ثبت 404787 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/09/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 29/04/1402 آقای سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 29/04/1402 شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی (وارد شوید) و به نمایندگی جعفر ربیعی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 29/04/1402 شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی (وارد شوید) و به نمایندگی غلامرضا حفیظی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 29/04/1402 شرکت پلیمر طلایی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) و به نمایندگی کامروز یادگاری به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 29/04/1402 انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . هییت مدیره اختیارات مندرج در خصوص بندهای 17،16،14،12،8،7،6،4،2 ماده 36 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند .

آگهی روزنامه رسمی آهن و فولاد ارفع به شماره روزنامه 17051230 مورخه 1402/02/12

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام آهن و فولاد ارفع به شناسه ملی (وارد شوید) و به شماره ثبت 242295 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/07/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی (وارد شوید) و به نمایندگی مجتبی مهری نژاد به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 28/02/1403 توسعه صنعتی و معدنی صبانور به شناسه ملی (وارد شوید) و به نمایندگی علی اکبر پوریانی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره و رییس هییت مدیره تا تاریخ 28/02/1403 معدنی و صنعتی چادر ملو به شناسه ملی (وارد شوید) و به نمایندگی مهدی حسین پور به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 28/02/1403 کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی (وارد شوید) و به نمایندگی سیدعلی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 28/02/1403 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی (وارد شوید) و به نمایندگی سیدعلیرضا هاشمی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 28/02/1403 انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیر عامل، با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید هیات مدیره اختیار بند های 10،9،7،4،1 ، 14 و20 ماده 37 اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود

آگهی روزنامه رسمی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شماره روزنامه 17236749 مورخه 1402/05/14

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به شناسه ملی (وارد شوید) و شماره ثبت 404787 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/03/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 28/03/1404 آقای جعفر ربیعی به شماره ملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 28/03/1404 آقای سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تا تاریخ 28/03/1404 غلامرضا حفیظی به شماره ملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 28/03/1404 کامروز یادگاری به شماره ملی (وارد شوید) به نمایندگی از شرکت پلیمر طلایی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 28/03/1404 انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید اعضای هییت مدیره به اتفاق آراء اختیارات مندرج در خصوص بندهای 17،16،14،12،8،7،6،4،2 ماده 36 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند

آگهی روزنامه رسمی فولاد صنعت مهدی به شماره روزنامه 17395459 مورخه 1402/08/18

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص فولاد صنعت مهدی به شناسه ملی (وارد شوید) و به شماره ثبت 292143 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به 29/12/1401به تصویب رسید . آقای سیدعلیرضا ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 27/04/1404 آقای سیدعلی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 27/04/1404 آقای سیدمحسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 27/04/1404انتخاب گردیدند آقای جلیل کیا به شماره ملی (وارد شوید) به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی (وارد شوید) به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تصمیمات شرکت آب شیرین کن مکران پارس منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ملی :14008512252 - شماره ثبت 3601

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1402/07/22 که در تاریخ 1402/08/02 تحت شماره (وارد شوید) به این واحد ثبتی ارایه شده است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :. - تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به 1401/12/29 به تصویب اعضاء مجمع رسید . - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند: شرکت تعاونی آبرسانی فلات مرکزی پارس به شناسه (وارد شوید) ، علیرضا طرازی به کد ملی (وارد شوید) ، آقایان احمد صادقیان به کد ملی (وارد شوید) ، سید علی محمد ابویی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) ، محمد مهدی فنایی به کد ملی (وارد شوید) ، سید محمد احرامیان به کد ملی (وارد شوید) و آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی (وارد شوید) به سمت اعضاء اصلی هییت مدیره و آقایان محمد سینا شمس الدینی زارچ به کد ملی4432769807 و محمد کاظم ابراهیمی صدر آبادی به کد ملی (وارد شوید) به سمت اعضاء علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که شرکت تعاونی آبرسانی فلات مرکزی پارس به شناسه ملی14007725242 به نمایندگی آقای محمد رضا رضایی نژاد به کد ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره ، علیرضا طرازی به کد ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقایان احمد صادقیان به کد ملی (وارد شوید) ، سید علی محمد ابویی مهریزی به کد ملی (وارد شوید) ، محمد مهدی فنایی به کد ملی (وارد شوید) ، سید محمد احرامیان به کد ملی (وارد شوید) و آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی به کد ملی (وارد شوید) به سمت اعضاء هییت مدیره و آقای سید جواد حسینی عزآبادی به کد ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه مکاتبات واسناد واوراق بهادار،تعهدآور، تجاری، بانکی، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضاء نایب رییس هییت مدیره ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. -بازرسان شرکت و مدت تصدی آنان : موسسه حسابرسی رایمند امین به شناسه ملی (وارد شوید) و آقای محمد رضا لطیفی به کد ملی (وارد شوید) به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند . مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. واحدثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

آگهی روزنامه رسمی آهن و فولاد ارفع به شماره روزنامه 17509234 مورخه 1402/10/13

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام آهن و فولاد ارفع به شناسه ملی (وارد شوید) و به شماره ثبت 242295 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/03/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی (وارد شوید) با نمایندگی مجتبی مهری نژاد به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 28/02/1403 شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور به شناسه ملی (وارد شوید) با نمایندگی مصطفی چمران به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 28/02/1403 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی (وارد شوید) با نمایندگی مهدی حسین پور به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو ورییس هییت مدیره تا تاریخ 28/02/1403 شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی (وارد شوید) با نمایندگی سیدعلی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو هییت مدیره تا تاریخ 28/02/1403 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی (وارد شوید) و به نمایندگی سیدعلیرضا هاشمی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو ونایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 28/02/1403انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل، با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید هیات مدیره اختیار بندهای 14،10،9،7،4،1 و 20 ماده 37 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود .

آگهی روزنامه رسمی فولاد صنعت مهدی به شماره روزنامه 17395460 مورخه 1402/11/18

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص فولاد صنعت مهدی به شناسه ملی (وارد شوید) و به شماره ثبت 292143 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلیرضا ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره تا تاریخ 27/04/1404 آقای سیدعلی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تا تاریخ 27/04/1404 آقای سیدمحسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 27/04/1404انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی دیگر از اعضاء هییت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پلیمر طلایی یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1047 و شناسه ملی 10860106031

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پلیمر طلایی یزد به شناسه ملی (وارد شوید) و به شماره ثبت 1047 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1402 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سید علیرضا ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت نایب رییس هییت مدیره وعضو اصلی آقای سید محسن ابویی مهریزی به شماره ملی (وارد شوید) به سمت رییس هییت مدیره و عضو اصلی آقای عزیزاله رویی تن افشار به شماره ملی (وارد شوید) خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وحق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدات شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری، با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مراسلات نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد

اطلاعات کامل تر و بروزتر در رسمیو